Javascript is required

Põhiväärtused ja strateegia

Põhiväärtused

Eesmärgid

 • advokatuuri kestvuse ja selle liikmete järelkasvu tagamine;
 • advokaatide huvide kaitsmine, advokatuuri ja advokaadi elukutse maine hoidmine ja avalikkuse informeerimine advokaadi rollist ühiskonnas;
 • advokaatide kutsetegevuse nõuete kujundamine, täiendusõppe korraldamine ja selle kvaliteedi pidev parandamine;
 • kõrge tasemega õigusteenuse ja selle kättesaadavuse tagamine, advokatuuri liikmete ja Eestis tegutsevate välisriigi advokaatide poolt kõrge kutsestandardi järgimise taotlemine;
 • riigi õigusabi osutamise korraldamine ning oma liikmete kaudu riigi õigusabi osutamise tagamine;
 • riigiasutuste, erinevate kodu- ning välismaiste organisatsioonidega suhtlemise korraldamine ulatuses, mis on vajalik advokatuuri eesmärkide täitmiseks;
 • osalemine õigusloomes õigusriigi kindlustamise, põhiõiguste ja advokaatide kutsealaste õiguste kaitse eesmärgil;
 • advokatuuri vara ja riigi õigusabi osutamiseks vajalike vahendite valitsemise korraldamine vastavalt seadusele, advokatuuri organite õigusaktidele ja heale tavale;
 • advokatuuri haldussuutlikkuse ja juhtimissüsteemi pidev parendamine.

Põhiprintsiibid

 • tegutsemine omavalitsuslikel põhimõtetel
 • sõltumatus
 • kõrged eetilised standardid
 • tõhus haldussuutlikkus

Põhiväärtused

 • usaldusväärsus
 • professionaalsus
 • läbipaistvus, ausus ja avatus
 • organisatsiooni ja advokaatide huvide efektiivne kaitse
 • heatahtlikkus, koostöövalmidus ja viisakus
 • kollegiaalsus ja vastastikune austus
 • vastutustundlikkus
 • jätkusuutlik areng

 

Strateegia 2018-2027

Põhiväärtused

• Advokaat on sõltumatu, usaldusväärne, aus ja lojaalne õigusasjatundja
• Kutse-eetika ja professionaalsus on advokaadiks olemise lahutamatu osa

Visioon

• Advokaat seisab õigusriigi ning isikute õiguste ja vabaduste eest
• Advokaate ja advokatuuri usaldatakse
• Advokaadi õigusabi on asjatundlik ja õigusteenus kvaliteetne
• Õigusriigi püsimise eelduseks on juurdepääs riigivõimust sõltumatule kvalifitseeritud õigusabile

Advokatuur

• Eesti Advokatuur on autonoomne kutseühendus ja regulaator
• Advokatuur abistab, toetab ja teostab järelevalvet
• Advokatuur on ühiskonnas respekteeritud partner

Advokaadi tähtsaim roll on olla hea advokaat

Advokaadi kõige olulisem roll on olla oma klientidele usaldusväärne nõustaja ja esindaja ning kõigi teiste silmis respekteeritud professionaal. Advokaat on ühtlasi asendamatu osaline ausas ja õiglases õigusemõistmises.

Advokaat, kes aitab kliendil kaitsta kliendi seaduslikke õigusi ja huve, täidab ka advokaadi sotsiaalseid funktsioone.

Advokaadi õigeaegne ja professionaalne nõuanne või esindusülesande täitmine kooskõlas kutse-eetika põhimõtetega aitab ära hoida konflikte või lahendada juba ilmnenud vastuolusid õiguspärasel teel, olgu siis läbi kohtumenetluste või kohtuväliselt. Advokaat, kes igapäevases kutsetöös kliendi õigusi kaitstes lähtub seadusest, üldtunnustatud õiguspõhimõtetest ja kutse-eetikast, tagab seeläbi õigusriigi ja õiglase ühiskonnakorralduse püsimist. Aidates kliente nende õiguste realiseerimisel ja püüdes ohjeldada rikkujaid või kuritarvitajaid, aitavad advokaadid õiguskorral ise tasakaalustuda.

Advokatuuri roll on aidata advokaaditegevust ja õigusteenuste osutamist korraldada, tagada ja edasi arendada kõrgemale kvaliteeditasemele. Advokatuur kaitseb õigusriigi põhimõtteid.

Strateegia sünd ja uuendamine

Strateegia on valminud advokatuuri juhatuse poolt moodustatud töögrupi ettepanekutena, strateegia projekti on arutanud advokatuuri organite ja komisjonide esindajaid koondav strateegianõupidamine ja strateegiat tutvustatakse liikmetele advokatuuri üldkogul.

Mõistlik on lähtuda 10-aastasest perioodist. Vajadusel saab strateegiat tihedamini uuendada.

Konkreetsed tegevused strateegias viidatud eesmärkide saavutamiseks kavandab juhatus iga-aastaselt toimuval advokatuuri strateegiakoosolekul ja tutvustab neid advokatuuri üldkogul.

Advokatuuri strateegilisi eesmärke käsitleme järgmiste teemaplokkide kaupa:

1. Advokatuuri roll ühiskonnas ja liikmete ees
2. Õigusturg ja teenuste areng
3. Advokatuur ja liikmeskond
4. Eneseregulatsioon

1. Advokatuuri roll ühiskonnas ja liikmete ees

Advokatuur tegutseb nii, et ta ise oleks riigivõimust võimalikult sõltumatu ja selliselt tegutseksid ka advokaadid. Sõltumatu ja professionaalne õigusabi peab olema isikutele ja organisatsioonidele kättesaadav. Taolise õigusabi kasutamine on ühiskonnas tunnustatud, seda peetakse vajalikuks ja õiguskorda soodustavaks.

Advokatuur on autonoomne avalik-õiguslik isik, kes teostab järelevalvet, ja samas ka kutseorganisatsioon, kes abistab ja toetab oma liikmeid. Taolist dualistlikku funktsiooni tuleb säilitada ja ühiskonnas ka laiemalt selgitada. Advokatuur ei toeta järelevalve eraldamist advokatuurist ja mõne teise, järelevalvet teostava paralleelse organisatsiooni loomist. Esiteks on Eesti selleks liiga väike, et seda efektiivselt teha, ja teiseks, järelevalve viimine riigi poolt kontrollitava struktuuri kätte tähendaks advokatuuri sõltumatuse ja autonoomia vähenemist.

Advokatuur toetab riigi õigusabi korraldamise funktsiooni eraldamist ja vastavate ülesannete üleandmist riigiga koostöös moodustatavale sihtasutusele, pidades endiselt oluliseks, et riigi õigusabi osutajateks on advokaadid. Sihtasutuse loomine tagaks riigi õigusabi korraldamise ja ka finantseerimise läbipaistvuse ning eraldatuse advokatuurist kui kutseorganisatsioonist.

Advokatuur abistab liikmeid kutsealaste tagatiste kaitsel, aga ka korraldab täiendõpet, valmistab ette kordasid ja juhendeid ning püüab järjepidevalt tõsta advokaaditeenuste kvaliteedi taset. Selliselt toetab advokatuur ühtlasi advokaatide mõjukuse suurenemist.

Advokatuur tutvustab avalikkusele advokaadikutset, selle tegevuspõhimõtteid ja ka kutse-eetika nõudeid. Mida rohkem isikuid saab aru kutse-eetika printsiipidest ja mõistab advokaadi poolt kliendi kaitsel astutavaid samme, seda enam väärtustatakse ja mõistetakse advokaatide rolli ühiskonnas. Advokaati ei või samastada kliendiga, keda ta kaitseb või nõustab.

Advokatuuri ülesandeks on toetada juurdepääsu parandamist sõltumatule ja professionaalsele advokaadi õigusabile, et ühelt poolt saaksid inimesed abi oma konkreetsetes õigusküsimustes ja teiselt poolt oleks advokaaditegevus ja selle kaudne mõju ühiskonna erinevatel tasanditel märgatav ja tunnetatav.

Advokatuur on läbi komisjonide süsteemi loomise muutunud senisest koostööaltimaks ja koostöövõimelisemaks seadusloome protsessis, kas osaledes töögruppides või andes sisukaid analüüse advokatuurile tutvumiseks esitatavatele eelnõudele. Sellist tegevussuunda soodustame. Advokatuur ei taotle advokaatidele õigusteenuste osutamise monopoli kohtutes ega kohtuväliselt. Argumendiks, miks klient valib esindajaks advokaadi, peab olema advokaadi osutatavate teenuste kõrge professionaalne tase ja usaldusväärsus. Advokatuur toetab meetmeid õigusabi kvaliteedi parandamiseks kohtumenetlustes, sõltumata sellest, kas esindajaks on advokaat või jurist.

Seadusemuudatuste korral advokatuur üldjuhul toetab advokatuuri autonoomia suurendamist ja järelevalvefunktsioonide hoidmist advokatuuri käes, samuti eelistab advokatuur tugevat kontrolli ja olulist otsustusõigust uute liikme vastuvõtmise ja väljaarvamise üle.

Advokatuur hindab ja väärtustab pro bono tööd.

Advokatuur edendab ka aktiivset avalikku ja liikmetel suunatud kommunikatsiooni ja korraldab seda mõtestatult ning plaanipärastelt. Kommunikatsiooni korraldamisel seatakse eesmärgid, valitakse kanalid ja võimalusel hinnatakse või mõõdetakse tulemust.

2. Õigusturg ja teenuse areng

2.1 Advokatuur toetab e-lahendusi ja õigusteenuse paremat kättesaadavust

Advokatuur soodustab elektroonilist asjaajamist ja vastavate süsteemide arendust ning kasutajamugavuse tagamist. Kohtute ja teiste riigiasutuste elektroonilises asjaajamises on vaja tagada ka asjakohane, uuenduslik ning kasutajasõbralik dokumendihaldus.

Advokatuur toetab lahendusi, mis aitavad parandada kvaliteetse advokaaditeenuse kättesaadavust igaühele. Advokatuur aitab kaasa õigusabikulude kindlustuse laiemale kasutuselevõtmisele. Advokatuur aitab kaasa õigusteenuste regionaalse kättesaadavuse parandamisele. Õigusteenuste osutamisel on oluline tähelepanu pöörata ka tänapäevaste töötingimuste tagamisele.

2.2 Advokatuur väldib ülereguleerimist, kuid tagab toimiva järelevalve

Advokaaditeenuste raames või kõrval tuleks kaaluda õigusteenusega külgnevate teenuste osutamise lubatavust lisaks õigusabile. See muudatus ei tohi kaasa tuua seadusest tulenevate advokaadi kutsetegevuse tagatiste vähenemist ega ohustada õigusteenuse kvaliteeti ja kutse-eetika nõuete järgmist.Tegevuspiirangute leevendamisel tuleb lahendada ka advokatuuri teostatava järelevalve küsimused.

Oleme valmis kaaluma advokaadibüroo omandipiirangute leevendamist tingimusel, et juhatusele jääks otsustusõigus avara diskretsiooniõigusega, milliseid omandistruktuure lubada ja et advokaadiühingud oleksid jätkuvalt vandeadvokaatide kontrolli all.

3. Advokatuur ja liikmeskond

3.1 Advokatuur on avatud organisatsioon, mille liikmetele on seatud kõrgendatud nõudmised

Advokatuur on avatud ja võtab vastu kõiki soovijaid, kes vastavad nõuetele.

Advokatuuril peab seejuures säilima kontroll oma liikmete üle, nii sobivate liikmete vastuvõtmisel kui ka sobimatute väljaarvamisel. Teistest õiguselukutsetest ületulevate liikmekandidaatide lihtsustatud vastuvõtt ei või ohustada teenuse osutamise kvaliteeti ega kahjustada advokaadibüroo pidamise nõuete ja heade tavade järgmist.

Advokatuuri liikmetele kehtivad kõrgendatud nõuded teadmiste, oskuste ja isikuomaduste suhtes, sh kõlblusnõuded. Advokatuur ei soovi liikmeks võtta tahtliku kuriteo toime pannud isikuid.

Advokatuuri liikmeteks on advokaadid (füüsilised isikud) ja selle põhimõtte juurde on otstarbekas jääda. Advokaadiühingud on partnerite (vandeadvokaatide) kontrolli all, kes omakorda alluvad advokatuuri järelevalvele, mh küsimustes, mis puudutavad vajaliku töökorralduse tagamist advokaadiühingus.

3.2 Advokatuuri tegevus on kaasaegselt korraldatud

Revisjonikomisjonist kui advokatuuri organist võib tänapäeval loobuda, kuna aastaaruandeid auditeerib vandeaudiitor. Advokatuuri juhtimisstruktuur ja asjaajamine on moodsalt ja mõistlikult korraldatud.

Kord aastas korraldatakse strateegiakoosolek, millele kutsutakse lisaks juhatusele ka komisjonide ja teiste advokatuuri organite esindajad.
Advokatuur toetab organisatsiooni läbipaistvat juhtimist ja liikmeskonna suuremat kaasamist advokatuuri tegevusse.

4. Eneseregulatsioon

4.1 Advokaadi sõltumatust tagab advokatuuri autonoomia

Advokatuur säilitab võimalikult suures ulatuses oma autonoomia ja sõltumatuse. See aitab kaasa ka advokaatide sõltumatuse tagamisele. Autonoomia ei tähenda suletust, vaid vastupidi, advokatuur annab oma tegevusest avalikkusele aru ning advokatuuri regulaatorirolli täitmisse kaasatakse õigussüsteemi ja akadeemilist õigusharidust andvate institutsioonide esindajad.

Advokatuur toetab ja edendab omavalitsuslikel põhimõtetel tegutsemist ja on vastu, kui riik peaks tahtma riigivõimu suuremat kontrolli advokatuuri siseasjade üle.

4.2 Advokatuuril on selged reeglid ja toimiv täiendõppe programm kvaliteedi tagamiseks

Advokatuur pakub liikmeskonnale kvalifikatsiooni säilitamiseks vajalikus mahus õigus- ja oskuskoolitusi ja vahendab advokaatidele muid enesetäiendamise võimalusi. Advokatuur annab nõu advokaadibüroo pidamisel.

Liikmeskonna kiire kasvu tingimustes pöörab advokatuur suurt tähelepanu kutse-eetika reeglite tutvustamisele ja neist kinnipidamisele. Advokatuur korrastab sisemised korrad ja juhendid ning hoidub ülereguleerimisest ja liigsest bürokraatiast. Advokatuur soodustab vabatahtlikku kõrgendatud kutsestandardite juurutamist advokaadibüroodes.

Advokaadieksami eesmärk on õigusteadmiste kontrolli kõrval advokaadi kutse-eetika, kutsetagatiste ja teenuse kvaliteedi nõuete tundmise kontroll.

Advokatuur annab senisest rohkem kaalu noorte advokaatide juhendamisele (patroneerimisele) ja valvab ka patrooni ülesannete täitmise järele.

4.3 Advokatuur teostab järelevalvet tõhusalt ja läbipaistvalt

Järelevalve suurendab advokaatide usaldusväärsust.

Advokatuur teostab tõhusat järelevalvet liikmete üle, muuhulgas tõhustab aukohtu menetlust ja võimalusel laiendab rikkumise eest määratavate karistuste alternatiive. Seadust või kutse-eetika nõudeid rikkuv kolleeg ei riku ainult enda, vaid kõikide advokaatide mainet.

Advokatuur kaasab advokaadibüroo pidajaid (partnereid) järelevalve teostamisse.