Javascript is required

Advokaadi ja kliendi suhtluse konfidentsiaalsus ei ole Eestis jätkuvalt piisavalt tagatud

Tänasel Euroopa advokaatide päeval, kaks aastat pärast Euroopa Inimõiguste Kohtu hukkamõistvat lahendit, ei taga Eesti seadused jätkuvalt piisavalt inimeste õigust advokaadiga konfidentsiaalselt suhelda.  

Euroopa Advokatuuride ja Õigusliitude Nõukogu (CCBE) president Panagiotis Perakis rõhutas Eesti olukorda kommenteerides, et võimalus advokaadiga konfidentsiaalselt suhelda on kliendi elementaarne õigus, ilma milleta pole tagatud kvaliteetne õiguste kaitse.

“Liikmesriikide seadusandjad peavad tagama advokaatide kutsetagatiste kaitse, et tagada kliendisaladuse hoidmine,” rõhutas Perakis. “Enamgi, tuleb mõista, et advokaadid kannavad ühiskonnas laiemat rolli, seistes eesliinil nii inimõiguste, haavatavate rühmade huvide kui õigusriigi põhimõtete kaitsel.”

Perakise sõnul peavad nii Euroopa institutsioonid kui siseriiklikud võimud neid pingutusi toetama ning tagama keskkonna, kus advokaadid saavad takistamatult täita enda rolli õigusriigi põhimõtete kaitsjana. “Õiglusel ja õigusriigi põhimõtetel seisvat Euroopat saame ehitada vaid koos,” rõhutas ta.

Eesti Advokatuuri esimehe Imbi Jürgeni kinnitusel on võimalus advokaadiga privaatselt, riigi sekkumiseta nõu pidada, ausa kohtumõistmise alustala. “Ainuüksi kahtlus selle konfidentsiaalsuse puudumises kahjustab õigusriigi toimimise usaldusväärsust oluliselt,” rõhutas ta. “Kaks aastat pärast Euroopa Inimõiguste Kohtu otsust, et Eestis on klientide konfidentsiaalsus piisavalt kaitsmata, on seis kahjuks täpselt sama.”

Eesti Advokatuur on korduvalt tähelepanu juhtinud jõuorganite sagenevatele katsetele advokaadi ja kliendi vahelise suhtluse konfidentsiaalsuse piire nihutada. See väljendub Jürgeni kinnitusel üha kergekäelisemas advokaadibüroode läbiotsimises, klientide — ka täiesti asjassepuutumatute klientide — materjalide valimatus kaasaviimises. Aga ka selles, et kavatsetakse luua täiesti uus menetluskord konkurentsijärelevalvemenetluse näol, mis piirab  süüteomenetluslikke kaitsemeetmeid.

Euroopa Inimõiguste Kohus leidis 2021. aasta otsuses (698/19), et Eesti seadused ei kaitse advokaadi ja kliendi suhtluse konfidentsiaalsust piisavalt. Selline olukord rikub Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artiklit 8, mis kaitseb inimesi meelevaldse sekkumise eest eraellu ja sõnumisaladusse. Kohtuotsuses täheldati, et Eesti seadused ei taga advokaadibüroo läbiotsimisel asjasse mittepuutuvate klientide andmete kaitset. Samuti ei kaitse Eesti seadused piisavalt advokaadi teabekandjatest tehtud koopiate kaitset kõrvaliste isikute eest. Lisaks puudub täielikult regulatsioon advokaadi teabekandjate läbiotsimiseks väljaspool advokaadibürood, nagu näiteks kodus või autos.

Eesti Advokatuur esitas põhjaliku kliendisaladuse kaitse eelnõu justiitsministeeriumile juba kaks aastat tagasi, kuid hetkeseisuga pole eelnõu sealt edasi liikunud. Euroopa Advokaatide Päev on CCBE algatus, kus Euroopa advokatuurid ja õigusühendused juhivad igal aastal tähelepanu advokaatide rollile õigusriigi põhimõtete ja õiglase õigusemõistmise tagamisel. Tänavu on selle päeva teema advokaadi ja kliendi vahelise suhtluse  konfidentsiaalsus.