Javascript is required

Advokatuuri aukohus lahendab lepitusmenetluse korras advokaadibüroo ning tarbija vahel sõlmitud kliendilepingust tulenevaid vaidlusi. Lepitusmenetluse alused ja täpsem kord on kehtestatud tarbijavaidluste lahendamise korras, mis on kinnitatud advokatuuri juhatuse 17.10.2017. a otsusega. Tarbijavaidluste lahendamise kord on leitav siit.

Esita avaldus aukohtule

Avalduse tarbijavaidluse lahendamiseks saab esitada tarbija, kui advokaadibüroo on keeldunud tarbija nõuet rahuldamast või tarbija ei ole nõus advokaadibüroo pakutud lahendusega, kuid tarbija leiab, et kokkulepe poolte vahel on võimalik.

Avalduse võib esitada paberkandjal või elektrooniliselt ning avaldus peab olema allkirjastatud (digitaalselt või omakäeliselt).

Avalduses tuleb esitada kogu nõutud informatsioon ja juurde lisada koopiad kõigist vaidlust puudutavatest ja nõuet tõendavatest dokumentidest, sh kliendileping, kogu vaidlusega seotud kirjavahetus, muud vaidlusega seotud dokumendid.

Aukohtus lahendatakse vaidlusi üldjuhul kirjalikus menetluses, mis tähendab, et aukohus lahendab asja esitatud dokumentide alusel. Kui pooled soovivad siiski oma asja suulist arutamist istungil, tuleb avalduses sellest selgelt teada anda.

Aukohus võib keelduda avalduse menetlusse võtmisest kui:

  1. tarbija ei ole eelnevalt vaidlusküsimuse lahendamiseks pöördunud asjaomase advokaadibüroo/ advokaadi poole;
  2. avalduse põhjal on selge, et tegemist on nõudega, mis ei tulene pooltevahelisest lepingust või on pahatahtlik;
  3. vaidlust menetleb või on eelnevalt menetlenud ja teinud otsuse teine tunnustatud vaidluste kohtuvälise lahendamise üksus, vahekohus või kohus;
  4. esitatud tõendite alusel on võimalik asuda seisukohale, et nõue ei ole põhjendatud;
  5. avalduses toodud asjaolude põhjal on võimalik asuda seisukohale, et vaidlus ei sobi olemuslikult lepitusmenetluseks;
  6. tarbija kaebusega advokaadibüroo/advokaadi poole pöördumisest on möödunud rohkem kui 12 kuud või nõue on aegunud;
  7. advokaadibüroo suhtes on algatatud pankroti- või likvideerimismenetlus.

Kaebuste lahendamine aukohtus on tasuta.

Menetluses osalemiseks ei pea pooled kasutama õigusalaste eriteadmistega esindajat, kuid neil on õigus soovi korral õigus saada sõltumatult isikult nõu või olla esindatud või abistatud selle isiku poolt menetluse kõikides etappides.

Aukohtu töökeeleks on eesti keel ning avaldus tuleb esitada eesti keeles.

Avaldus Eesti Advokatuuri aukohtule lepitusmenetluse algatamiseks tarbijaga sõlmitud kliendilepingust tuleneva vaidluse lahendamiseks on leitav siit.

Lepitusmenetluse lõpetamine

Aukohus lõpetab lepitusmenetluse kui:

  1. selgub, et kokkuleppe saavutamine lepitusosaliste vahel ei ole tõenäoline või kokkulepet ei ole õnnestunud saavutada;
  2. kui kõiki asjaolusid arvesse võttes ja lepitusosaliste huve kaaludes ei ole põhjendatud, et aukohus jätkaks lepitusmenetlust;
  3. kui ilmnevad asjaolud, mille alusel oleks aukohtul õigus keelduda avalduse menetlusse võtmisest (tarbijavaidluste lahendamise korra § 4 lõige 1).

Kokkuleppe täitmine

Kokkuleppe saavutamise korral formuleerib aukohus lepitusosaliste kirjaliku kokkuleppe, mille allkirjastavad lepitusmenetluse pooled ja aukohtu esindaja.

Vastavalt tarbijavaidluste lahendamise korra §-le 10 tuleb kokkulepe täita kokkuleppes sätestatud viisil ja tähtajaks. Kui pooled ei täida kokkulepet vabatahtlikult kokkuleppes sätestatud viisil ja tähtaja jooksul, võib pool pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse. Kokkulepe ei ole täitedokumendiks.

Vaidlusi kohtuväliselt lahendavate tunnustatud üksuste konsolideeritud nimekiri

Vaidlusi kohtuväliselt lahendavate tunnustatud üksuste konsolideeritud nimekiri on leitav siit.

Kontakt
Advokatuuri aukohus
Rävala pst 3, 10143, Tallinn
Tel 662 0665
advokatuur@advokatuur.ee