Javascript is required

2022. aastal osales Eesti Advokatuur jätkuvalt Euroopa Liidu Advokatuuride ja Õigusliitude Nõukogu (CCBE) tegevuses. Advokatuuri esindajate koosseis CCBE komiteedes ja töögruppides oli: 

 1. Delegatsiooni juht – Kadri Kallas; 
 2. Äriõigus – Maivi Ots; 
 3. Kutse-eetika – Indrek Sirk;
 4. Kriminaalõigus – Jaanus Tehver 
 5. Õiguselukutse ja õigusteenuse tulevik – Jaanus Tehver 
 6. Rahapesu tõkestamine – Toomas Vaher; 
 7. Euroopa eraõigus – Ene Soop; 
 8. Õigusteenuse kvaliteet – Merit Aavekukk-Tamm 
 9. Euroopa advokaatide andmebaas – Merit Aavekukk-Tamm; 
 10. Euroopa Läbipaistvusregister – Merit Aavekukk-Tamm 

Advokatuur võtab osa CCBE alalise komitee ja plenaaristungitest ning vastab erinevatele CCBE uuringutele ja küsimustikele. Samuti on advokatuur infovahetuses teiste advokatuuride esindajatega päevakajalistel teemadel advokaadikutse- ja advokatuuridega seonduvalt. 

Ülevaade tegevustest: 

 • 01.04.2022 toimus CCBE alalise komitee istung Brüsselis, kus osales CCBE delegatsiooni juht Kadri Kallas. Komitee istungil esines virtuaalselt Ukraina Riikliku Advokatuuri president Lydia Izovitova, kes tänas CCBE-d toetuse eest ning andis ülevaate advokaatide olukorrast sõjaseisukorras olevas Ukrainas. Samuti esines komitee istungil Euroopa Komisjoni õigusküsimuste volinik Didier Reynders, kes andis ülevaate Euroopa Komisjoni poolsetest tegevustest seoses sõjategevusega Ukrainas, sealhulgas sanktsioonidest Vene Föderatsiooni vastu ning konsultatsioonide alustamisest Europoliga seoses võimalike sõjakuritegude uurimisega. Lisaks käsitles hr. Reynders oma ettekandes Euroopa Komisjoni jätkuvat tugevdatud tähelepanu advokaadikutse tagatiste kaitse osas EL liikmesriikides. Samuti andsid CCBE allkomiteed ülevaated oma tegevuste osas. 
 • 13.05.2022 toimus CCBE plenaaristung Dublinis, kus osales Kadri Kallas. Istungil andsid Ukraina Riikliku Advokatuuri ja Euroopa Komisjoni esindajad ülevaate edasiminekutest sõjakuritegude asitõendite kogumisel. CCBE esitas omapoolsed ettepanekud Ukraina sõjapõgenikele ajutise kaitse määramise osas ning leiti, et liikmesriigid peaksid põgenikele tagama õigusabi osutamise migratsiooniõiguse valdkonnas pädevate advokaatide poolt. Lisaks võeti CCBE vaatlejaliikmena vastu Aserbaidžaani advokatuur ning arutati CCBE põhikirja muudatusi. 
 • 18.-19.05.2022 osales esimees Imbi Jürgen Vilniuses IBA (International Bar Association; Rahvusvaheline Advokatuuride Ühendus) ja Leedu Advokatuuri korraldatud 15. advokatuurijuhtide konverentsil. Konverentsi paneelide ettekanded keskendusid teemadele nagu advokaaditöö põhiväärtuste ja eetikareeglite muutumine või jäävus viimastel aastakümnetel, rünnakud õigusriigi põhimõtete vastu ja advokatuuride roll õigusriigi põhimõtete kaitsel, advokaatide vaimse tervise küsimused, advokaatide täiendõppe probleemid koroonaviiruse leviku tingimustes, advokatuuride tegutsemine erinevates kriisisituatsioonides jm. Konverentsi raames toimusid esimehe kohtumised väga paljude advokatuuride juhtidega, sealhulgas pikemad advokatuuride vahelise koostöö võimaluste arutelud Leedu advokatuuri esimehe ja kantsleriga, Soome advokatuuri esimehe ja aseesimehega ning Ukraina Riikliku Advokatuuri aseesimehega, samuti CCBE presidendiga.  
 • 9.-11.06.2022 toimus 50. Euroopa Advokatuuride Presidentide konverents Viinis, kus osales esimees Imbi Jürgen. Konverentsi peateemaks oli “Tugevama õigus vs õigusriik – Milline on õigusriigi põhimõtete koht tänases Euroopa julgeolekuarhitektuuris?” Konverentsil tegid ettekanded muuhulgas Ungari ja Ukraina advokatuuride presidendid, CCBE president, Austria erinevate ametkondade esindajad ning Euroopa Komisjoni esindaja. Samuti tutvustati Euroopa ja rahvusvaheliste advokatuuride aruandeid 2021. aasta olulisemate tegevuste kohta. Prantsuse advokatuuri eestvedamisel allkirjastati konverentsil Euroopa advokaatide deklaratsioon õigusriigi põhimõtete toetamiseks. Deklaratsioon toetab muuhulgas Euroopa Nõukogu algatust võtta vastu rahvusvaheline advokaadikutset reguleeriv konventsioon, mille eesmärgiks on kaitsta advokaadikutse sõltumatust.   
 • 14.06.2022 toimus advokatuuril videokõne Ukraina Riikliku Advokatuuri aseesimehe dr. Valentyn Gvozdiyga, kes andis ülevaate õigussüsteemi ja advokatuuri toimimisest Ukrainas sõjaseisukorra ajal. Samuti ühines advokatuur Ukraina Riikliku Advokatuuri algatatud petitsiooniga Ukraina vastases agressioonis rünnaku alla sattunud õigusriigi põhimõtete ja inimõiguste kaitseks. Lisaks toetas advokatuur Ukraina Riiklikku Advokatuuri summaga 3500 eurot Ukraina piirkondlikele advokatuuridele talvel töötamise võimaldamiseks vajalike generaatorite ja laadimisjaamade ostmise abistamiseks. 
 • 04.-05.07.2022 toimus Tallinnas kaks CCBE kohtumist. 4. juulil pidas CCBE rahanduskomitee oma poolaasta koosolekut ja 5. juulil kohtusid CCBE presidentuuri liikmed ja advokatuuri kantsler Leen Eenpalu Balti riikide advokatuuride juhtidega. Kohtumisel käsitleti aktuaalseid teemasid nagu kliendisaladuse kaitse, advokaadikutse atraktiivsus ja riigi õigusabi jätkusuutlikkus. Kohtumise väärtus seisnes ühisosa leidmises, sarnastele väljakutsetele erinevate vaatenurkade ja lahenduste jagamises ning teadmises, et advokatuuril on laiapõhjaline Euroopa kolleegide ja CCBE toetus.
   
 • 26.08.2022 osalesid advokatuuri esimees Imbi Jürgen, aseesimees Peeter Kutman ja kantsler Leen Eenpalu Vilniuses Põhja- ja Baltimaade advokatuuride juhtide kohtumisel. Kohtumisel käsitleti teemasid nagu olukord Ukrainas, konfidentsiaalsuskohustusega seotud aktuaalsed probleemid,  Euroopa juristikutse konventsioon, riigi õigusabi tasud, advokaadikutse eneseregulatsioon.
 • 06.09.2022 külastasid advokatuuri Riigikohtu koordineerimisel Euroopa väliskohtunike vahetusprogrammi raames kohtunikud Saksamaalt, Itaaliast, Hollandist, Prantsusmaalt, Rumeeniast ja Horvaatiast. Advokatuuri esimees andis kohtunikele ülevaate advokatuuri ülesannetest Eestis. Programmi algatas 2005. aastal Euroopa Parlament põhieesmärgiga täiendada Euroopa kohtunike praktilisi teadmisi teistest kohtusüsteemidest. Vahetusprogrammi eesmärk on ka arendada Euroopa õiguskultuuri, mis põhineb õigusasutuste vastastikusel usaldusel Euroopa ühises õigusruumis.

 • 08.09.2022 osales esimees Imbi Jürgen video teel IBA nõukogu koosolekul, kus hääletati IBA põhikirja muudatuse üle, mis lubab erandkorras kahel isikul jagada asepresidendi ülesandeid ja ka presidendi ülesandeid.
 • 29.-30.09.2022 osales advokatuuri esimees Imbi Jürgen Saksamaa Advokatuuri kutsel Berliinis rahvusvahelisel konverentsil 5th International Lawyers’ Day. Konverentsil osales ligi 150 advokatuuride, muude organisatsioonide ja ülikoolide esindajat Euroopast, Aasiast, Aafrikast ja USAst. Käsitleti digitaliseerimisega seotud teemasid õigusvaldkonnas ning advokatuuride ja õiguselukutsete rolli kriisiolukordades. Imbi Jürgen esines ettekandega ja osales paneelis kohtupidamise digitaliseerimise teemal. Eesti kogemus õigussüsteemi digitaliseerimisel pälvis konverentsi korraldajate ja külaliste hulgas väga suurt huvi ja positiivset vastukaja.
 • 30.10.-04.11.2022 toimus USAs Miamis IBA aastakonverents, kus osales esimees Imbi Jürgen. Aastakonverentsi raames osales esimees IBA aastakoosolekul ja arvukatel sessioonidel, samuti kohtus paljude advokatuuride juhtidega sh. Soome, Rootsi, Norra, Islandi, Taani, Inglismaa ja Walesi, Saksamaa, Tšehhi jt advokatuuride presidendid ja kantslerid. Konverentsil osales ka hulk Eesti advokaate advokaadibüroodest TGS Baltic, Ellex Raidla, Cobalt, Sorainen, Hedman, Tark, Lextal, Walless ja Triniti.
 • 15.-18.11.2022 toimus Berliinis kaheksas surmanuhtluse vastu suunatud maailmakongress, kus käsitleti peamiselt advokaatide tööd ning sellega seonduvaid probleemkohti surmamõistetute kaitsel. Ka Eesti Advokatuur toetas resolutsiooni, mis käsitleb vajadust läbipaistvuse järele surmanuhtluse määramisel ja kohaldamisel.
 • 25.11.2022 toimus CCBE plenaaristung Brüsselis, kus osales Kadri Kallas. Plenaaristungi üks olulisemaid osasid oli CCBE 2022 inimõiguste alase auhinna andmine Ukraina juristile Nadia Volkovale ning Ukraina Riiklikule Advokatuurile vapruse eest inimõiguste ning õigusriigi põhimõtte kaitsmisel. Samuti omistati Ukraina Riiklikule Advokatuurile ning Moldova Vabariigi Advokaatide Liidule CCBE assotsieerunud liikme staatus. CCBE valis ka uue presidendi, kelleks on endine esimene asepresident Panagiotis Perakis. Peale plenaaristungit toimus Prantsusmaal Pariisi advokatuuri õigusaasta avamise raames korraldatud rahvusvaheline üritus, kus osalesid mitmete Euroopa advokatuuride esindajad, sh Poola ja Saksamaa. Eesti Advokatuuri esindas Kadri Kallas. Esines Prantsuse justiitsminister. Arutelud kolleegidega keskendusid Ukraina sõjale ning muudele ka meile olulistele teemadele, sh riigi õigusabi rahastamine.
   
 • 25.11.2022 külastasid advokatuuri Euroopa Justiitskoolitusvõrgustiku prokuröride vahetusprogrammi raames välisprokurörid Rootsist, Saksamaalt, Itaaliast, Prantsusmaalt, Rumeeniast ja Poolast. Programmi eesmärk on tutvuda teiste riikide õigussüsteemiga ning jagada erinevate riikide kogemusi. Sama programmi raames külastavad Eesti prokurörid iga-aastaselt ka ise erinevaid Euroopa riike.

 • TalTech kutsus advokatuuri üles toetama EL Komisjoni teadusprojekti taotlust, mida ülikool taotleb Vrije ülikooli juhtimisel koos Saksamaa, Prantsusmaa ja Itaalia ülikoolidega. Sama konsortsiumiga on juba erinevaid tehnoloogiaalaseid projekte ka võidetud ning mitmete advokaadibüroodega edukalt teadusprojekte läbi viinud. Teadusprojekt „Digital Ius Knowledge Empowerment“ keskendub digitaliseerimisele, mida saab rakendada tsiviil- ja kaubandusvaidlustes nii Euroopa kui ka riiklikus kontekstis. Eesmärgiks on välja töötada meetod, mis käsitleb digitaliseerimise ühtlustamist ning uuritakse, kuidas algoritmid parandavad juurdepääsu õigusemõistmisele, juriidilistele dokumentidele ning automatiseerivad kohtupraktika otsinguid, vähendades seeläbi kohtusüsteemi kulusid. Advokatuur toetas teadusprojekti toetuskirjaga ning projekti edukaks osutumise korral on advokatuuril võimalik saada osa teadustulemustest ning oma esindajate kaudu osaleda projektiarutlustes.