Javascript is required

Täiendusõppe kohustus

ADVOKAADI PERIOODILISE ÕIGUSALASE TÄIENDUSÕPPE KOHUSTUS

Advokaadi täiendusõppe kohustus tuleneb AdvS §-st 341 ja täpsemalt reguleerib täiendusõppe kohustuse täitmist Eesti Advokatuuri täiendusõppe alused ja kord ning selle lisa 1.

Advokaat on kohustatud läbima perioodilise täiendusõppe, mille läbimist hinnatakse viieaastaste perioodide kaupa. Esimene arvestusperiood algab viimasest sooritatud advokaadieksamist.

Täiendusõppe läbimise hindamisel on aluseks punktisüsteem, kus üks täiendusõppe punkt võrdub ühe akadeemilise tunni täiendusõppega. Täpsem loetelu täiendusõppe arvestusse minevatest tegevustest on ära toodud täiendusõppe aluste ja korra lisas 1.

Hindamisperioodi igal aastal tuleb koguda vähemalt 10 (kümme) täiendusõppe punkti. Viieaastase hindamisperioodi jooksul tuleb koguda 80 (kaheksakümmend) täiendusõppe punkti. Hindamisperioodil nõutust enam kogutud punktid kantakse üle järgmisele hindamisperioodile, kuid mitte üle 24 punkti. Eelmisest perioodist ülekantavad punktid ei vabasta kohustusest läbida igal hindamisperioodi aastal täiendusõpet vähemalt 10 puntki ulatuses.

Täiendusõppe kohta esitatud andmeid kontrollib kutsesobivuskomisjon. Täiendusõppe nõuetekohase läbimise kinnitamine on aruandepõhine ja advokaat on kohustatud hiljemalt 15 päeva pärast hindamisperioodi lõppemist esitama aruande kutsesobivuskomisjonile.

Täiendusõppe aruande täitmine, aruandele täiendusõppe läbimist tõendavate dokumentide lisamine ja aruande esitamine toimub EA õppeportaalis.

Kui advokaat ei ole hindamisperioodi jooksul ennast nõutavas mahus või ettenähtud viisil erialaselt täiendanud või määratud tähtpäevaks kutsesobivuskomisjonile täiendusõppe kohta andmeid esitanud, korraldab kutsesobivuskomisjon tema erialaste teadmiste kontrollimiseks hindamise.