Põhiväärtused

Eesti Advokatuur on 1919. aastal 14. juunil asutatud advokaatide omavalitsuslikel põhimõtetel tegutsev avalik-õiguslik kutseühendus õigusteenuse osutamise korraldamiseks era- ja avalikes huvides ning advokaatide kutsealaste õiguste kaitsmiseks.

 

Advokatuur juhindub oma tegevuses seadustest, advokatuuri organite õigusaktidest ja headest tavadest.

 

 

Eesmärgid

 

 • advokatuuri kestvuse ja selle liikmete järelkasvu tagamine;
 • advokaatide huvide kaitsmine, advokatuuri ja advokaadi elukutse maine hoidmine ja avalikkuse informeerimine advokaadi rollist ühiskonnas;
 • advokaatide kutsetegevuse nõuete kujundamine, täiendusõppe korraldamine ja selle kvaliteedi pidev parandamine;
 • kõrge tasemega õigusteenuse ja selle kättesaadavuse tagamine, advokatuuri liikmete ja Eestis tegutsevate välisriigi advokaatide poolt kõrge kutsestandardi järgimise taotlemine;
 • riigi õigusabi osutamise korraldamine ning oma liikmete kaudu riigi õigusabi osutamise tagamine;
 • riigiasutuste, erinevate kodu- ning välismaiste organisatsioonidega suhtlemise korraldamine ulatuses, mis on vajalik advokatuuri eesmärkide täitmiseks;
 • osalemine õigusloomes õigusriigi kindlustamise, põhiõiguste ja advokaatide kutsealaste õiguste kaitse eesmärgil;
 • advokatuuri vara ja riigi õigusabi osutamiseks vajalike vahendite valitsemise korraldamine vastavalt seadusele, advokatuuri organite õigusaktidele ja heale tavale;
 • advokatuuri haldussuutlikkuse ja juhtimissüsteemi pidev parendamine.
 

Põhiprintsiibid

 

 • tegutsemine omavalitsuslikel põhimõtetel
 • sõltumatus
 • kõrged eetilised standardid
 • tõhus haldussuutlikkus
 

Põhiväärtused

 

 • usaldusväärsus
 • professionaalsus
 • läbipaistvus, ausus ja avatus
 • organisatsiooni ja advokaatide huvide efektiivne kaitse
 • heatahtlikkus, koostöövalmidus ja viisakus
 • kollegiaalsus ja vastastikune austus
 • vastutustundlikkus
 • jätkusuutlik areng