Javascript is required

2023

Tütarühingute registreerimisest advokaadibüroo aadressile 07.02.2023

Advokaadibüroo poolt kohtumenetluse kinniseks kuulutamise nõudest endise kliendiga peetavas õigusabitasude vaidluses 04.04.2023

Advokaadi ja kliendi vaheliste kõnede pealtkuulamisest, salvestamisest ning nende kriminaaltoimikusse lisamisest 30.05.2023

Advokaadieksami korraldusest 2024 I poolaastal 28.11.2023

Alaealistele õigusabi osutavate advokaatide täiendusõppe kohustusest 10.10.2023

Infoturvalisusest seoses advokaadibüroode e-postiteenuse pakkujatega 15.08.2023

Küberohtude kasvamisest 14.11.2023

Riigi õigusabi saajaga ühenduse võtmisest 13.06.2023

Riigi õigusabi tasude suuruse kindlaksmääramise kohtupraktikast 01.08.2023

Vandeadvokaat A taotlus asenduskaitsja kohustustest vabastamiseks 12.09.2023

Riigi õigusabi osutamisest vabastamine 19.12.2023

 

2022

A väljaarvamine ja advokaadibüroo X tegevusest 08.02.2022

Advokaadibüroo osanike küsimusest 11.01.2022

Advokaadibüroo X edasisest tegevusest 27.09.2022

Advokaat kui ametiisik 14.06.2022

AdvS § 42 lg 3 kohaldamisest 13.09.2022

Kohtuistungite korraldamisest (kattuvad ajad) 30.08.2022

Komisjoni liikmesusega seotud põhimõtetest 14.06.2022

Liikmetunnistuse kehtetuks tunnistamisest 16.08.2022

Patroonist ja tegutsemiskohast 27.09.2022

RIS-is lõpetatuks märgitud tellimuste tasutaotluste kustutamine 05.04.2022

RÕA tasu taotlemisest määratud uue kaitsja või esindaja poolt 14.06.2022

Tervishoiutöötaja kriminaalasjas tunnistajana üle kuulamise ebaseaduslikkusest 02.08.2022

Vandeadvokaat A väljaheitmine 22.03.2022

Venemaa-vastaste sanktsioonide tõlgendamisest 16.08.2022

 

2021

Advokaadibüroo koostatud juriidilise hinnangu väljaandmisest teabenõude raames 20.04.2021

Eksamitasu maksustamisest erisoodustusena 20.04.2021

Kahtlustuse või süüdistuse esitamise korral asja automaatselt aukohtusse saatmisest 12.01.2021

Koolituste korraldamisega seotud kulude hüvitamisest 06.04.2021

RÕA osutamisest vabastamise taotlus 06.04.2021

RÕA osutamisest vabastamise taotlus 23.03.2021

RÕA tasude ja kulude taotlemisest 09.02.2021

Vähendatud liikmemaksu miinimummäär 60% 20.04.2021

Väärtpaberite registrist õigusteenuse osutamiseks vajalike andmete saamisest 23.03.2021

 

2020

Advokaadi teavitamiskohustusest maksualases teabevahetuses 21.01.2020

Advokaadieksami korraldusest 22.09.2020

Advokaadieksamile lubamise avalduste ja juhatuse eksamiloa otsuste kehtivusest 3.11.2020

Alaealisi esindavate advokaatide täiendusõppe kohustusest 12.05.2020

Büroopinna jagamisest teiste ettevõtete või advokaadibüroodega 14.04.2020

Eksamivaidlustuste (kaebuste) esitamise tähtajast 03.03.2020

Esindaja osalemisest ärakuulamisel 28.04.2020

Kahe kaitsja (RÕA korras ja lepingulise) kasutamisest 26.05.2020

Kaitsja tunnistajana ülekuulamisest 09.06.2020

Kinnistustoimiku andmete väljastamisest (õigustatud huvi teema) 06.10.2020

Kohtu suhtlusest menetlusosalistega 28.04.2020

Kolmandatele isikutele õigusteenuse osutamisest 28.07.2020

Lepitajana tegutsemisest 06.10.2020

Liikmesuse peatamisest aluse muutumisel (tähtajatu vs tähtajaline) 08.09.2020

Määratud kaitsja ja lepingulise kaitsja korraga lubatavusest 26.05.2020

Patroneerimise korraldamisest 17.03.2020

RÕA esindaja kohustused eestkoste asjades 17.03.2020

Seoses alaealisest kannatanu esindamisega kriminaalmenetluses 21.01.2020

Teavitamine äriühingus osaluse omamisest 07.01.2020

Tegevuskoht välisriigi advokaadibüroos 01.12.2020

 

2019

Advokaadi eesti keele nõue 16.04.2019

Advokaaditoimikuga tutvumisest 22.01.2019

Advokatuur kui keskvalitsuse juriidiline isik 19.03.2019

Advokatuuri liikmeks mittevõtmine tegutsemiskoha puudumisel 08.01.2019

AdvS § 35 lg 1 prim tõlgendamisest (liikmesuse peatamise tähtaeg ja alus) 08.01.2019

AKTi äravõtmise üldpõhjendused_30.04.2019

E-arvetele üleminek_06.08.2019

E-arvetele üleminek_30.04.2019

Istungiaegade planeerimisest_05.03.2019

Kahtlustatava määratud kaitsjaga kohtumise takistamine_08.01.2019

Kaitsja menetlusest taandamine_14.05.2019

Kliendi RÕA korras esindamine eetikakoodeks § 19 lg 2 vrs RÕS § 19 lg 1_23.07.2019

Kriminaalmenetlusega seonduvad küsimused_05.03.2019

Kutsekindlustuslepingu mittevastavusest seadusele_11.06.2019

Liikmesuse peatamise ajal õigusteenuse osutamine_23.07.2019

Olulistest asjaoludest teavitamine_11.06.2019

Patroneerimise sisustamine_19.02.2019

Patroneeritavate arvust 12.11.2019

Patrooni määramine bürooväliselt_23.07.2019

Patrooni määramise sisustamine_03.09.2019

RÕA asendaja määramisest tsiviilasjades_08.01.2019

RÕA tulemusauditi soovitused_02.04.2019

Tasumääruse muudatused_21.08.2019

Vandetõlgina tegutsemine_03.09.2019

 

2018

Advokaadi kontaktisikuna tegutsemisest 06.02.2018

AdvS § 44 lg 4 tõlgendamine 11.12.2018

Assotsieerunud liikme liikmesuse peatamise aluse muutmine AdvS § 35 lg 1 p 2 alusel 02.10.2018

Diktofoni kasutamisest vanglas 09.01.2018

Dokumentide masinloetavus 13.11.2018

stungiaegade kokkuleppimine, protokollide AET-i laadimine, masinloetavus 07.08.2018

Istungiaegade kooskõlastamine menetluspooltega 02.05.2018

Kohtuistungi helisalvestise tutvustamine kaitsealusele 11.12.2018

Kohustus tutvustada kliendile kohtuistungi protokolli 02.05.2018

Kriminaalpoliitika põhialused aastani 2030 02.10.2018

Kriminaaltoimiku materjalidest – vesimärgistus ja masinloetavus 07.08.2018

Makse tegija tuvastamisest 07.08.2018

Mõiste „eriliselt töömahukas“ sisustamine kriminaalasjade kohtueelses menetluses 11.12.2018

RÕA korras esindamise üleminek vandeadvokaadi abilt vandeadvokaadile 11.12.2018

Sõna „advokaadibüroo“ kasutamine nii ainsuses kui ka mitmuses 09.01.2018

Taotlus RÕA osutamise lõpetamiseks AdvS § 44 lõike 5 alusel 07.08.2018

Tegutsemiskohast teavitamise tähtaja pikendamine 04.09.2018

 

2017

Advokaadi-kliendi suhte konfidentsiaalsus 04.04.2017

Advokaatide turvakontrollist kohtumajades 18.04.2017

AdvS § 40 lg 3 rakendamisest 05.09.2017

AdvS § 40 lg 5 alusel esindaja määramise juhend 24.01.2017

AdvS § 43 lg 2 ja 3 tõlgendamine Põhiõiguste komisjoni poolt 19.09.2017

Eksamineeritava õigus ärakuulamiseks HMS § 40 lg 1 04.04.2017

Esindaja menetlusest kõrvaldamine 08.08.2017

JuM vastus AdvS § 41 lg 1 p 4 tõlgendamise osas 21.03.2017

Partneri nimetuse kasutamisest 13.06.2017

RÕA sõidukulude põhjendatus ja tõendamine 31.10.2017

RÕA tasu väljamõistmine EIK-i kaebuse koostamise eest 03.10.2017

RÕA tasu väljamõistmine EIK-i kaebuse koostamise eest 19.09.2017

RÕA tasutaotluste läbivaatamise liialt pikk aeg kohtutes 21.02.2017

Täiendusõppe vastastikusest tunnustamisest 07.03.2017

Valitud kaitsja menetlusse lubamise olulisus, loobumise tingimused 03.10.2017

 

2016

Advokaadi tegevuskoha ühtsuse ja sõltumatuse põhimõte 23.08.2016

Advokatuuri liikmeks mitte võtmine 09.08.2016

Advokatuuri liikmesuse mitte peatamine 20.09.2016

Advokatuurist väljaheitmine AdvS § 37 p 2 alusel 08.03.2016

Kaitsja ja kliendi vahelise suhtluse jälgimine ja jälitusprotokolli tõendina kasutamine 13.12.2016

Konfidentsiaalsuskohustus suhtlemisel kliendi eestkostjaga 19.04.2016

Koolituste kord, koolitusspetsialistile volituste andmine 09.02.2016

Koolitustel osalemine 03.05.2016

RÕA osutamisest vabastamine 26.01.2016

RÕA tasude korra tõlgendamine 22.03.2016

Tarbijavaidlustele tasu mitte kehtestamine 13.12.2016

TsMS § 175 ja § 176 kohaldamine riigi õigusabi tasu kindlaksmääramisel 12.01.2016

Välisriigi patroon 26.07.2016

Liikmemaks ja täiendusõppe kohustus liikmesuse peatamisel 18.10.2016

 

2015

Advokaadi teavitamiskohustus kahtlustusest või süüdistusest 27.10,2015

AdvS § 55 tõlgendamine 13.01.2015

Asenduskaitsja nimetamise 10.11.2015

Assotsieerunud liikmena tegutsemise õigus 02.06.2015

Huvide konflikt 10.11.2015

Kutsekindlustuse andmete väljastamisest 10.02.2015

Liikmesuse peatamine (nõustamine väljaspool bürood) 10.03.2015

Riigi õigusabi osutamisega seoses kantud sõidukulude hüvitamisest 24.03.2015

Turvakontroll kohtumajades 13.01.2015

 

2014

Advokatuurist väljaheitmise vaidlustamine 05.08.2014

AdvS paragrahv 23 lg 1 p 4 (eesti keele valdamine) tõlgendamine 20.05.2014

AdvS paragrahv 23 lg 1 p 4 (eesti keele valdamine) tõlgendamine 25.02.2014

Haiguse tõttu kohtuistungilt puudumine 22.07.2014

Kliendi vara hoidmise juhendi tõlgendamisest 17.06.2014

Kohtuistungite määramine koolituste päevadele 25.11.2014

Kutsesaladuse hoidmise kohustusest 05.08.2014

Käibedeklaratsiooni lisa esitamisest 14.10.2014

Nõude esitamine välisriigi advokaadi vastu 14.01.2014

Peatanud liikme advokaadibüroos tegutsemine 25.03.2014

RÕA advokaadi määramine kohustuslikus korras 05.08.2014

Sisendkäibemaksu mahaarvamine (isikliku auto kasutamine) 15.08.2014

Sümboolika kasutamine advokaadibüroode poolt 11.11.2014

Vandeadvokaadipoolne selgituste andmine Riigikogu uurimiskomisjonis 22.04.2014

 

2013

Advokaadi taandamisest 19.02.2013

Advokaadi tasustamisest volituseta esindamisel 19.02.2013

Advokaadist esindaja ja kaitsja kohustuslikkus kohtumenetluses 05.02.2013

AdvS § 8(1) lg 1 tõlgendamine 28.05.2013

Asenduskaitsja määramisest 19.03.2013

Huvide konflikti olemusest 01.10.2013

Istungiaegade sobitamisest 28.05.2013

Kliendi kirjalik teavitamine asja perspektiivitusest 08.01.2013

Kliendi vara hoidmise juhendi rakendamisest 12.11.2013

Lapse esindamisest 08.01.2013

RIS-is tellimuste lõpetatuks märkimisest 02.04.2013

RÕS § 19 lg 1 tõlgendamine 19.03.2013

Töökorralduse muutmine aukohtu kaebuste läbi vaatamisel 30.04.2013

 

2012

Advokaadi volituste tõendamisest pangatoimingute tegemisel 11.12.2012

Advokaatide poolt arvamusartiklite avaldamisest 07.08.2012

Asenduskaitsjale ülesannete üleandmine 03.04.2012

Avaldus liikmelisuse peatamiseks, tegutsemine õigusbüroos juristina 30.10.2012

Büroo lõpetamisel RÕA tööde üleandmine 20.03.2012

Kliendi ülevõtmine varasema võlgnevuse korral 03.04.2012

Kohtulahendi edasikaebamisest kliendi soovil 07.02.2012

Korraga kahe teenistus- või töölepingu alusel töötamisest 21.02.2012

Kriminaalasjades elektrooniliselt piiratud tasemel riigisaladuse töötlemisest 13.11.2012

RÕA advokaadi määramisest EIK-i pöördumiseks 24.01.2012

RÕA andmine varalise ja mittevaralise kahju hüvitamise nõude esitamiseks 24.01.2012

RÕA määramine TsMS § 535 alusel (max 5 esindatavat) 24.01.2012

RÕA osutamine kinnisesse asutusse paigutamisel, tähelepanekud 15.05.2012

RÕA osutamine kui kliendil mitu nõuet 03.04.2012

RÕA tasude väljamaksmine kohtute poolt 02.05.2012

RÕA tasude väljamaksmisel resolutsioonist lähtumine 03.04.2012

 

2011

Advokatuuri liikmeks mittevõtmine (AdvS § 27 lg 1 p 3) 25.01.2011

AdvS § 35 lg 1 p 1 tõlgendamine (töö puudumine) 04.10.2011

Kaitsja kohaloleku kohustuslikkus kohtuotsuse kuulutamisel 15.11.2011

Kaitsja taandamise alustest 17.05.2011

Kohtuistungi aegade kokkuleppimine 13.12.2011

Kohtuistungi aegade kokkuleppimine 26.07.2011

Kohtuistungi aegade kokkuleppimine ja asenduskaitsja määramine 08.03.2011

Kriminaalkohtumenetluses nõutava esindaja kohustuslikkus 03.05.2011

Kriminaalmenetluses dokumentidest ärakirjade andmine 26.07.2011

KrMS § 224 ja § 224′ tõlgendamine (toimiku tutvustamine) 15.11.2011

RÕA kiireloomuliste tellimuste kriteeriumid 29.11.2011

RÕA osutamise jätkuvus, kui klient on kadunud 04.10.2011

RÕA osutamisest vabastamata jätmine 20.09.2011

 

2010

AdvS § 40 lg 3 tõlgendamine 19.10.2010

Kaitsjate taandamine 19.10.2010

Kohtuistungi aegade kokkuleppimine 25.02.2010

Kohtuistungi aegade kokkuleppimine ja kaitsja valimise õigus 16.01.2010

Maksu- ja Tolliametile andmete esitamine 06.04.2010

Pankrotihaldurina tegutsemine 06.04.2010 Tõlke tagamine 29.06.2010