Tagasi

Brexit mõjutab tulevikus õigusvaidluste lahendamist

27. juuni 2016 16:36

Triinu Hiob, NJORD Advokaadibüroo vandeadvokaat

 

23. juunil hääletasid Ühendkuningriigi kodanikud Euroopa Liidust lahkumise poolt. Brexiti tingimused pole veel teada, kuid üle ega ümber ei saa selle võimalikust mõjust piiriüleste vaidluste lahendamisele.

 

Kui Ühendkuningriik lakkab kuulumast Euroopa Liitu, ei laiene Ühendkuningriigile ka nn Brüssel I määrus (nr 1215/2012), mis reguleerib kohtualluvust ning kohtuotsuste Euroopa-ülest tunnustamist ja täitmist. Samuti lakkavad Ühendkuningriigile kohaldumast lepingulistele ja lepinguvälistele õigussuhetele kehtivat õigust reguleerivad nn Rooma I ja Rooma II määrused. Siiski on võimalik, et Ühendkuningriigile jääb kehtima Rooma I määrusele eelnenud ja sellega väga sarnane Rooma konventsioon lepingulistele suhetele kohalduva õiguse kohta, mille Ühendkuningriik 1980. aastal allkirjastas.

 

On usutav, et Brüssel I režiimile püütakse ehk leida asendus, kuna ka brittidele on tarvilik, et kohtuotsuseid vastastikku tunnustataks. Võimalik, et Euroopa Liit lepib Ühendkuningriigiga kokku kohtuotsuste jätkuvas tunnustamises-täitmises sarnaselt Norra, Islandi ja Šveitsiga, näiteks Ühendkuningriigi Lugano konventsiooniga ühinemise teel. Kui kokkulepet ei sünni, võib Euroopa Liidu maades tehtud kohtuotsuste täitmine Ühendkuningriigis ja vastupidi taanduda riikidevahelistele õigusabilepetele ning siseriiklikele seadustele.

 

EL-i ja Ühendkuningriigi vahel kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist puudutava kokkuleppe sõlmimise korral on tõenäoline, et puutumuses Ühendkuningriigiga ei pruugi otsuste täitmine olla tulevikus siiski sama lihtne kui EL-siseselt. 2015. aasta jaanuaris kehtima hakanud ümbersõnastatud Brüssel I muutis EL liikmesriikides tehtud kohtuotsused automaatselt ilma eriprotseduurita täidetavaks. Samas ühelt poolt EL-i ning teiselt poolt Norra, Islandi ja Šveitsi vahel kehtiv Lugano konventsioon näeb jätkuvalt ette kohtuotsuste täidetavaks tunnistamise nõude. See tähendab, et enne otsuse sundtäitmist tuleb läbida kohtumenetlus, et saada kohtuotsusele täidetavuse märge.

 

Brexit ei mõjuta EL-i ja Ühendkuningriigi alamate vahelistes vaidlustes tehtud vahekohtuotsuste täitmist. Vahekohtuotsuste tunnustamist ja täitmist puudutava nn New Yorgi konventsiooniga on liitunud üle kolmveerandi maailma riikidest, sealhulgas nii Ühendkuningriik kui ka teised EL liikmesriigid. See regulatsioon kehtib muutumata edasi, kui ka Ühendkuningriik EL-ist lahkub.

Viimased postitused

Investeeringute soodustamine ja võlausaldajate kaitse vajavad remonti

29. mai 2018 10:42 Loe edasi

Advokaatide abielukool - abielu, vara, lahutus, lapsed

24. mai 2018 13:24 Loe edasi

Esimehe Hannes Vallikivi kõne 2018. aasta advokatuuri üldkogul

18. mai 2018 13:01 Loe edasi

Mõtisklusi kohtute sõltumatusest

10. mai 2018 11:06 Loe edasi

Õnnitlused Eesti riigi juubeli puhul

23. veebruar 2018 16:23 Loe edasi