Javascript is required

Eesti Advokatuur kuulutab seose uue töökoha loomisega välja konkursi juristi ametikohale

Eesti Advokatuur kuulutab seose uue töökoha loomisega välja konkursi JURISTI ametikohale

Advokatuur on advokaatide kutseühendus, mille ülesandeks on kõrgetasemelise õigusteenuse osutamise korraldamine ja selle kättesaadavuse tagamine, advokaatide huvide esindamine ja kaitse, kutsetegevuse nõuete kujundamine ja nende täitmise tagamine, advokatuuri ja advokaadi kutse hea maine kujundamine, riigi õigusabi osutamise korraldamine ning oma liikmete kaudu riigi õigusabi osutamise tagamine, kaasaaitamine õiguskorra tõhustamisele, arvestades ühiskonna ootusi ja üldiseid huve.

Juristi tööülesanneteks on riigi õigusabi osutamise korraldamisele kaasaaitamine riigi õigusabi infosüsteemi töö toimimise jälgimise, töötajate ja kasutajate nõustamise ning juhendamise läbi tagamaks süsteemi sujuv toimimine. Jurist osaleb riigi õigusabi valdkonnaga seotud seadusloomes, analüüside ja arvamuste ettevalmistamisel, samuti riigi õigusabi kvaliteedi kontrollisüsteemi arendamisel ja rakendamise tõhustamisel. Juristi tööülesanneteks on ka riigi õigusabiga seotud päringutele ja pöördumistele vastamine ja muud riigi õigusabi korraldamisega seotud küsimused.

Sobiv kandidaat on õigusalase kõrgharidusega, praktilise õigusalase töökogemusega ning valdab kõrgtasemel eesti keelt. Töö eeldab suurepärast suhtlemis- ja koostööoskust, analüütilist mõtlemist, otsustus- ja algatusvõimet ning kohusetundlikkust.

Kasuks tuleb väga hea vene ja inglise keele oskus.

Advokatuuri juristina töötamine annab Sulle arenemisvõimaluse, pakub väljakutseid ning mitmekülgset tööd.

Kandideerimiseks palume saata CV koos avalduse, motivatsioonikirja ja palgasooviga hiljemalt 14.01.2014. a aadressil: Eesti Advokatuur, Rävala pst 3 10143 Tallinn või e-kirjaga: advokatuur@advokatuur.ee. Märgusõna „Jurist“.