Javascript is required

Tänasest kehtib uus riigi õigusabi tasustamise kord

Head kolleegid!

Tänasest kehtib uus, palju kirgi kütnud riigi õigusabi tasustamise kord. Lühikokkuvõtte on, et tasud tõusevad mõnevõrra, kuid ilmselt mitte piisavalt, et tagada süsteemi pikaajaline jätkusuutlikkus. Kõrgemate tasumäärade saavutamine pole olnud kerge, sest kvaliteetne ja kättesaadav õigusabi ei ole Eesti riigiaparaadis kõigile olnud enesestmõistetav õigusriigi osis. Kuigi riigi esindajad on tasude tõusu jõudnud meedias esitada suure töövõiduna, näitab vaid aeg, kas turuhinnast jätkuvalt paar-kolm korda odavam teenuse ostmine suudab süsteemi kestlikuna hoida, ehk motiveerida staažikaid teenuse osutajaid jääma ja uusi liituma.

Toon teieni olulisemad faktid täna kehtima hakanud tasumääruse (26. juuli 2016. a määrus nr 16 “Advokaadile riigi õigusabi tasu maksmise ja kulude hüvitamise kord”) uuest redaktsioonist.

  1. Kõigis RÕA liikides tõsteti pooltunnitasusid 36 euroni. Erandiks on isiku esindamine haldusmenetluses ja halduskohtumenetluses, kus pooltunnitasu tõusis 39 euroni. Koos pooltunnitasudega tõsteti ka piirmäärasid.
  2. RÕA osutamisega seoses kantud isikliku või advokaadibüroo pidaja sõiduauto või muu sõiduki kasutamise kulude hüvitis tõsteti 0,30 euroni läbitud kilomeetri kohta.
  3. Tasumääruse § 6 sai täiendusena lõike 41, mille järgi tasustatakse RÕA alusel määratud kaitsja, kes pole samas kriminaalasjas varem kriminaaltoimikuga tutvunud, 36 euroga iga pooltunni kohta.
  4. Tasumääruse § 6 lg 6 uue sõnastuse kohaselt suurendatakse RÕA korras samas kriminaalasjas mitut kaitsealust esindava kaitsja tasu 50% iga lisandunud kaitsealuse kohta, välja arvatud kohtuistungil osalemise eest tasustatud aeg. Sama kehtib ka kriminaalasjas osalevale asenduskaitsjale.
  5. Tasumääruse § 8 uue lõike 31 kohaselt tasustatakse kaitsja, kes on kohtumenetluse käigus määratud riigi õigusabi osutama ning kes pole varem samas kriminaalasjas kriminaaltoimikuga tutvunud, kriminaaltoimikuga tutvumise eest 36 euroga iga pooltunni kohta.
  6. Tasumääruse § 10 lg 5 ja § 11 lg 3 uue sõnastuse kohaselt, kui advokaadil on samas tsiviilasjas või haldusasjas rohkem kui üks esindatav, suurendab kohus riigi õigusabi osutamise eest (välja arvatud kohtuistungil osalemine) advokaadile makstavat tasu 25% iga lisandunud esindatava kohta.
  7. Tasumäärusesse lisandus § 141, mille järgi tasustatakse alaealisele kohtulahendi tutvustamine 30 euroga.

Juhatuse ning advokatuuri riigi õigusabi komisjoni töö tasumäärade muutmiseks kestis peaaegu aasta, mullusest märtsist tänaseni. Meie seisukohti ja eesmärke saab näha lisatud Eesti Advokatuuri arvamusest tasumäärade eelnõule, kuid lisan ka lühikese ülevaate käidud teest. Kohtusime justiitsministeeriumi esindajatega neljal korral, esitasime riigi õigusabi tasude kestlikuks korraldamiseks kuus ettepanekut. Kuna lubatud selgust riigi poolt ei tulnud, loobus septembris enamik riigi õigusabi osutajaid uute tellimuste vastuvõtmisest ning sajakonnast advokaadist jäi riigi õigusabi osutama vaid 19. Olukord õnnestus ajutiselt stabiliseerida lisakoefitsendi pakkumise abil. Teavitasime kriisist viivitamatult kõiki partnereid, rääkisime kriisist avatult ka avalikkuse ja meediaga.

Justiitsministeerium on oma pressiteadetes viidanud, et analüüsitakse riigi õigusabi osutamiseks advokatuuri kõrvale täiendavate võimaluste loomist, näiteks riigipalgaliste õigusabi osutajate tööle võtmist. On äärmiselt vähetõenäoline, et riikliku paralleelstruktuuri loomine aitaks riigi õigusabiga seotud probleeme lahendada. Kuna aga praeguseks ei ole konkreetseid ettepanekuid ega eelnõusid selle kohta advokatuurile esitatud, ei ole võimalik nende ideede kohta ka sisulist arvamust avaldada.  Valimiste järel on pilt tuleviku osas loodetavasti selgem. Seni teeme endast oleneva riigi õigusabi osutajate teadmiste ja oskuste parandamisel, pakkudes mitmeid uusi koolitusi ja täiendades juhendmaterjale ning töötame õiglaste ja kestlike riigi õigusabi tasumäärade nimel edasi.

Parimate soovidega,

Imbi Jürgen

Esimees