Javascript is required

CCBE soovitus koolituse tulemuste kohta

CCBE soovitus Euroopa advokaatide koolituse tulemuste kohta

(CCBE Recommendation on Training Outcomes for European Lawyers)

23.11.2007.a võeti CCBE Plenaaristungil vastu soovitus Euroopa advokaatide koolituse tulemuste kohta (CCBE Recommendation on Training Outcomes for European Lawyers). Soovitus käsitleb, millised teadmised ja oskused peaksid advokaatidel olema.

CCBE soovituses on koolituse tulemused jagatud kolme rühma:

1) kutse-eetika ja professionaalsed reeglid – nende kaudu tulevased advokaadid saavad teada, kes on advokaadid (who lawyers are);
2) teoreetilised ja praktilised teadmised, mida advokaadid vajavad, et edukalt täita oma funktsiooni – nende kaudu tulevased advokaadid saavad teada, mida advokaadid teevad (what lawyers do);
3) advokaadi tegevuse organisatsioonilised aspektid – nende kaudu tulevased advokaadid saavad teada, kuidas advokaadid peaksid töötama (how lawyers should work);

1. Kutse-eetika ja professionaalsed reeglid

Advokaadid peavad tundma nii siseriiklikku eetikakoodeksit kui ka CCBE Euroopa Advokaatide Eetikakoodeksit. Õigusteenust osutades peavad advokaadid arvestama lisaks õiguslike probleemide lahendamisele ka laiemat eetilist konteksti, sest advokaadid ei tegutse ainult oma klientide vaid ka ühiskonna huvides. Professionaalseid reegleid tuleb kasutada, et tagada osutatavate õigusteenuste kvaliteet.

Näiteks peab advokaat teadma kommunikatsiooni ja reklaami reegleid, mitte ainult et tegutseda kooskõlas kutse-eetika nõuetega, vaid et osata efektiivselt avalikkusega suhelda, et kaitsta oma klientide huve.

2. Teoreetilised ja praktilised teadmised

Kõrge erialane kompetentsus on üks advokaadikutse põhiprintsiipe. Advokaadid ei saa efektiivselt nõustada ja esindada kliente, kui nad ei ole piisavalt läbinud koolitusi, et olla kursis pidevate muudatustega seadusandluses ja praktikas ning samuti nende tööga seotud tehnoloogiliste, sotsiaalsete ja majanduslike muudatustega.

Tulevased advokaadid peavad omama põhiteadmisi õigussüsteemist, milles nad tegutsevad ning olema võimelised leidma oma klientidele kõige efektiivsemad (väikseim aja- ja rahakulu) lahendused. Lisaks parimate lahenduste leidmisele, peavad tulevased advokaadid oskama neid oma klientidele ja vajadusel teistele huvitatud isikutele esitada (communicate).

Õiguselukutse ja õigussüsteemi usaldusväärsus on tihedalt seotud isikute praktilise võimalusega saada piisavat ja efektiivset õiguslikku kaitset nii ajaliselt kui rahaliselt kõige soodsamal viisil. Tulevased advokaadid peavad õppima, kuidas sellist kaitset tagada. Sellega täidavad nad lojaalsuskohustust kliendi ees ning hoiavad õiguselukutse au ja väärikust, õigusriigi ja õiglase õigusemõistmise põhimõtet.

3. Advokaadi tegevuse organisatsioonilised aspektid

Tõhus ja efektiivne organisatsioon on võtmeelemendiks, et advokaat saaks kaitsta kliendi huve. Kliendid peavad olema kindlad, et nende dokumentide konfidentsiaalsus ja ärisaladuste kaitse on tagatud, et asjad jagatakse advokaadibüroos vastavalt advokaatide kompetentsidele ning et nad saavad vajadusel oma advokaadilt õigusnõu kõige efektiivsemal moel.

Tulevased advokaadid peavad olema teadlikud, et ainult õigusalastest teadmistest ei piisa: nad peavad teadma kõiki protseduure, mille eesmärgiks on kliendi huvide kaitsmine (konfidentsiaalsuskohustus, huvide konflikti vältimine jne) ning advokaadibüroo võimalikult tõhusa ja efektiivse toimimise tagamine.

Tulevased advokaadid peavad õppima järgima lojaalsuskohustust kolleegide suhtes. See on advokaadi elukutse üks aluspõhimõtetest, mis tagab advokaatide edukuse selles elukutses ning tuleb kasuks nende klientidele.