Javascript is required

Haldusõiguse komisjon on Eesti Advokatuuri kodukorra § 6 lg 1 alusel moodustatud komisjon, mille tegevuse eesmärgiks on advokatuuri organite ning liikmete abistamine ja nõustamine haldusõiguse valdkonna õigusloome ja -praktikaga seonduvates küsimustes, vastava seadusandluse ja õiguspraktika analüüsimine ja muudatusettepanekute koostamine. Komisjon võib avaldada arvamust ka muudes õigusloomet või -praktikat puudutavates küsimustes.

Komisjoni ülesanneteks on:

1) haldusõiguse valdkonnas õigusloome ja -praktika analüüsimine või analüüsimise korraldamine ning ettepanekute koostamine seadusandluse või õiguspraktika muutmiseks;

2) oma algatusel või advokatuuri organite taotlusel komisjoni eesmärgist lähtuvalt õigusaktide eelnõude analüüsimine ja muudatusettepanekute koostamine;

3) hinnangute andmine oma algatusel või advokatuuri organite või liikmete taotlusel komisjoni eesmärgist lähtuvates küsimustes;

4) abi osutamine advokatuuri juhatusele komisjoni eesmärgist lähtuvates või sellega seonduvates küsimustes;

5) advokatuuri juhatuse ülesandel advokatuuri esindamine komisjoni tegevusvaldkondi puudutavates küsimustes;

6) komisjoni eesmärgi ja ülesannetega seotud ühekordsete ülesannete täitmine.

Liikmed:

Indrek Kukk – esimees
Ene Soop
Angela Kase
Erkki Leetsar
Kadri Matteus
Kalev Aavik
Triin Biesinger
Triin Kaurov
Tõnis Loorits
Veiko Vaske
Kadri Härginen
Toomas Pikamäe

E-post: haldusoigus@advokatuur.ee