Javascript is required

Direktiiv suurendab kaitse õigusi kriminaalmenetluses

Eesti Advokatuuri kommentaar

10. september 2013

 

 

Direktiiv suurendab kaitse õigusi kriminaalmenetluses

Euroopa Parlament kiitis täna ülekaaluka häälteenamusega heaks direktiivi õigusest kaitsjale kriminaalmenetluses. Eesti Advokatuuri hinnangul on eriti tervitatav, et lõplikult heaks kiidetud direktiivi tekst näeb liikmesriikidele kohustuse tagada advokaadi ja kaitsealuse suhtluse konfidentsiaalsus ning et Euroopa vahistamismääruse täitmise menetluses on kinnipeetud isikul õigus kaitsja abile ka vahistamismääruse välja andnud riigis.

Direktiiv tagab kõigile isikutele, keda kahtlustatakse kuriteo toimepanemises, õiguse kaitsja abile kogu kriminaalmenetluse vältel. Samuti näeb direktiiv ette vahistatud isiku õiguse suhelda oma lähedaste ja konsulaarametnikega.

„On märgilise tähendusega, et nii Euroopa Komisjon kui ka parlament mõistsid advokaadi ja kliendi vahelise suhtlemise konfidentsiaalsuse absoluutse kaitse vajadust kui ausa ja õiglase kohtupidamise üht nurgakivi ja seda ilma erandite tegemise võimaluseta, kuigi osa liikmesriike sellist võimalust direktiivis näha soovis,“ ütles Eesti Advokatuuri juhatuse liige, vandeadvokaat Jaanus Tehver.

Direktiiv näeb ette ka selle, et kui isik loobub menetluse käigus oma õigusest kaitsja abile, siis on liikmesriigid kohustatud isikule eelnevalt selgitama nii kaitseõiguse sisu kui sellest loobumise tagajärgi. Selline selgitamiskohustus on äärmiselt oluline, sest Eesti Advokatuuri hinnangul loobutakse kaitsjast sageli kergekäeliselt ning seetõttu ei suudeta enda õigusi kriminaalmenetlusest adekvaatselt teostada.

Tehveri sõnul on oluline edasiminek ka direktiiviga ettenähtav põhimõte, et Euroopa vahistamismääruse täitmise menetluses on kinnipeetud isikul õigus kaitsja abile ka vahistamismääruse välja andnud riigis. Kuivõrd teises riigis väljastatud vahistamismääruse täitmisel vahistatu asukohariigis ei ole pädevatel ametiasutustel võimalik hinnata vahistamismääruse sisulist põhjendatust, on isiku õiguste kaitsmiseks vältimatult vajalik, et isik saaks menetluses kasutada ka vahistamismääruse väljaandnud riigi advokaadi abi.

„Eesti Advokatuur loodab, et direktiiv saab peatselt heakskiidu ka Euroopa Liidu nõukogult ning et direktiivi jõustumise järgselt viivad kõik EL liikmesriigid, sh Eesti, oma õiguskorda sisse direktiivi jõustamiseks vajalikud muudatused,“ märkis Tehver.

 

Lisainfo:

Kristel Voltenberg

Kantsler

Eesti Advokatuur

Tel: 662 0665

E-post: kristel.voltenberg@advokatuur.ee