Tagasi

Kasumi jaotamine on õigus, mitte kohustus

31. mai 2016 15:03

Autorid: Raidla Ellex Advokaadibüroo advokaadid  Martin-Johannes Raude ja Arne Ots


Kasumi jaotamine on õigus, mitte kohustus

Mõni aeg tagasi jättis Riigikohus läbi vaatamata kaebuse, millega paluti tunnistada vähemusaktsionäri seadusest tuleneva dividendinõude puudumine põhiseadusega vastuolus olevaks. Nüüdseks on Riigikohus arutanud vähemusaktsionäri dividendinõude teemat kolm korda ning kõikidel juhtudel on leitud, et kasumi väljavõtmine on aktsionäride enamuse õigus, mitte kohustus.

Aktsionäride enamusel peab olema võimalus teha aktsiaseltsi juhtimises pikaajalisi plaane, mis võib hõlmata ka kasumi välja võtmata jätmist ning selle aktsiaseltsi tegevusse reinvesteerimist. Kuna vähemusaktsionäri investeering aktsiaseltsi kapitali ja panus aktsiaseltsi juhtimisse on väiksem, ei pruugi vähemusaktsionäri dividendinõue lähtuda aktsiaseltsi pikaajalistest huvidest.

Vähemusaktsionär ei saa eeldada, et aktsionäride enamus asetab aktsiaseltsi huvid tagaplaanile ning lähtub vähemusaktsionäri isiklikust huvist saada võimalikult palju dividende. Kui kasum jääb välja maksmata vähemusaktsionärile, jääb see välja maksmata kõigile aktsionäridele. Seega ei ole vähemusaktsionär dividendide jaotamata jätmise korral kuidagi ebavõrdsemas seisundis.

Kui kasumi välja maksmata jätmise eesmärk peaks tõepoolest olema suunata see pahatahtlikult mõne üksiku aktsionäri käsutusse, on vähemusaktsionäril võimalus nõuda talle tekitatud kahju hüvitamist. Kuid sellise erandliku olukorra lahendamine peaks toimuma juhtumipõhiselt, mitte universaalse sunddividendi väljamaksmise kohustuse kaudu.

Seetõttu ei saa nõustuda dividendinõudjate arusaamaga, et kasumi jaotamise kohustus peaks olema seadusesse sisse kirjutatud. Olukord, kus aktsiaseltsi kasumi väljamaksmise või reinvesteerimise otsustaks aktsiaseltsi pädevate organite asemel vähemusaktsionär või riik, oleks äärmiselt tugev sekkumine ettevõtlusvabadusse.

Kasumi jaotamise ja dividendi väljavõtmise kohustuse negatiivset mõju Eesti majanduskeskkonnale ja investeerimiskliimale poleks ilmselt võimalik alahinnata. Kohtute kinnitusel on kehtiv regulatsioon põhiseaduspärane ning aktsiaseltsi juhtimisega seotud strateegiliste otsuste tegemine peaks jääma ka edaspidi aktsionäride pädevusse.

Meie, Raidla Ellex advokaatide meeskond koosseisus Arne Ots, Neve Uudelt ja Martin-Johannes Raude, on esindanud aktsiaseltsi huve kõigis eelmainitud Riigikohtuni jõudnud kaasustes, kus aktsionäride vähemuse dividendide saamisele suunatud nõuded on jäänud rahuldamata.

Viimased postitused

Naised advokaadibüroode tipus: Monika Koolmeister

26. jaanuar 2023 12:04 Loe edasi

Naised advokaadibüroode tipus: Katrin Sarap

16. jaanuar 2023 10:23 Loe edasi

Naised advokaadibüroode tipus: Merilin Ojasaar

6. jaanuar 2023 10:29 Loe edasi

Naised advokaadibüroode tipus: Elvira Tulvik

29. detsember 2022 9:23 Loe edasi

Naised advokaadibüroode tipus: Kirsti Pent

19. detsember 2022 10:15 Loe edasi