Javascript is required

Advokaat on sinu huvides tegutsev õigusekspert, kes aitab sul sinu õiguste eest seista nii kohtus kui ka enne kohut.

Hageja on see, kes algatas kohtuasja.

Kostja on see, kelle vastu kohtuasi algatati.

Tsiviilkohtumenetlus on enamasti kohtuvaidlus kahe  poole vahel.

Halduskohtumenetlus on kohtuvaidlus inimese ja riigi vahel.

Kriminaalmenetlus on protsess, mille käigus selgitatakse välja kuriteo asjaolud.

Kriminaalasja menetleja on:

  • uurija (ametnik, enamasti politseinik), kes uurib kuriteo asjaolusid, püüdes välja selgitada, kes teo toime pani;
  • prokurör, kes juhib kohtueelset menetlust, esitab süüdistuse ja osaleb kohtus riikliku süüdistajana;
  • kohtunik, kelle roll on õigusemõistmine. Kohus arutab asja, juhib kohtumenetlust ja teeb otsuse.

Kannatanu on see, kellele on kuriteo või õigusvastase teoga tekitatud füüsilist, varalist või moraalset kahju.

Kahjude hüvitamine – advokaat saab kannatanule soovitada, milliste kahjude hüvitamist tasub nõuda ning mida selleks teha.

Kahtlustatav on see, kes on kuriteos kahtlustatavana kinni peetud või keda kahtlustatakse kuriteos.

Süüdistatav on see, kellele on esitatud konkreetne süüdistus teatud kuriteo toimepanemises.

Tähtajad – paljudel toimingutel on tähtajad ning seega on väga oluline, et advokaat saab sulle nõu anda õigel ajal. Vahel hoiab tunniajane nõupidamine advokaadiga ära hilisema suurema kulu õigusteenusele. Sageli pöördutakse advokaadi poole liiga hilja.