Javascript is required

Assistendi konkurss

EESTI ADVOKATUUR

kuulutab välja konkursi

ASSISTENDI

ametikohale

Advokatuur on advokaatide kutseühendus, mille ülesandeks on  kõrgetasemelise õigusteenuse osutamise korraldamine ja selle kättesaadavuse tagamine, advokaatide huvide esindamine ja kaitse, kutsetegevuse nõuete kujundamine ja nende täitmise tagamine, advokatuuri ja advokaadi kutse hea maine kujundamine, kaasaaitamine õiguskorra tõhustamisele, arvestades ühiskonna ootusi ning huve.

Assistendi tööülesanneteks on advokatuuri juhatuse, kantsleri ja kantselei abistamine assistendi ametikohustuste raames; advokatuuri külaliste vastuvõtt ning tööorganite istungite sujuv ettevalmistamine; koolitusspetsialisti abistamine koolituste organiseerimisel ning läbiviimisel; advokatuuri kodulehe ning sotsiaalmeediavõrgustiku haldamine;  erinevate ürituste korraldamises osalemine.

Sobiv kandidaat on vähemalt rakendusliku kõrgharidusega,  valdab kõrgtasemel eesti ning väga heal tasemel vene ja inglise keelt. Kandidaat peab olema täpne ja kohusetundlik, omama loovat mõtlemis- ning algatusvõimet, head eneseväljendusoskust ja kõrget pingetaluvust. Väga oluline on valmisolek meeskonnatööks.

Kasuks tulevad teadmised õigusvaldkonnas tegutsevatest institutsioonidest, samuti huvi ühiskonnas toimuvate protsesside vastu.

Advokatuuri assistendina töötamine annab arenemisvõimaluse, pakub väljakutseid ning mitmekülgset tööd.

Kandideerimiseks palume saata CV koos avalduse, motivatsioonikirja ja palgasooviga hiljemalt 28. jaanuariks 2015. a aadressil: Eesti Advokatuur, Rävala pst 3, 10143 Tallinn või e-kirjaga: advokatuur@advokatuur.ee. Märgusõna „Assistent“.