MENÜÜ Prindi

Vandeadvokaadi abiks saamine

ja advokatuuri vastu võtmine

 

Vandeadvokaadi abiks võib võtta isiku:

 

 • kes on omandanud õiguse õppesuunal vähemalt riiklikult tunnustatud magistrikraadi;
 • on sooritanud vandeadvokaadi abi eksami;
 • kes on aus ja kõlbeline ning advokaaditööks vajalike võimete ja isiksuseomadustega;
 • kelle elukoht on Eestis või kes on Eesti või Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik;
 • kes valdab kõnes ja kirjas eesti keelt;
 • kes on teovõimeline.
 •  

Vandeadvokaadi abi tegutseb vandeadvokaadist patrooni juhendamisel.

 

Advokatuuri liikmeks astuja peab esitama kirjaliku avalduse Eesti Advokatuuri juhatusele, milles kinnitab, et ta vastab advokaadile seaduses esitatavatele nõuetele ja puuduvad tema advokatuuri liikmeks võtmist välistavad asjaolud ning märkima taotletava advokaadi kutsenimetuse.

 

 

Avaldusele peab lisama:

 

 1. isikuandmete ankeedi;
 2. juriidilist kõrgharidust tõendava dokumendi ärakirja; juhul, kui juriidiline kõrgharidus on omandatud välisülikoolis, ka Eesti ENIC/NARIC Keskuse (Akadeemilise Tunnustamise Infokeskus) hinnangu omandatud kvalifikatsiooni kohta;
 3. akadeemilise õiendi eksamitulemuste kohta;
 4. akadeemilise kraadi ja/või teadusliku kutse olemasolu korral kraadi ja/või kutset tõendavate dokumentide ärakirjad;
 5. patrooni nõusoleku, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti;
 6. isikut tõendava dokumendi ärakirja;
 7. dokumendifoto digitaalselt jpg vormingus;
 8. ärakirjad muudest dokumentidest, mis tõendavad liikmekandidaadi vastavust seaduses esitatud nõuetele;
 9. advokaadibüroo pidaja nõusoleku liikmekandidaadi tööle võtmiseks.

 

Juhatusel on õigus nõuda täiendavate dokumentide esitamist advokatuuri vastu võtmisel oluliste asjaolude kohta.

 

Dokumendid tuleb esitada digitaalselt e-posti aadressile Advokatuur@advokatuur.ee

 

 

Advokatuuri liikmeks ei võeta isikut, kes:

 

 • ei vasta advokaadile esitatavatele nõuetele;
 • on advokatuurist välja heidetud või notariametist tagandatud;
 • on kriminaalkorras karistatud tahtlikult toimepandud kuriteo eest;
 • on avalikus teenistuses, töötab töö- või teenistuslepingu alusel;
 • on pankrotivõlgnik;
 • tegutseb kutsealal, mis on vastuolus advokaadi kutse-eetika nõuetega või sõltumatuse põhimõttega;
 • on kohtuotsusega ilma jäetud õigusest olla advokaat, kohtunik, prokurör, notar või ettevõtja.