Javascript is required

Vandeadvokaadi abiks võib võtta isiku:

 • kes on omandanud õiguse õppesuunal vähemalt riiklikult tunnustatud magistrikraadi;
 • on sooritanud vandeadvokaadi abi eksami;
 • kes on aus ja kõlbeline ning advokaaditööks vajalike võimete ja isiksuseomadustega;
 • kelle elukoht on Eestis või kes on Eesti või Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik;
 • kes valdab kõnes ja kirjas eesti keelt;
 • kes on teovõimeline.

Vandeadvokaadi abi tegutseb vandeadvokaadist patrooni juhendamisel.

Advokatuuri liikmeks saamise taotlemiseks peab esitama:

 1. avalduse juhatusele, milles avaldaja kinnitab, et (a) ta vastab seaduses esitatavatele nõuetele, (b) puuduvad tema advokatuuri liikmeks võtmist välistavad asjalud ning (c) märkima taotletava advokaadi kutsenimetuse;
 2. Isikuandmete ankeet;
 3. juriidilist kõrgharidust tõendava dokumendi ärakirja; juhul, kui juriidiline kõrgharidus on omandatud välisülikoolis, ka Eesti ENIC/NARIC Keskuse (Akadeemilise Tunnustamise Infokeskus) hinnangu omandatud kvalifikatsiooni kohta;
 4. akadeemilise õiendi eksamitulemuste kohta;
 5. akadeemilise kraadi ja/või teadusliku kutse olemasolu korral kraadi ja/või kutset tõendavate dokumentide ärakirjad;
 6. patrooni nõusoleku, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti;
 7. isikut tõendava dokumendi ärakirja;
 8. dokumendifoto digitaalselt jpg vormingus;
 9. ärakirjad muudest dokumentidest, mis tõendavad liikmekandidaadi vastavust seaduses esitatud nõuetele;
 10. advokaadibüroo pidaja nõusoleku liikmekandidaadi tööle võtmiseks.

Juhatusel on õigus nõuda esitatud andmete kohta täiendavaid dokumente jm infot.

Dokumendid tuleb esitada digitaalselt e-posti aadressile advokatuur@advokatuur.ee

Advokatuuri liikmeks ei võeta isikut, kes:

 • ei vasta advokaadile esitatavatele nõuetele;
 • on advokatuurist välja heidetud või notariametist tagandatud;
 • on kriminaalkorras karistatud tahtlikult toimepandud kuriteo eest;
 • on avalikus teenistuses, töötab töö- või teenistuslepingu alusel;
 • on pankrotivõlgnik;
 • tegutseb kutsealal, mis on vastuolus advokaadi kutse-eetika nõuetega või sõltumatuse põhimõttega;
 • on kohtuotsusega ilma jäetud õigusest olla advokaat, kohtunik, prokurör, notar või ettevõtja.