Javascript is required

Eesti Advokatuuri külastas ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti (UNHCR) Põhja-Euroopa esinduse esindaja

11. oktoobril 2016 külastas Eesti Advokatuuri ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti (UNHCR) Põhja-Euroopa esinduse esindaja Andrei Arjupin. Eesti Advokatuur on alustanud UNHCR-iga koostööd seminaride läbiviimisel pagulasseisundi määratlemise teemal. Esimene seminar toimus 27.05.2016, millel osalesid ka rahvusvahelise kaitse taotlejatele õigusabi osutavad advokaadid. UNHCR plaanib sarnast seminari ka 2017. aastal. Rahvusvahelise kaitse temaatika on jätkuvalt aktuaalne ning asjakohased koolitused aitavad tagada paremat õigusabi kvaliteeti. 

UNHCR jälgib pagulasseisundi konventsiooni kohast rakendamist, toetab Eesti varjupaigasüsteemi väljaarendamist läbi koolituste, seaduseelnõudele arvamuste andmise ning hea menetluspraktika jagamise. UNHCR vaatab läbi rahvusvahelise kaitse taotlejate ja kaitse saajate kaebusi. Lisaks jälgib UNHCR pagulasseisundi tuvastamise menetlusele juurdepääsu võimalusi ja teeb järelevalvet menetluskvaliteedi, rahvusvahelise kaitse taotlejatele pakutava õigusabi kättesaadavuse ning vastuvõtu- ja kinnipidamiskeskustes olevate tingimuste rahvusvahelistele standardile vastavuse üle.

Selleks, et tagada 1951. aasta pagulasseisundi konventsiooni (Eesti ühines pagulasseisundi konventsiooniga 1997. aastal) õige kohaldamine, pakub UNHCR juba rohkem kui 60 aastat rahvusvahelistele- ja riiklikele kohtutele ning asutustele autoriteetseid seisukohti ja tõlgendusi. UNHCR annab rahvusvahelise kaitse suuniseid, mis on tõlgendamisjuhiseks valitsustele, õigusala töötajatele, otsustajatele ja kohtunikele ning on abiks UNHCR-i töötajatele pagulasseisundi määramisel (UNHCR menetleb suurimat arvu varjupaigataotlusi maailmas). UNHCR on kohal enamikes pagulaste päritoluriikides, mille tõttu on neil nii teadmised päritoluriikidest kui ka ligipääs paljudele infoallikatele. See annab võimaluse avaldada päritoluriigiteabe raporteid ning soovitusi rahvusvahelise kaitse taotluste menetlemiseks sellistest riikidest nagu Afganistan, Iraak, SüüriaUkraina jt.

Eesti ametnikud, kohtunikud, advokaadid ja teised spetsialistid võivad nõutada UNHCR-st abi pagulasseisundi konventsiooni tõlgendamisel, sh rahvusvahelise pagulasõiguse mõistete ja kontseptsioonide kohta, saada rahvusvahelise kaitse taotlejate päritoluriigiteavet ning erinevaid õiguslikke analüüse ja seisukohti, küsimuste kohta mis on määrava tähtsusega rahvusvahelise kaitse taotluste läbivaatamisel.

Viiteid olulistele infoallikatele:

UNHCR kodulehekülg http://www.unhcr.org/  

UNHCR Põhja-Euroopa esinduse kodulehekülg www.unhcr-northerneurope.org/

Refworld http://www.refworld.org – UNHCR-i hallatav suuremahuline andmekogu, kust saab pidevalt ajakohastatud päritoluriigiteavet, juhiseid, analüüse.