Javascript is required

Kutse Eesti Advokatuuri Üldkogule

Head advokatuuri liikmed!

Kutsume Teid Eesti Advokatuuri üldkogule, mis toimub
3. märtsil 2016. a algusega kell 10.00 Nordea Kontserdimajas
.
Üldkogule registreerimine algab  kell 09.00.

Üldkogu päevakord:

1. Eesti Advokatuuri esimehe ettekanne
2. Eesti Advokatuuri 2015. aasta eelarve täitmise aruanne
3. Eesti Advokatuuri majandustegevuse aastaaruanne ja revisjonikomisjoni aruanne
4. Eesti Advokatuuri 2016. aasta eelarve
5. Eesti Advokatuuri esimehe valimine
6. Eesti Advokatuuri juhatuse liikmete valimine
7. Muudatused advokatuuri kodukorras
8. Advokatuuri eksamitasude kehtestamisest
9. Otsuste vastuvõtmine

Palume  advokaadibüroo pidajatel üldkogu kokkukutsumise teade edastada kõigile advokaadibüroos tegutsevatele advokaatidele. 

Vastavalt kodukorra § 31 lg 1 on võimalik üldkogul osalema ja hääletama volitada teist hääleõiguslikku advokaati. Üks advokaat ei või samal üldkogul esindada rohkem kui kahte advokaati. Volikirjad palume edastada advokatuuri kantseleisse kas paberkandjal või digitaalselt allkirjastatult hiljemalt 01.03.2016.

Vastavalt kodukorra § 32 lg 3  võib advokatuuri organitesse valitavaid kandidaate esitada iga advokatuuri liige. Kandidaadid tuleb üles seada hiljemalt 7 kalendripäeva enne üldkogu. Kandidaadi ülesseadmise korda reguleerib kodukorra § 32 lõige 31.

Lugupidamisega
Eesti Advokatuuri juhatus