Vandeadvokaadiks saamine

 

Vandeadvokaadiks võib saada:

 

  • advokatuuri liige, kes on sooritanud vandeadvokaadieksami ja on tegutsenud eksami avalduse esitamise päevaks vähemalt kolm aastat vandeadvokaadi abina või
  • kui isik on vahetult enne advokatuuri astumist vähemalt kaks aastat järjest töötanud ameti- või töökohal, millele asumisel on nõutav õiguse õppesuunal vähemalt riiklikult tunnustatud magistrikraad, võib advokatuuri juhatus lubada ta vandeadvokaadieksamile, kui ta on vähemalt ühe aasta järjest tegutsenud vandeadvokaadi abina;
  • sooritanud vandeadvokaadieksami;
  • on vähemalt 24-aastane.

 

Täpsemalt vaata advokatuuriseadus § 26.

 

Vandeadvokaadi kutsenimetuse taotlemiseks peab esitama:

 

1. avalduse advokatuuri juhatusele, milles:
    - kinnitatakse, et vastatakse kõrgema kutsenimetuse saamiseks esitatavatele nõuetele;
    - märgitakse taotletava advokaadi kutsenimetus;
    - märgitakse advokaadieksami kaasuse valdkond
2. isikuandmete ankeet
3. dokumendifoto digitaalselt jpg vormingus
4. patrooni seisukoht
5. aruanne vandeadvokaadi abina tegutsemise kohta (1-3 lehekülge)
   

 

 

Juhatusel on õigus nõuda täiendavate dokumentide esitamist advokatuuri vastu võtmisel oluliste asjaolude kohta.

 

Dokumendid tuleb esitada digitaalselt e-posti aadressile Advokatuur@advokatuur.ee