Javascript is required

ERIALASTE TEADMISTE KONTROLLIMISEKS TOIMUV HINDAMINE

Hindamisele kutsutakse vandeadvokaat või vandeadvokaadi abi AdvS § 341 lg 6 või AdvS § 341 lg 7 sätestatud juhul.

AdvS § 34lg-st 6 tuleneb, et kui advokaat ei ole hindamisperioodi jooksul ennast nõutavas mahus või ettenähtud viisil erialaselt täiendanud või määratud tähtpäevaks kutsesobivuskomisjonile täiendusõppe kohta andmeid esitanud, korraldab kutsesobivuskomisjon tema erialaste teadmiste kontrollimiseks hindamise. Hindamine toimub üheksa kuu jooksul hindamisperioodi lõppemisest arvates. Otsus kutsesobivuse hindamise tähtpäeva kohta tehakse advokaadile teatavaks vähemalt üks kuu ette.

AdvS § 34lg 7 kohaselt teeb kutsesobivuskomisjon hindamisele ilmumata jätnud või hindamise tulemusena advokaaditegevuseks sobimatuks arvatud advokaadile teatavaks otsuse uue hindamise aja kohta vähemalt üks kuu enne uue hindamise toimumist. Uus hindamine toimub üheksa kuu jooksul pärast hindamisele ilmumata jätmist või hindamise tulemusena advokaaditegevuseks sobimatuks arvamist.

Kordushindamiste arvu ei ole piiratud, kuid tuleb arvestada, et AdvS § 35 lg 1 p 11 kohaselt võib advokatuuri liikmesuse peatada juhatuse otsusega, kui isik ei ole täitnud AdvS §-s 341 ettenähtud täiendusõppe kohustust ja tema sooritatud viimasest advokaadieksamist või läbitud kutsesobivuse hindamisest on möödunud kuus aastat. AdvS § 36 lg 1 p 21 kohaselt arvatakse advokaat advokatuurist välja advokatuuri juhatuse otsusega, kui advokaat ei ole täitnud AdvS §-s 341 ettenähtud täiendusõppe kohustust ja tema sooritatud viimasest advokaadieksamist või läbitud kutsesobivuse hindamisest on möödunud seitse aastat.

TEST

Hindamise läbiviimise vahendiks on õigusteoreetilisi küsimusi sisaldav test.

Testi küsimused on eraõiguse ja tsiviilkohtumenetluse, riigi põhikorra, avaliku õiguse ja halduskohtumenetluse, karistusõiguse ja kriminaalmenetluse ning advokaadi kutsetöö ja kutse-eetika valdkonnast. Igale küsimusele on mitu valikvastust, millest õige on üks. Õige vastuse tuvastamisel lähtutakse konkreetsest küsimusest ja selle küsimuse juures esitatud vastusevariantidest. Test viiakse läbi arvutiklassis. Isikliku arvuti kasutamine ei ole lubatud, samuti ei ole lubatud abimaterjalide kasutamine. Aega testi sooritamiseks on 90 minutit.

Õigusteoreetilisi küsimusi hõlmav test on sooritatud positiivselt, kui vähemalt 70% küsimustest on vastatud õigesti, kusjuures ühegi valdkonna osas ja advokatuuri, advokaadi kutsetöö ja kutse-eetikaga seonduvate küsimuste osas ei tohi õigete vastuste osakaal olla väiksem kui 51%.

Hindamisele tuleb registreeruda kuni selleks ette nähtud kuupäevani. Hindamisega seonduvad kuupäevad edastatakse e-kirja teel hindamisele kutsutud advokaadile.

Testi sooritamine toimub advokatuuri eksamikeskkonnas, kuhu sisenemisel tuleb end autentida ID kaardi või Mobiili IDga. Hindamisel peab olema ID-kaardi sertifikaatide kehtivus kontrollitud.

TASU

Esmakordne hindamine on advokaadile tasuta. Uue hindamise korraldamine tasuline. Kordushindamise tasu suuruseks on 03.03.2016 üldkogu otsuse kohaselt 120 eurot.

KUTSESOBIVUSKOMISJON

Hindamise viib läbi kutsesobivuskomisjon.

Kutsesobivuskomisjoni liikmed on:

 1. Vandeadvokaat Kristiina Lee – esimees
 2. Vandeadvokaat Kadri Michelson
 3. Vandeadvokaat Tanel Mällas
 4. Vandeadvokaat Erki Fels
 5. Vandeadvokaat Triinu Hiob
 6. Vandeadvokaat Kristi Haas
 7. Vandeadvokaat Siret Siilbek
 8. Vandeadvokaat Andres Siigur
 9. Vandeadvokaat Silver Reinsaar
 10. Vandeadvokaat Andrei Svištš
 11. Kohtunik Tristan Ploom
 12. Kohtunik Liina Naaber-Kivisoo
 13. Õigusteadlane Andres Vutt
 14. Juhtiv riigiprokurör Taavi Pern

Asendusliikmed:

 1. Vandeadvokaat Britta Oltjer
 2. Vandeadvokaat Karli Kütt
 3. Kohtunik Ulvi Loonurm
 4. Kohtunik Anna Liiv
 5. Riigiprokurör Kati Reitsak
 6. Õigusteadlane Jaan Ginter

Kutsesobivuskomisjoniga seotud küsimused: Ivika Viil, koolitus- ja arendusspetsialist