Organid

Advokatuuri organid on üldkogu, esimees, juhatus, revisjonikomisjon, aukohus ja kutsesobivuskomisjon.

Üldkogu

Üldkogu on advokatuuri kõrgeim organ. Üldkogusse kuuluvad kõik advokatuuri liikmed. Hääleõiguslikud on vandeadvokaadid ja vandeadvokaadi vanemabid.
Korralise üldkogu kutsub kokku juhatus vähemalt üks kord aastas.
Üldkogu otsused võetakse vastu avalikul hääletamisel, kui üldkogu ei otsusta teisiti.

Esimees

Esimees esindab advokatuuri kõigis õigustoimingutes ning korraldab juhatuse tööd ja juhatab juhatuse istungeid. Esimees valitakse vandeadvokaatide seast kolmeks aastaks.

Esimees – Jaanus Tehver

Juhatus

Juhatus on advokatuuri alaliselt tegutsev juhtorgan. Juhatuses on vähemalt seitse liiget. Juhatus valitakse vandeadvokaatide seast kolmeks aastaks.

Liikmed:
Indrek Sirk
Imbi Jürgen
Kadri Kallas
Karina Lõhmus-Ein
Katrin Orav
Peeter Kutman
Piret Jesse
Toomas Vaher

 

Juhatuse liikmed:
 

Esimees Jaanus Tehver

 

Juhatuse liige Indrek Sirk

Juhatuse liige Imbi Jürgen

 

Juhatuse liige Kadri Kallas

 

Juhatuse liige Karina Lõhmus-Ein

 

Juhatuse liige Katrin Orav

 

Juhatuse liige Peeter Kutman

 

Juhatuse liige Piret Jesse

 

Juhatuse liige Toomas Vaher

 

Asendusliige:
Anet Kaasik

Juhatusega seotud küsimused: Leen Eenpalu, Anu Kaup

 

Kutsesobivuskomisjon

Advokatuuri kutsesobivuskomisjon moodustatakse üheteistkümneliikmelisena viieks aastaks. Kutsesobivuskomisjon eksamineerib advokatuuri astuda soovijaid ja advokaadikutse taotlejaid, viib läbi sobivustesti välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni kohta ning annab juhatuse ülesandel hinnangu advokaadi kutsesobivusele.
Kutsesobivuskomisjoni kuuluvad kuus vandeadvokaati, kaks kohtunikku, õigusteadlane, riigiprokurör ja justiitsministri määratud Justiisministeeriumi esindaja.

Liikmed:
Urmas Ustav - esimees
Alice Salumets
Aadu Luberg
Indrek Leppik
Kadri Michelson
Kristiina Lee
Toomas Tamme
Toomas Taube
Iko Nõmm (kohtunik)
Meeli Kaur (kohtunik)
Gunnar Vaikmaa (Justiitsministeeriumi esindaja)
Andres Vutt (õigusteadlane)
Laura Feldmanis (riigiprokurör)

Asendusliikmed:
Britta Oltjer
Kalev Saare
Ksenia Kravtšenko
Tanel Mällas
Triinu Hiob
Urmas Reinola (kohtunik)
Velmar Brett (kohtunik)
Alar Must (Justiitsministeeriumi esindaja)
Ülle Madise (õigusteadlane)

Kutsesobivuskomisjoniga seotud küsimused: Ivika Viil


Revisjonikomisjon

Revisjonikomisjon kontrollib advokatuuri majandustegevust ning esimehe, juhatuse ja kantsleri asjaajamist. Revisjonikomisjon valitakse vandeadvokaatide seast vähemalt kolmeliikmelisena neljaks aastaks.

Liikmed:
Alla Jakobson
Ene Ahas
Enno Heringson

Asendusliikmed:
Sirje Must

Revisjonikomisjoniga seotud küsimused: Sirje Martin


Aukohus

Aukohus arutab advokaatide distsiplinaarsüüteoasju ja muid seadusega aukohtu pädevusse antud asju. Aukohus moodustatakse seitsmeliikmelisena neljaks aastaks.
Aukohtusse kuulub neli advokatuuri üldkogu valitud vandeadvokaati, kaks kohtunike täiskogu valitud kohtunikku ja Tartu Ülikooli õigusteaduskonna nõukogu määratud õigusteadlane.

Liikmed:
Andres Aavik - esimees
Liina Linsi
Küllike Namm
Tõnis Tamme
Raul Narits (õigusteadlane)
Gaida Kivinurm (kohtunik)
Imbi Sidok-Toomsalu (kohtunik)

Asendusliikmed:
Leon Glikman
Merike Varusk (kohtunik)
Marko Tiiman
Priit Manavald

Aukohtuga seotud küsimused: Jane Rõuk


Kantsler

Juhatus nimetab viieks aastaks ametisse kantsleri, kellega esimees sõlmib advokatuuri nimel töölepingu. Kantsler korraldab advokatuuri asjaajamist, juhib advokatuuri kantselei tööd, edastab advokatuuri organite teateid ja otsuseid, korraldab seaduses ja kodukorras ette nähtud ning üldist tähtsust omavate advokatuuri organite otsuste avaldamise "Ametlikes Teadaannetes", osaleb juhatuse istungil hääleõiguseta, kirjutab advokatuuri eest ja nimel alla dokumentidele ja kirjadele, täidab muid juhatuse poolt antud või kodukorras sätestatud ülesandeid.

Kantsler - Leen Eenpalu