Javascript is required

Juhatuse pöördumine seoses eriolukorraga

Advokatuur toetab võitlust viiruse COVID-19 vastu ja aktsepteerib kõiki vajalikke ja mõistlikke meetmeid selles olukorras. Iga advokaat on eelkõige inimene ning peab andma oma panuse olukorra normaliseerumiseks. Õigusspetsialistidena ning kutseala esindajatena kutsub Eesti Advokatuur oma liikmeid üles järgima alljärgnevaid põhimõtteid:

 

  1. otsekontaktid kolleegide ja klientidega on vaja viia miinimumini. Just praegu on õige aeg testida ja arendada suhtluskanaleid, mis võimaldavad kaugtööd ja kaugsuhtlust. Samas on oluline tagada sidevahendite kasutamisel konfidentsiaalsus advokaadi-kliendi suhtes ning arvestada sidevahendite kasutamisel eksisteerivate andmelekete võimalustega;

 

  1. viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud hügieeninõuded asjaajamistel ametiasutustes (eelkõige vanglad, kohtud jt) on kohustuslikud täitmiseks ka advokaatidele;

 

  1. kliendid vajavad õigusabi ka eriolukorras ning advokaadi kohustus ja missioon on hoolitseda selle eest, et klient ei jääks eriolukorrast tingitud kitsenduste tõttu õigusabita;

 

  1. eriolukord iseenesest ei õigusta põhjendamatuid piiranguid isikute õigustele – kui konkreetse kaasuse asjaolud seda nõuavad, tuleks eriolukorraga põhjendatud avaliku võimu akte ja toiminguid (sh tegevusetust) ettenähtud korras vaidlustada;

 

  1. advokaaditeenuse osutamine eriolukorras nõuab kiiret kohanemist nii tehniliste kui muude töökorralduslike muudatustega (sh erinevate IT-lahenduste rakendamisega) – advokaadid peaksid näitama eeskuju lahenduste leidmisel õigus- ja menetlustoimingute läbiviimiseks;

 

  1. lubamatu on kujunenud olukorra kasutamine näiliku ettekäändena tähtaegade ja toimingute edasilükkamisel, advokaatide kohus on üles näidata eeskuju, paindlikkust ja innovatsiooni, et kujunenud olukorras jätkuks asjaajamine ning tagatud oleks õigusriigi printsiibid;

 

  1. konkreetsetest probleemidest kutsetöö tegemisel, mis ei leia lahendust advokaadi enda initsiatiivil, oleks otstarbekas teavitada advokatuuri kantseleid, kelle vahendusel saab korraldada nii teavitustööd kui ka astuda samme probleemide kõrvaldamiseks tulevikus;

 

  1. kui advokaat satub kas tervislikel põhjustel või eriolukorrast tingitud kitsenduste tõttu raskustesse ning pole suuteline tagama klientidele vajaliku teenuse osutamist ning olukorra lahendamiseks ei ole võimalik otsepöördumine mõne teise kolleegi poole, siis tuleks kindlasti esimesel võimalusel teavitada advokatuuri kantseleid, kelle kaudu saab korraldada vajaliku abi;

 

  1. inimestena üldiselt ja kutseorganisatsiooni liikmetena kanname solidaarselt meile kõigile osaks saanud koormat.