Kantsler

Kantsleri nimetab ametisse juhatus viieks aastaks.

 

Kantsler korraldab advokatuuri asjaajamist, juhib advokatuuri kantselei tööd, edastab advokatuuri organite teateid ja otsuseid, korraldab seaduses ja kodukorras ette nähtud ning üldist tähtsust omavate advokatuuri organite otsuste avaldamise "Ametlikes Teadaannetes", osaleb juhatuse istungil hääleõiguseta, kirjutab advokatuuri eest ja nimel alla dokumentidele ja kirjadele, täidab muid juhatuse poolt antud või kodukorras sätestatud ülesandeid.

 

 

 

Kantsler - Leen Eenpalu

 

Leen.Eenpalu@advokatuur.ee