Javascript is required

Eetika- ja metoodikakomisjoni tegevuse eesmärgiks on advokatuuri organite ning liikmete abistamine ja nõustamine advokaatide kutse-eetika nõuete ja advokaaditegevuse metoodika osas. Eetika- ja metoodikakomisjon võib avaldada arvamust ka muudes Eesti Advokatuuri puudutavates küsimustes.

Komisjoni ülesanneteks on:

Seoses kutse-eetika nõuete ja advokaaditegevusega on komisjoni ülesanneteks:

1) soovituslike juhtnööride andmine omal algatusel või advokatuuri liikmete taotlusel;
2) advokaadibüroo pidajatele ning advokaatidele soovituslike tegevusjuhiste koostamine;
3) abi osutamine juhatusele ja aukohtule üldisemat tähendust omavates küsimustes;
4) aukohtupraktika üldistamine ja süstematiseerimine;
5) üldkogule ettepanekute tegemine eetikakoodeksi täiendamiseks või muutmiseks;

Muudes Eesti Advokatuuri puudutavates küsimustes on komisjoni ülesanneteks:

1) arvamuse avaldamine seoses advokaatide kutseõppega ning selle temaatikaga;
2) juhatuse ettepanekul advokatuuri arvamuste ettevalmistamine seaduseelnõude kohta;
3) juhatuse ülesandel Eesti Advokatuuri esindamine komisjoni tegevusvaldkondi puudutavates küsimustes;
4) komisjoni eesmärgi ja ülesannetega seotud ühekordsete ülesannete täitmine.

Liikmed:

Sten Luiga – esimees
Elmer Muna
Hannes Vallikivi
Tarmo Peterson
Maivi Ots
Martin Triipan
Maria Pihlak
Viljar Kähari
Martti Peetsalu
Kristi Haas

E-post: emk@advokatuur.ee