Javascript is required

Advokatuur tegutseb oma organite kaudu.

Advokatuuri organid on üldkogu, juhatus, esimees, revisjonikomisjon, aukohus ja kutsesobivuskomisjon.

Üldkogu pädevuses on esimehe, juhatuse, revisjonikomisjoni ning aukohtu vandeadvokaatidest liikmete ja asendusliikmete valmimine.

Esimees kuulub advokatuuri juhatusse, korraldab juhatuse tööd ja juhatab juhatuse istungeid.

Juhatuse pädevuses on kutsesobivuskomisjoni advokaatidest liikmete ja nende asendusliikmete ning advokatuuri kantsleri ametisse nimetamine.

Advokatuuri üldkogu ja juhatus võivad moodustada nõuandva õigusega komisjone, kes ei oma advokatuuri organi õiguslikku seisundit. Juhatus on moodustanud kaksteist nõuandva õigusega komisjoni.