Privaatsuspoliitika

 

Eesti Advokatuuri privaatsuspoliitika

 

Käesolevaga anname ülevaate sellest, kuidas Eesti Advokatuur (edaspidi advokatuur) kasutab ja hoiab oma tegevuse käigus saadud isikuandmeid.

 

1. Isikuandmeid kasutab advokatuur vaid seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks ja pöördumistele vastamiseks.

 

2. Pöördumised ja muu kirjavahetus registreeritakse dokumendiregistris. Dokumendiregistri avalikus vaates on avaldatud andmed vastavalt avaliku teabe seaduses toodud nõuetele. Kui kirja saatja on eraisik, siis avalikustame dokumendiregistris vaid isiku nime initsiaalid ning juurdepääsu piirangu aluse ja kehtivustähtaja. Eraisikute pöördumised ja vastused ei ole meie dokumendiregistri avalikus vaates kättesaadavad, v.a juhul, kui olete ise palunud kirjavahetuse avalikustamist.

Kui kiri saadetakse juriidilise isiku või asutuse esindajana ja kontaktteabes on kasutatud isiklikke kontaktandmeid, siis on kontaktandmed meie dokumendiregistri avalikus vaates nähtavad, sest kirja saamisel ei eeldata tegevust eraisikuna.

 

3. Eraisikutega peetav kirjavahetus on juurdepääsupiiranguga. Kirjavahetuse juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduse §-s 35. Kui keegi soovib kirjavahetusega tutvuda, siis juurdepääsupiirang tähendab, et teabenõude saamisel vaatame üle, kas küsitud dokumenti saab välja anda ning kas seda saab teha osaliselt või täielikult. Dokumenti väljastades muudame loetamatuks isiku isiklikud kontaktandmed (postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress jmt).

Hoolimata juurdepääsupiirangust väljastame dokumendi asutusele või isikule, kellel on selle küsimiseks otsene seadusest tulenev õigus ja põhjendatud vajadus oma ametiülesannete täitmiseks (nt kohtueelne menetleja, kohus jne).

 

4. Eraisikutega seotud kirjavahetust säilitame 10 aastat (nt selgitustaotlused ja teabenõuded). Aukohtule esitatud kaebusi säilitatakse samuti 10 aastat. Riigi õigusabi infosüsteemis säilitatakse isikuandmeid 7 aastat pärast riigi õigusabi tellimuse lõpetatuks märkimist.

 

5. Kirjasaatmise viisi valikul lähtume sellest, mil viisil olete meie poole pöördunud ning kasutame aadressiandmeid, mida olete ise meile avaldanud. E-posti teel saadetud vastused edastame krüpteerimata kujul. Dokumente, mis sisaldavad eraelulist teavet ja millele oleme seadnud juurdepääsupiirangu, toimetame adressaadini tähitud posti teel.

 

6. Meile tööle või praktikale kandideerides lähtume kandidaadi avaldatud teabest ja avalikest allikatest (nt internetis avaldatud info). Kui CV-s on välja toodud soovitajad, siis eeldame, et võime soovitajatena nimetatud isikutega suhelda. Kogutud teabega saavad tutvuda ainult värbamisprotsessis osalevad isikud.

Teil on õigus teada saada, milliseid andmeid oleme seoses kandideerimisega kogunud ning meie kogutud andmetega tutvuda ning anda selgitusi või esitada vastuväiteid. Teiste kandidaatide kohta käivaid andmeid me ei avalda.

Kui Te ei osutu valituks, säilitame andmeid vaid Teie nõusolekul. Kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga info, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

 

7. Teil on õigus tutvuda andmetega, mida oleme Teie kohta kogunud ning nõuda nende parandamist. Kui soovite enda kohta kogutud andmetega tutvuda, esitage isiklikult (omakäeliselt või digitaalselt) allkirjastatud taotlus, et oleksime isikuandmeid väljastades veendunud isikusamasuses. Teie kohta kogutud andmeid väljastatakse ainult Teile. Kolmandale isikule väljastame isikuandmeid ainult juhul, kui selleks on seadusest tulenev õigus.

Andmed väljastame palutud viisil. Paberil andmete väljastamisel võime nõuda paljunduskulude katteks iga alates 21. väljastatud lehekülje eest kuni 0,19 eurot.

Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ja enda isikuandmete töötlemise lõpetamist kui meil ei ole isikuandmete kasutamiseks enam seaduslikku alust. Selleks esitage omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus.

 

8. Kui leiate, et andmete töötlemisel rikutakse Teie õigusi, on Teil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

 

9. Advokatuuri veebilehe külastuste kohta kogutakse infot statistilistel eesmärkidel.

Rakendame oma veebilehtedel Google Analytics’i veebi analüüsimise tööriista, mis kogub üldandmeid selle kohta, kuidas külastaja meie veebilehti kasutab. Näiteks kogub Google Analytics andmeid külastajate geograafia, arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi versiooni kohta, külastamise aja ja kestuse ning veebilehtede külastuste hulga ja nende vahel liikumise kohta. Kogutavaid andmeid näeme üksnes isikustamata kujul. Saadud teavet kasutame oma veebilehtede külastajasõbralikumaks muutmiseks.

 

Andmekaitse eest vastutav isik:
Leen Eenpalu
Tel 662 0665
E-post: Leen.Eenpalu@advokatuur.ee