Javascript is required

Viimane protokoll

EESTI ADVOKATUURI JUHATUS
ISTUNGI PROTOKOLL

6. veebruar 2024. a nr 3

Tallinn

Istungist võtsid osa juhatuse liikmed Risto Hübner, Kadri Kallas, Peeter Kutman, Kaspar Lind, Indrek Sirk, Dmitri Školjar, Triin Toom ja Toomas Vaher.

Istungit juhatas advokatuuri esimees Imbi Jürgen.

Protokollis kantsler Leen Eenpalu

PÄEVAKORD
1. ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD KÜSIMUSED
1.1 AdvS muudatusettepanekute arutelu
2. JÄRELEVALVEGA SEOTUD TEGEVUSED
2.1 Järelevalve Advokaadibüroo A tegevuse lõpetamise üle
3. KUTSETEGEVUSEGA SEOTUD KÜSIMUSED
3.1 Muudatused advokaadibüroode andmetes
3.2 Vandeadvokaat Urmas Veinbergi teade Advokaadibüroo Legest lõpetamisest ja Advokaadibüroo LEGITIME asutamisest
3.3 Advokaatide teavitused uuest tegutsemiskohast ja patroonist
3.4 Advokaatide taotlused seoses liikmemaksuga
3.5 Advokaatide avaldused liikmesuse peatamiseks
4. MUUD KÜSIMUSED
4.1 Tagasiside Harju Maakohtule kohtunike kohtunikuametisse sobivuse osas
4.2 Advokatuuri esindaja nimetamisest kohtunikueksamikomisjoni koosseisu

 

1. ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD KÜSIMUSED

1.1 AdvS muudatusettepanekute arutelu

Advokatuuri juhatus on üle vaatamas aegunud või täiendamist vajavaid AdvS sätteid. Juhatus arutas advokaadikutse ja töölepingu alusel töötamise ühildamise võimalikkust, advokaadi isikliku vastutuse kaotamist ning kutsekindlustuse küsimust, täiendusõppest vabastamise aluseid ning üksi praktiseerivate advokaatide büroode toimepidevuse tagamise meetmeid.

1. Advokaadikutse ja tööleping

Kehtiva seaduse alusel ei ole võimalik ühildada advokaadi kutsetööd ning töölepingu alusel töötamist. Liikmesus on võimalik AdvS § 35 lg 1 p 5 alusel peatada, kuid sel ajal ei ole lubatud töölepinguga töötamine. Töölepingu sõlmimine on ka automaatne advokatuurist välja arvamise alus.

Juhatus leiab, et töölepinguga töötamine võiks siiski olla lubatud ajal, mil advokaadi liikmesus on AdvS § 35 lg 1 p 5 alusel peatatud tingimusega, et töö sisuks ei ole õigusteenuse osutamine. Samas tuleb üle vaadata liikmesuse peatamise alused laiemalt ning kaaluda võimalust liikmesus ühel alusel kõigil juhtudel teatud tähtajaks peatada ning lubada sel ajal töölepingu alusel töötamist tingimusel, et tegemist ei ole õigusteenuse osutamisega. Sellega koos tuleb ette näha võimalus liikmesuse peatamise ajal läbi viia aukohtumenetlust ning laiendatud täiendusõppe kohustus.

2. Advokaadi isikliku vastutuse kaotamine

AdvS §-s 47 ette nähtud advokaadi isiklik vastutus õigusteenust osutades tekitatud kahju eest ei ole enam tänapäeval vajalik ja eesmärgipärane regulatsioon. Vastutuse olemasolu on kohane meede, kui vastutaval isikul on reaalne võimalus mõjutada vastutuse tekkimist. Tänapäeval on advokaatidel bürooga üldjuhul töösuhe . Tööandjal ja töötajal ei ole üldjuhul kliendi ees solidaarvastutust, kliendi ees vastutab tööandja, töötaja vastutab tööandja ees piiratud ulatuses. Advokaadi isiklik vastutus teeb advokaadi kutse ka vähem atraktiivseks. Advokaadi isikliku vastutuse kaotamine ei halvenda kliendi võimalusi oma kahjunõuet maksma panna, sest säilib büroo vastutus ja kohustuslik kutsekindlustus. Teisi kutsealasid näiteks tuues, siis arstide isiklik vastutus kaotatakse alates 01.07.2024.

Juhatus jätkab tööd AdvS § 47 muudatusettepanekuga, mille kohaselt nähtaks ette, et õigusteenust osutades tekitatud kahju eest vastutab advokaadibüroo pidaja ning tahtlikult tekitatud kahju eest vastutavad advokaadibüroo pidaja ja advokaat solidaarselt.

3. Kutsekindlustuse tingimuste muutmine

Juhatus töötab AdvS § 48 muudatustega, mille eesmärgiks on täpsustada kutsekindlustuse tingimusi – kindlustuskaitse geograafiline piirkond, kindlustussumma alampiiri tõstmine, kindlustuslepingu ulatus, advokatuuri teavitamine kindlustusjuhtumist jm. Kutsekindlustusega seonduvalt tehakse koostööd ka kindlustusandjatega.

4. Täiendusõppest vabastamise alused

Kehtiva regulatsiooni kohaselt ei vabasta liikmesuse peatamine advokaati täiendusõppe kohustusest, välja arvatud avalikku teenistusse asumisel, nimetamisel teatud kõrgetele ametikohtadele, või kui liikmesus on peatatud tervise tõttu või emapuhkuse, isapuhkuse, lapsendajapuhkuse või vanemapuhkuse ajaks.

Juhatus on seisukohal, et sisuliselt ei ole põhjendatud avalike teenistujate täiendusõppekohustusest vabastamine, arvestades avalikus teenistuses koolitustel osalemise võimalusi ning võimalust läbitud koolitused advokatuuri täiendusõppearuandesse üle kanda. Täiendusõppest võiksid endiselt olla vabastatud kohtunikud, notarid, prokurörid ja Riigikokku, Euroopa Parlamenti, Vabariigi Presidendiks, Vabariigi Valitsuse või Euroopa Komisjoni liikmeks nimetatud isikud. Samuti ei ole põhjendatud täiendusõppest vabastamine emapuhkuse, isapuhkuse, lapsendajapuhkuse või vanemapuhkuse ajaks, sest advokatuuri koolitused on järelvaadatavad ning neid on võimalik läbida sobival ajal ja tempos, säilitades sel viisil ajakohased erialased teadmised.

5. Üksi praktiseerivate advokaatide büroode toimepidevuse tagamise meetmed

Juhatus on jätkuvalt seisukohal, et üksi praktiseerivate advokaatide büroodes peavad olema kehtestatud toimepidevuse meetmed juhuks, kui büroopidajal ei ole oma kohustusi mingil põhjusel enam võimalik täita. Juhatus jätkab varasemalt laekunud ettepanekutega tööd ning kaalub vastavalt advokaadibüroo pidamise ning advokaadibüroode kontrollimise juhendi muutmist.

Juhatus

O T S U S T A S:

Jätkata tööd AdvS muudatusettepanekutega.

 

2. JÄRELEVALVEGA SEOTUD TEGEVUSED

2.1 Järelevalve Advokaadibüroo A tegevuse lõpetamise üle

Juhatus teostas järelevalvet Advokaadibüroo A tegevuse lõpetamise üle, mille käigus ilmnes, et advokaadiühing on äriregistrist kustutatud ÄRS § 61 lg 2 alusel – majandusaasta aruannete esitamata jätmine.

Kuivõrd Advokaadibüroo A tegevuse lõpetamise käigus ilmnes, et advokaadiühing ei ole esitanud majandusaasta aruandeid aastate 2019-2022 kohta ning on äriregistrist ÄRS § 61 lg 2 alusel kustutatud, leiab juhatus, et selles osas võivad advokaadi tegevuses esineda kutse-eetika nõuete rikkumised. Majandusaasta aruannete esitamine on seadusest tulenev kohustus ning olukord, kus advokaadibüroo seetõttu äriregistrist kustutatakse, ei ole kooskõlas klientide huvidega ega advokaadi kutse-eetika nõuetega. Eeltoodust tulenevalt edastab juhatus asja materjalid aukohtule aukohtumenetluse algatamise otsustamiseks.

Juhatus

O T S U S T A S:

Saata asja materjalid aukohtule aukohtumenetluse algatamise otsustamiseks

 

3. KUTSETEGEVUSEGA SEOTUD KÜSIMUSED

3.1 Muudatused advokaadibüroode andmetes

3.1.1 Vandeadvokaat Alice Salumets informeerib, et Rödl & Partner Advokaadibüroo uus asukoht on Maakri 23a, 10145 Tallinn. Advokaadibüroo sidevahendite andmed ei muutu. Teatele on lisatud ruumide kasutusõigust tõendava dokumendi koopia ja ruumiplaan.

3.1.2 Vandeadvokaat Kristel Raidla-Talur informeerib, et Advokaadibüroo COBALT asukoht on uuesti Pärnu mnt 15, Kawe Plaza, 10141 Tallinn. Advokaadibüroo sidevahendite andmed ei muutu. Teatele on lisatud ruumide kasutusõigust tõendava dokumendi koopia ja ruumiplaan.

Juhatus

O T S U S T A S:

3.1.1 Võtta teadmiseks Rödl & Partner Advokaadibüroo uus asukoht.
3.1.2 Võtta teadmiseks Advokaadibüroo COBALT uus asukoht.

 

3.2 Vandeadvokaat Urmas Veinbergi teade Advokaadibüroo Legest lõpetamisest ja Advokaadibüroo LEGITIME asutamisest

Vandeadvokaat Urmas Veinberg on esitanud teate Advokaadibüroo Legest lõpetamisest ning Advokaadibüroo LEGITIME asutamisest. Teatele on lisatud ruumide kasutusõigust tõendav dokument, ruumide plaan ja kutsekindlustuse poliisi koopiad.

Juhatus võtab OÜ Advokaadibüroo LEGITIME asutamise ja vandeadvokaat Urmas Veinbergi uue tegutsemiskoha teadmiseks. Advokaadibüroo Legest tegevus lõpetatakse advokatuuri juhatuse järelevalve all.

Juhatus

O T S U S T A S:

Võtta teadmiseks OÜ Advokaadibüroo LEGITIME (16894548) asutamine ja vandeadvokaat Urmas Veinbergi uus tegutsemiskoht. Advokaadibüroo kontaktandmed on Rohumaa tee 2, Harku vald, 76704 Harjumaa, telefon 509 2264, e-post: urmas.veinberg@legest.ee.

Lõpetada Advokaadibüroo Legest tegevus advokatuuri juhatuse järelevalve all.

 

3.3 Advokaatide teavitused uuest tegutsemiskohast ja patroonist

3.3.1 Vandeadvokaat Maret Kruus informeerib, et tema uus tegutsemiskoht on Advokaadibüroo WALLESS.

3.3.2 Vandeadvokaat Mari Männiko informeerib, et tema uus tegutsemiskoht on Advokaadibüroo Supremia.

3.3.3 Vandeadvokaat Maiki Virks informeerib, et tema uus tegutsemiskoht on Advokaadibüroo TGS Baltic.

3.3.4 Vandeadvokaadi abi Nele Laas informeerib, et tema uueks patrooniks on nõustunud olema vandeadvokaat Marek Keiman.

3.3.5 Vandeadvokaat Sander Kärson informeerib Advokaadibüroo TGS Baltic nimel, et vandeadvokaatide Erki Felsi, Imbi Jürgeni, Indrek Ergma, Indrek Kuke, Indrek Leppiku, Jana Tudelepa, Karin Marosovi, Kirill Ležeiko, Priit Läti ja Ketlin Petersoni ning vandeadvokaadi abide Mari Kelve-Liivsoo, Gregor Saluveeri, Harles Veersalu ja Ingeri-Helena Kakko uus tegutsemiskoht on Advokaadibüroo TGS Baltic. Advokaadibüroo pidaja kinnitab, et vandeadvokaadi abide senised patroonid jäävad samaks.

Juhatus

O T S U S T A S:

3.3.1. Võtta teadmiseks vandeadvokaat Maret Kruusi uus tegutsemiskoht.
3.3.2 Võtta teadmiseks vandeadvokaat Mari Männiko uus tegutsemiskoht.
3.3.3 Võtta teadmiseks vandeadvokaat Maiki Virksi uus tegutsemiskoht.
3.3.4 Määrata vandeadvokaadi abi Nele Laas uueks patrooniks vandeadvokaat Marek Keiman.
3.3.5 Võtta teadmiseks vandeadvokaatide Erki Felsi, Imbi Jürgeni, Indrek Ergma, Indrek Kuke, Indrek Leppiku, Jana Tudelepa, Karin Marosovi, Kirill Ležeiko, Priit Läti ja Ketlin Petersoni ning vandeadvokaadi abide Mari Kelve-Liivsoo, Gregor Saluveeri, Harles Veersalu ja Ingeri-Helena Kakko uus tegutsemiskoht.

 

3.4 Advokaatide taotlused seoses liikmemaksuga

3.4.1 Vandeadvokaat Mari Anne Rosalie Rohtla informeerib liikmemaksu vähendamise aluse äralangemisest.

Juhatus

O T S U S T A S:

3.4.1 Määrata vandeadvokaat Mari Anne Rosalie Rohtla liikmemaksuks alates 06.02.2024 100% vandeadvokaadi liikmemaksu määrast.

 

3.5 Advokaatide avaldused liikmesuse peatamiseks

3.5.1 Vandeadvokaat Mikk Läänemetsa liikmesus on peatatud alates 04.09.2023. Advokaat on esitanud uue avalduse liikmesuse peatamiseks alates 06.02.2024 kuni 06.02.2025.

Juhatus juhib tähelepanu, et:

AdvS § 35 lg 11 kohaselt võib liikmesuse peatamist samal alusel ühe korra pikendada.

AdvS § 35 lg 7 kohaselt maksab advokaat, kelle liikmesus või kutsetegevus on peatatud, liikmemaksu üldkogu kehtestatud määras, mis on 50% liikmemaksu määrast;

AdvS § 35 lg 41 kohaselt ei vabasta liikmesuse peatamine isikut AdvS §-s 341 sätestatud täiendusõppe kohustusest, välja arvatud isiku astumise korral avalikku teenistusse, valimisel Riigikogu või Euroopa Parlamendi liikmeks või Vabariigi Presidendiks või nimetamisel Vabariigi Valitsuse või Euroopa Komisjoni liikmeks. Lisaks on täiendusõppe kohustusest vabastatud isik, kelle liikmesus on peatatud tervise tõttu või emapuhkuse, isapuhkuse, lapsendajapuhkuse või vanemapuhkuse ajaks.

AdvS § 36 lg 1 p 41 kohaselt arvatakse advokaat advokatuurist välja advokatuuri juhatuse otsusega, kui advokaat ei ole esitanud avaldust liikmesuse taastamiseks peatatud liikmesuse perioodi lõpuks.

Liikmesuse peatamisel tuleb advokaadil edastada viivitamata juhatusele advokaaditunnistus ja liikmetunnistus.

Juhatus

O T S U S T A S:

3.5.1 Peatada vandeadvokaat Mikk Läänemetsa liikmesus alates 06.02.2024 kuni 06.02.2025.

Kohustada advokaati teavitama advokatuuri juhatust viivitamatult tema avalduses esitatud asjaolude muutumisest. Advokaadil esitada juhatusele enne liikmesuse peatamise perioodi lõppu avaldus liikmesuse taastamiseks või liikmesuse peatamise pikendamiseks, kui selleks esineb alus.

 

4. MUUD KÜSIMUSED

4.1 Tagasiside Harju Maakohtule kohtunike kohtunikuametisse sobivuse osas

KS § 100 lg 2 järgi esitab kohtu esimees kohtunikueksamikomisjonile üks kord aastas arvamuse ja KS § 73 lõikes 2 sätestatud aruande kohtus töötava alla kolmeaastase ametistaažiga kohtuniku kohta. KS § 73 lg 2 kohases aruandes hinnatakse kohtuniku sobivust kohtunikuametisse, menetluse juhtimise oskuste arengut ning vajaduse korral esitatakse muid andmeid.

Lähiajal täitub üks aasta kohtunike Lea Pähkli, Andra Silla ja Sandra-Kristin Kärneri ning kolm aastat kohtunik Kädi Vakeri kohtunikuametisse nimetamisest. Harju Maakohtu esimees Astrid Asi on pöördunud advokatuuri juhatuse poole seisukoha saamiseks nimetatud kohtunike kohtunikuametisse sobivuse kohta.

Eeltoodust tulenevalt ning seisukoha kujundamiseks palus advokatuur advokaatide arvamusi nimetatud kohtunike sobivuse kohta kohtunikuametisse. Juhatus tutvus laekunud tagasisidega ning on samuti seisukohal, et vastuväiteid nimetatud kohtunike kohtunikuametisse sobivuse osas ei esine.

Juhatus

O T S U S T A S:

Esitada Harju Maakohtu esimehele juhatuse seisukohad kohtunike Lea Pähkli, Andra Silla, Sandra-Kristin Kärneri ning Kädi Vakeri osas.

 

4.2 Advokatuuri esindaja nimetamisest kohtunikueksamikomisjoni koosseisu

Kohtute seaduse § 69 lõike 2 kohaselt kuulub kohtunikueksamikomisjoni koosseisu ka advokatuuri juhatuse määratud vandeadvokaat. Kohtute seaduse § 69 lõikest 1 tulenevalt kehtivad kohtunikueksamikomisjoni liikmete volitused kolm aastat.
Kohtunikueksamikomisjoni peamised ülesanded on kohtunikueksami korraldamine, kohtunikuks kandideerijate seaduse nõuetele vastavuse kontrollimine ja nende isiksuseomaduste kohtunikuametiks sobivuse hindamine. Samuti arvamuse andmine alla kolmeaastase ametistaažiga kohtuniku ametisse sobivuse kohta. Kohtunikueksamikomisjon moodustatakse ja see tegutseb kohtute seaduse alusel.
Lisainfo kohtunikueksamikomisjoni töö kohta (mh komisjoni töökord) on kättesaadav https://www.riigikohus.ee/et/kohtunikueksamikomisjon/kohtunikueksamikomisjon
Komisjoni liige peab osalema komisjoni istungitel, mis toimuvad reeglina Tartus ja kohale tuleb minna isiklikult. Tegemist on tasustamata tööga ja osaluskulusid ei kompenseerita.

Praeguse advokatuuri esindaja vandeadvokaat Karina Lõhmus-Eini ja asendusliikme vandeadvokaat Andrus Lillo volitused lõpevad 09.02.2024. Sellega seoses kutsub juhatus vandeadvokaate üles kandideerima kohtunikueksamikomisjoni liikmeks.

Juhatus

O T S U S T A S:

Kohtunikueksamikomisjoni põhiliikmeks ja asendusliikmeks kandideerijatel esitada juhatusele elulookirjeldus koos motiveeritud avaldusega hiljemalt 16.02.2024.