Javascript is required

Vandeadvokaadi kutsenimetuse taotlemine vestlusega

Millistele tingimustele peab vastama?

Advokatuuriseaduse (AdvS) § 26 lg 31 kohaselt võib vandeadvokaadina advokatuuri liikmeks võtta isiku, kes soovib advokatuuri astuda viie aasta jooksul pärast advokatuurist AdvS § 36 lg 1 p 1 või p 4 alusel välja arvamist või kohtuniku, õiguskantsleri või prokurörina tegutsemise lõpetamist ning on vähemalt kolm aastat tegutsenud:

 • vandeadvokaadina;
 • kohtunikuna, kohtunikuna Euroopa Kohtus, Euroopa Inimõiguste Kohtus või Euroopa Liidu Üldkohtus;
 • õiguskantslerina või
 • prokurörina, välja arvatud abiprokurörina

Samuti võib vandeadvokaadina advokatuuri liikmeks võtta isiku, kes on vähemalt kolm aastat töötanud muul eelnevalt nimetamata ameti- või töökohal, mille ülesannete keerukus ja vastutus vastavad vandeadvokaadi töö keerukusele ja vastutusele ja sellel ameti- või töökohal töötamisest ei ole möödunud üle viie aasta.

Kuidas taotleda?

Juhatusele tuleb esitada digitaalselt e-posti aadressile advokatuur@advokatuur.ee järgmised dokumendid:

 1. digitaalselt allkirjastatud avaldus, milles:
 • märgitakse, millisel alusel soovitakse kutsesobivuskomisjoni vestlusele, sh eelneva töökogemuse kirjeldus;
 • kinnitatakse, et vastatakse kõrgema kutsenimetuse saamiseks esitatavatele nõuetele;
 • märgitakse taotletava advokaadi kutsenimetus;
 1. digitaalselt allkirjastatud Isikuandmete ankeet;
 2. juriidilist kõrgharidust tõendava dokumendi ärakiri; juhul, kui juriidiline kõrgharidus on omandatud välisülikoolis, ka Eesti ENIC/NARIC Keskuse (Akadeemilise Tunnustamise Infokeskus) hinnangu omandatud kvalifikatsiooni kohta;
 3. varasemat töökogemust tõendavad dokumendid selles ulatuses, mis on vajalik AdvS § 26 lg-s 31 kirjeldatud töökogemuse tõendamiseks;
 4. büroopidaja nõusolek liikmekandidaadi tööle võtmiseks;
 5. dokumendifoto digitaalselt jpg vormingus.

Kes teeb otsuse vestlusele lubamiseks?

Otsuse vestlusele suunamiseks teeb advokatuuri juhatus juhatuse istungil. Juhatuse otsus vestlusele lubamiseks edastatakse taotlejale.

Kes viib vestluse läbi ja kes otsustab advokatuuri vastuvõtmise?

Advokatuuri vastuvõtmiseks viib kutsesobivuskomisjon isikuga läbi vestluse, mille eesmärk on hinnata tema vastavust AdvS § 23 lg 1 p 5 nõuetele ning teadmisi advokaadi kutsetegevuse ja kutse-eetika nõuetest. Vastavalt advokatuuri kodukorra § 61 lg-le 1 viiakse vestlus reeglina läbi advokaadieksami toimumise ajal.

Juhatus otsustab isiku vastuvõtmise vestluse tulemuste alusel juhatuse istungil. Positiivse otsuse puhul annab vandeadvokaadiks soovija juhatuse ees vandeadvokaadi vande ja juhatus annab vandeadvokaadiks saanule advokatuuri liikmetunnistuse ja advokaaditunnistuse.

Kuidas valmistuda vestluseks?

Vestluseks ettevalmistamisel on abiks järgmised materjalid:

 1. Advokaadieksami valdkondade osa C. SUULISE EKSAMI VALDKONNAD (kehtivad valdkonnad on leitavad SIIT) ning kaasnevad õigusaktid
 1. Eesti Advokatuuri juhendid ja korrad, sh tegutsemine advokaadi ja büroopidajana; advokaadi ja büroopidaja suhted kliendiga; advokaadi ja büroopidaja suhted avalikkusega
 2. Eesti Advokatuuri eetikakoodeksi kommenteeritud väljaanne
 3. Eesti Advokatuuri järelevaadatavad koolitused. Koolituste nimekiri on ajas muutuv, kuid eelkõige pöörata tähelepanu kutse-eetika koolitusele ja koolitusele rahapesu tõkestamisest advokaadibüroos.

Koolitustele ligipääsu saamiseks palume sooviavaldus saata koolitused@advokatuur.ee. Kõikidele, keda advokatuuri juhatus on lubanud vestlusele, on koolitustel osalemine tasuta.

Küsimuste korral, mis tekivad seoses dokumentide esitamise või vestluse ettevalmistusega, samuti kui soovite vestluse eelselt konsultatsiooni kutsesobivuskomisjoni liikmega, palume pöörduda advokatuuri kantselei poole e-postil advokatuur@advokatuur.ee või telefonidel 662 0665, 697 9257.