Javascript is required

Esimehe Sten Luiga uusaastatervitus

Head kolleegid!

Soovin teile kõigile edukat, töökat ja õnnelikku uut aastat!

Eesti Advokatuuri jaoks oli möödunud aasta vaieldamatult edukas. Oleme astunud paljudes olulistes küsimustes pika sammu edasi. Lõppemas on aastal 2013 valitud juhatuse kolmas ja viimane tööaasta. Advokatuuri arengukava eesmärkide saavutamise nimel on tehtud palju tööd ja loodud tugev vundament edasi liikumiseks uute, püstitamist ootavate eesmärkide suunas.

Võime olla rahul – kvaliteetse õigusabiga on Eestis kindlustatud need, kes suudavad seda endale majanduslikult lubada. Tänu meie tugevatele ja hästi organiseeritud advokaadibüroodele on kõikidel Eesti elanikel ja juriidilistel isikutel ligipääs õigusabile. Tugev konkurents õigusteenuste turul on taganud teenuse osutamise tingimuste läbipaistvuse ja vastavuse kõrgetele eetilistele standarditele. Bürood tegutsevad parimate teenuse osutamise standardite kohaselt ning üksikud möödalaskmised ja kutsealased minetused ei muuda suurt pilti. Korraldatud uuringute kohaselt hindavad Eesti elanikkond ja kutseliste õiguselukutsete esindajad advokaatide kutsealaseid oskusi kõrgelt, mis annab tunnistust meie kõigi aastatepikkuse töö õnnestumisest.

Nagu ka paljudel varasematel aastatel on üheks juhatuse, kantselei ja mitmete tööorganite peamiseks töölõiguks riigi õigusabi süsteemi käigushoidmisega seotud küsimused. Valdavale osale advokatuuri liikmetest ei ole need väljakutsed tuttavad ja kindlasti imestavad paljud kolleegid, miks sellest igal aastal nii pikalt ja põhjalikult räägitakse.

Paraku on riigi õigusabi jäik korraldus ja krooniline alarahastus üks nendest valdkondadest, mis veab aasta-aastalt alla nii advokatuuri ja advokaatide mainet kui ka kujundab ühiskonna suhtumist advokaatidesse üldiselt. Ja seda advokaatidest sõltumata põhjustel. Täisvastutus osutatud teenuse mahu ja kvaliteedi eest on pandud advokatuurile ja advokaatidele, kuid riik ei täida järjepidevalt oma kohustusi riigi õigusabi piisaval finantseerimisel. Seetõttu on riigi õigusabi advokaadid jäetud ilma võimalusest arendada välja tänapäevast ja efektiivset õigusabiteenust, mis suudaks võrdselt turutingimustel tegutseva sektoriga panustada klientide rahulolu tõstmisesse ja teenuste kvaliteedi stabiilsesse tagamisesse.

Vägisi jääb mulje, et vastutavad ametkonnad on olukorda pikki aastaid nautinud, sest õigussüsteemile ligipääsu tagamine pole ühegi poliitilise jõu ega ametkonna prioriteediks. Selline poliitika viitab hoolimatusele, kahepalgelisusele ja silmakirjalikkusele nii eraettevõtjatest advokaatide kui ka majanduslikult vähekindlustatud elanikkonna suhtes. Pidevalt vahetuv valitsuskoosseis on võimaldanud üsna mugavalt probleeme ignoreerida ja neid küll aeg-ajalt tunnistades kerge õlale patsutusega öelda – te saate hakkama, olete ju nii tublid!

Mul on hea meel, et praegu ametis olev justiitsminister Urmas Reinsalu on lõpuks avalikult ka süsteemi puudusi tunnistanud ning vähemalt sõnades andnud lootust, et Justiitsministeerium alustab probleemidele aktiivset lahenduste otsimist. Võib tõesti öelda, et aasta 2015 oli teatud mõttes läbimurdeline mitme aasta ettevalmistava töö jõudmisel lõplikku faasi, kus tuleks leida probleemidele konkreetsed lahendused. Justiitsministeeriumis on valminud riigi õigusabi puudusi ja võimalikke lahendusi käsitlev analüüs, mis üldjoontes järgib advokatuuri juhatuse visiooni.

Loomulikult ei jõua see töö ühele poole praeguse juhatuse volituste ajal, kuid kindel vundament uuele algusele on loodud. Kahjuks iseloomustab meie riiki ja poliitilist süsteemi praegu silmaga nähtav eneseimetlus ja tahtejõuetus, mida üks suurettevõtja ühel konverentsil nimetas tabavalt kestva kahanemise strateegiaks. Siin ootab advokatuur koos paljude teiste organisatsioonide ja huvigruppidega, millal lõpuks leitakse soov midagi paremaks teha ja ei otsita ainult mugavat viisi vastutuse ja otsustamise eest põgeneda. Tahaks siiralt loota, et 2016. aasta toob senises suhtumises kaasa läbimurde.

Nii võib nentida, et aastal 2015 oli Justiitsministeerium oma võimete ja ressursside piires advokatuurile hea koostööpartner ning kuigi protsessid on liikunud aeglaselt ja kohmakalt, siis probleemide kalasilmse eitamise ja advokaatide süsteemse halvustamise faas on lõppenud. Pikk tee on veel käia, et advokatuuri ja advokaatide rolli õigusriigi funktsioneerimisel tõeliselt tunnustataks. Selleks saame kõik koos palju ära teha ja võib loota, et riigi suhtumine selles osas muutub vastavalt ühiskonna küpsemisele ja õigusriigi arenemisele Euroopa kultuuriruumile vastavas suunas.

Lõpetuseks on meeldiv tõdeda, et advokaadibüroode, advokatuuri komisjonide ja liikmete panus vabatahtlikku töösse on aastate jooksul jätkuvalt kasvanud. Koostöö meie vanade koostööpartnerite Heateo Sihtasutuse ja Lastekaitse Liiduga on endiselt aktiivne ning üheskoos on ellu viidud mitmeid olulisi projekte ja aidatud paljudele abivajajatele reaalset tasuta õigusabi anda. Paljudel büroodel on vabatahtlik töö oluliseks väärtuseks ning suur tänu kõigile, kes on majanduslike nõudmiste kiuste andnud oma advokaatidele võimaluse büroo ressursse kaasates maailmaparandamisse oma panus anda.

Palju tänu ka kõikidele advokaatidele, kes on avalikus ruumis kas töögruppide ja algatuste või professionaalse arvamuse avaldamisega näidanud, et ühiskondlikud probleemid neid külmaks ei jäta. Lisaks konkreetsetele tulemustele aitab advokaatide nähtavus avalikus ruumis ühiskonnal kujundada meie suhtes ka oma hoiakuid ning kinnistada advokaatide kui usaldusväärsete, asjatundlike ja eetiliste tipp-professionaalide  kuvandit.

Aasta 2015 oli advokatuurile hea ja stabiilset arengut võimaldanud tööaasta. Suur tänu kõikidele advokatuuri liikmetele, et meil on tulnud üsna vähe tegeleda tõsiste kutsealaste minetuste või fundamentaalsete konfliktide lahendamisega. Olen kindel, et 2016. aastal jätkab advokatuur arenemist avatud, ühiskondlikult vastutusvõimelisel ja teotahtelisel kursil.

Olge terved!

Sten Luiga