Javascript is required

Eesti Advokatuuri juhatus otsustas, et Alla Raudsepp ei saa jätkata advokaadina

PRESSITEADE

09.03.2016
 

Eesti Advokatuuri juhatus otsustas heita Alla Raudsepa advokatuurist välja. Põhjenduses tuuakse esile, et õigusemõistmise vastase kuriteo toime pannud isikul pole kohta advokatuuris. Süüteo tuvastas kohus ja otsus on jõustunud, edasine tegutsemine advokaadina ei ole juhatuse otsuse kohaselt võimalik. Samuti pole Alla Raudsepal võimalik kutsetegevust jätkata, kuna õigusemõistmisega seonduvas kuriteos süüdi mõistetud advokaadil puudub vajalik usaldusväärsus.  

Eesti Advokatuuri juhatus tunneb Alla Raudsepa kohtulahendi valguses siiski muret ühelt poolt kriminaalmenetluses kohtute poolt rakendatava tõendamisstandardi üle ja teiselt poolt advokaatide võimaluste üle teha oma kutsetööd, eelkõige võistlevaks kohtumenetluseks ettevalmistamisel ja kliendi kaitseks vajalike tõendite kogumisel. Samas rõhutati, et selleteemaline arutelu tuleb hoida lahus advokaadi väljaheitmise otsusest.

„Diskussioon Raudsepa juhtumi üle Eesti Advokatuuri üldkogul näitas ilmekalt, et küsimus ei ole ühes advokaadis, vaid laiemas õiguspraktikas. Õigustatult püstitati küsimus, kas advokaatidel on samaväärsed võimalused inimeste kaitsmisel kui prokuratuuril inimeste süüdistamisel?“ sõnas Eesti Advokatuuri esimees Hannes Vallikivi. „Kuid see diskusioon tuleb hoida lahus Alla Raudsepa väljaheitmise otsusest.  Raudsepp on Riigikohtus süüdi mõistetud ja me ei saa vaidlustada seadusjõus kohtuotsust. Tunnistajate kihutamine valeütluste andmisele on absoluutselt lubamatu, ükskõik kas advokaadi, prokuröri või uurija poolt.“.

Oma põhjenduses toob juhatus välja, et otsuse tegemisel ei ole hinnatavaks küsimuseks see, kas Alla Raudsepp pani või ei pannud kuritegu toime, selle otsuse on teinud kohus. Juhatus on kindlaks teinud, et Alla Raudsepa suhtes on jõustunud tahtlikus kuriteo toimepanemises süüdimõistev kohtuotsus. Advokaat, kes on süüdi mõistetud valeütluste andmisele kihutamises, ei saa kutsetegevust jätkata. Süüdi tunnistatud advokaadil puudub kutsetööks vajalik usaldusväärsus kohtu, kohtueelse uurimisasutuse, prokuratuuri ning menetlusosaliste ees.

Advokatuuri juhatuse hinnangul kujutab aga Riigikohtu lahend edasist praktikat suunavat pretsedenti, mis tekitab juristides õigustatud küsimusi, mis puudutavad kõiki kohtu alla antavaid inimesi – kui lihtne või raske on kohtualust süüdi mõista vastuoluliste või kaheldava usaldusväärsusega tõendite alusel.  Samuti ärgitas kohtulahend tegelema olulise puudusega Eesti menetluspraktikas, mis teeb muret paljudele advokaatidele. Nimelt pole siiani selged need piirid, kuidas peab toimuma tunnistajatega suhtlemine advokaadi,  prokuröri või uurija poolt kohtuasjadeks valmistumisel.  Kõigil menetlusosalistel on oma ülesannete täitmiseks vajalik teada, mida ühe või teise tõendiga on võimalik kohtus tõendada, et kohus saaks välja selgitada, mis tegelikult toimus. 

Tunnistajate ja ekspertidega suhtlemine ning nende ettevalmistamine eelseisvaks istungiks on lubatud praktika ja võistleva kohtumenetluse loomulik osa ning seda teevad nii prokurörid kui ka kaitsjad. Samal ajal on vaieldamatu, et ettevalmistamine ei saa üle minna isikute ebakohaseks mõjutamiseks ning valeütlustele andmisele kihutamine kohtumenetluse poole poolt on absoluutselt lubamatu. Juhatuse hinnangul on vajalik isikute kohtumenetluseks ettevalmistamise põhimõtete väljatöötamine koostöös kohtute ja prokuratuuriga ning nende rakendamine võrdsetel alustel nii kaitsjate kui ka prokuröride poolt – vaid nii saab olla tagatud ausa ja õiglase kohtumenetluse peamiseks tagatiseks oleva equality of arms printsiibi toimimine praktikas.

Alla Raudsepp mõisteti õigeks esimeses kohtuastmes ning süüdi teises kohtuastmes. Riigikohtus jagunesid kohtunike hääled 2:1 ning Raudsepp jäi lõplikult süüdi.  Eesti Advokatuuri juhatus otsustas seejärel heita Alla Raudsepa Eesti Advokatuurist välja. Alla Raudsepp esitas kaebuse advokatuuri üldkogule ning 3. märtsil 2016 otsustas üldkogu hääletuse tulemusena Alla Raudsepa kaebuse rahuldada. Advokatuuri juhatus asus seisukohale, et taolisel juhul tuleb juhatusel küsimust uuesti arutada ja teha uus otsus, kuna liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine kuulub juhatuse pädevusse ning otsustas, et Alla Raudsepp ei saa advokaadina tegutsemist jätkata.

 

Lisainformatsioon:

Kristel Voltenberg,  kantsler
Eesti Advokatuur
Rävala pst 3, Tallinn
Tel: 662 0665
E-post: kristel.voltenberg@advokatuur.ee