Javascript is required

Eesti Advokatuuri 100. juubelikonverentsist “Advokatuur kui tulevikku vaatav kutseühendus”

12. septembril 2019 toimub Eesti Advokatuuri 100. juubelikonverents “Advokatuur kui tulevikku vaatav kutseühendus”. Konverentsil on 3 osa: piiriülene nõustamine, põlvkondade konflikt advokaadibüroodes ning tippadvokaadi omadused ja võrdõiguslikkus. Juubelikonverentsi sisu paneb kokku Eesti Noorte Advokaatide Ühing (ENAÜ). ENAÜ juhatuse liige ja konverentsi ühe teemabloki eestvedaja Juulika Aavik avab konverentsi sisu.

Miks te just need teemad valisite advokatuuri juubelikonverentsiks?

Lähtusime sellest, mis võiks kõnetada noori advokaate ja soovisime hoida tulevikku vaatavat joont. Seega I teemablokk käsitleb rahvusvahelist aspekti Eesti advokaatide töös, mis on meie arvates ajas aina aktuaalsem (nt nõustamine tehingutes, mis alluvad teise riigi õigusele). II teemablokk keskendub põlvkondadevahelisele koostööle advokaadibüroos. Siinkohal on noorte advokaatide ootuseks õppida vandeadvokaadist patroonilt kutsetööks vajalikke oskusi (sh suhtlemine klientidega, teiste osapooltega ja ametiasutustega). Noored advokaadid sooviksid ka, et oleks selgem, mis on patrooni funktsioon ja et oleks võimalik tema poole pöörduda. III teemablokk püstitab küsimuse tippadvokaadi kohta – millised on tippadvokaadi isikuomadused ja professionaalsed oskused? Küsime provotseerivalt tuginedes Advokatuuri koostatud statistikale suuremate büroode partnerite osas – kas tippadvokaat on mees?

Kuivõrd on piiriülene nõustamine advokaatide jaoks oluline? Mis sa arvad, millist rolli hakkab piiriülene nõustamine Eesti advokaatide töös mängima lähiaastatel? On Eestist väljapoole nõustamise pakkumine kasvav trend?

Nagu juba mainitud, siis rahvusvaheline aspekt on kasvavas trendis Eesti advokaatide töös. See puudutab nii kohalikku tehingunõustamist kontekstis, kus põhilepingud on allutatud teise riigi õigusele (tihti nt UK, USA). Lisaks on esinenud ka kohtuvaidlusi, kus tuleb kohaldada teise riigi õigust ja selleks ekpertarvamus küsida vastava riigi spetsialistilt. Oluline on nendes kaasustes silmas pidada võimalikke riske kuna Eesti advokaadid on siiski kvalifitseeritud andma konkreetset õigusnõu kohaliku seadusandluse alusel.

Lisaks on noorte advokaatide seas populaarseks muutunud nn secondment’id rahvusvahelises advokaadibüroos (nt Skandinaavias, aga miks mitte ka UK-s või Prantsusmaal). Secondment kujutab endast lühiajalist kogemuse saamist teises, tihti suuremas advokaadibüroos, kus on Eesti advokaadil võimalik näha kohalikku töökultuuri ja parimal juhul osaleda ka suurtes tehingutes ning tuua see kogemus tagasi enda büroosse.

Mida püüate konverentsil selle teemablokiga kuulajatele pakkuda?

Et mitte ette kõike avaldada mainiksin vaid, et soovime pakkuda mh põnevat diskussiooni erinevate vaadete ja kogemustega professionaalide vahel tuues välja praktikas asetleidvaid situatsioone ja keskendudes ka rahvusvahelise tööga seonduvatele riskidele.

Teiseks teemablokiks on põlvkondade vaheline konflikt. Räägi, milles see sinu kui noore advokaadi jaoks seisneb?

Advokatuuri 2018. strateegiakoosoleku seisuga oli vandeadvokaadi abisid umbes poolt sama palju kui vandeadvokaate. Büroo kontekstis teevad kogenenumad kolleegid tihti koostööd noorematega. See on üks advokaadikutse omandamise alustalasid – õppimine n-ö vanema kolleegi eeskujust, nõu pidamine vanema kolleegiga. Advokaaditöös on lisaks teoreetilistele õigusteadmistele vajalikud lai spekter praktilisi oskusi, mis omandatakse töö käigus. Lisaks on äärmiselt oluline kutse-eetika normistikus orienteerumine kuna selles eksimisel võivad olla rängad tagajärjed.

Mis on noorte ootus vanematele kolleegidele?

Noorte nägemuses võiks patrooni roll olla sarnane n-ö mentori rolliga. Ehk justkui õppimise ja arenemise partnerlussuhe kahe kolleegi vahel, kellest ühel on suur kogemus ja soov õpetada ning teisel on soov õppida.

Teiselt poolelt on üha aktuaalsemad paindlikud töösuhted – töötamine kodukontorist, aga miks mitte ka teisest riigist, vabadus valida enda tööaega vastavalt klienditööle.

Millised on võimalused põlvkondadevahelise konflikti vähendamiseks?

Ma usun, et see algab rääkimisest ja üksteise mõistmisest. Professionaalses kontekstis, kus kõigi huvides on kliendile parima teenuse osutamine, on võimalik leida mitmesuguseid lahendusi.

Lisaks on aina enam päevakorda kerkimas valdkonnad, kus nooremal põlvkonnal võib olla teatud eelis. Pean silmas start-up’ide nõustamist, fintech’i ja infotehnoloogia valdkonnaga seonduvat. Kui noorema ja vanema põlvkonna vaheline koostöö on mõlemasuunaliselt kasulik, siis ongi loodud hea eeldus ühiseks eduks.

Kolmas teemablokk “Tippadvokaadi omadused ja võrdõiguslikkus” on see, mida sa ise eest vead. Räägi, miks see teema sinu jaoks oluline on?

Advokatuuri poolt 2018. strateegiakoosolekuks koostatud statistika järgi on Tallinna kümnes suuremas advokaadibüroos naispartnereid u 20%, mida on minu arvates äärmiselt vähe. Samas kui vaadata advokaatide nimekirju, siis on mehi ja naisi enam-vähem võrdselt. Mõnes büroos on aga ka naisadvokaate tunduvalt rohkem.

Ma kuulen vahest põhjendusena, et ‘naised ei ole piisavalt ambitsioonikad’. Ma ei sooviks sellega nõustuda olles pidevalt ümbritsetud professionaalselt väga tugevate naistega. Ma usun, et meie ühiskonnas on veel ruumi selleks, et positiivselt n-ö murda iganenud soorolle ja toetada ning julgustada naisi kõrgemale positsioonile püüdlema kui nad seda soovivad. Ma väga tahaks, et iga noor kolleeg teaks, et tal on võimalik saavutada partneri positsioon kui ta seda soovib ning et ta oleks ka kursis sellega, mis on sellel teel büroo ootused temale.

Ma olen nõus väitega, et selleks, et milleski tõeliselt vilunud ja andekas olla, tuleb sellele pühenduda 10 000 tundi. Kui sarnase panuse on andnud nii mees- kui naiskolleg, siis lisaks nende isikust tulenevalt võib üks või teine suurepäraselt sobida just konkreetse kliendi konkreetset küsimust nõustama. Ma usun, et büroo kontekstis on oluline diversity ehk mitmekesisus ja valikuvõimaluste paljusus. Kandes seda mõtet edasi juhtorgani tasandile ehk partnerite ringkonda, siis paljud rahvusvahelised uuringud on näidanud, et kui juhtorganis on sooline tasakaal saavutab otsuste kvaliteet ka mitmekülgsema kõrgema tasandi.

Kuidas sina kirjeldaksid tippadvokaati? Kas see vastab sellele, kuidas avalikkus või kliendid tippadvokaati ette kujutavad?

Oleme selle ülesande andnud professionaalide uurida ning küsitleda. Usun, et kuuleme konverentsil huvitavat ja inspireerivat tagasisidet.

Advokatuur otsustas anda võimaluse juubelikonverentsi korraldada just noortele advokaatidele. Advokatuuri juhatusel on kindlasti oma seisukoht. Aga mis sina arvad, mis neid selleks ajendas?

Trend on selles suunas, et noori alustavaid advokaate tuleb aina juurde. On suurepärane, et Advokatuur soovib korraldada üritusi, mis nende liikmeskonda kõnetaks. Mul on hea meel näha, et Advokatuuri juhatus vaatab tulevikku.

Eesti Noorte Advokaatide Ühingu juhatuse liikmena olen väga tänulik sellise võimaluse eest. ENAÜ-le on see ka suureks tunnustuseks ning samuti väljakutseks, mida me kindlasti ei võta kergekäeliselt. Igale advokaadile võiks olla auküsimuseks Advokatuuri organites ja üritustel kaasalöömine.