Esimees ja juhatus

Esimees esindab advokatuuri kõigis õigustoimingutes ning korraldab juhatuse tööd ja juhatab juhatuse istungeid. Esimees valitakse vandeadvokaatide seast kolmeks aastaks.

 

 

 

Esimees Jaanus Tehver

 

 • tööülesanded tulenevalt Eesti Advokatuuri kodukorra §-st 37;
 • koostöö riigiorganitega;
 • riigi õigusabi rahastamise ja korraldamise küsimused;
 • karistusõiguse ja kriminaalmenetluse küsimused;
 • välissuhtlus;
 • kohtute haldamise nõukoja liige.

 

 

Juhatus on advokatuuri alaliselt tegutsev juhtorgan. Juhatuses on vähemalt seitse liiget. Juhatus valitakse vandeadvokaatide seast kolmeks aastaks.

 

 

 

Aseesimees Imbi Jürgen

 

 • tööülesanded tulenevalt Eesti Advokatuuri kodukorra §-st 38;
 • täiendusõppe küsimused ja koostöö kutsesobivuskomisjoniga;
 • kohtunike koolitusnõukogu vaatlejaliige.

 

 

 

 

Juhatuse liige Indrek Sirk

 

 • koostöö aukohtuga;
 • juhatuse järelevalvetegevus;
 • süüteomenetlusõiguse küsimused.

 

 

 

 

Juhatuse liige Kadri Kallas

 

 • kantselei töökorralduse küsimused;
 • välissuhtlus, sh CCBE delegatsiooni juht üheks aastaks;
 • täiendõppe küsimused;
 • IT-lahendused;
 • eraõiguse küsimused;
 • ühisüritused.

 

 

 

 

Juhatuse liige Karina Lõhmus-Ein

 

 • koostöö teiste õiguskutsete esindusorganisatsioonidega;
 • liikmete, eelkõige väljaspool Tallinna tegutsevate, sidustamine;
 • koostöö akadeemilise ringkonnaga;
 • perekonnaõiguse küsimused;
 • ühisüritused.

 

 

 

 

Juhatuse liige Katrin Orav

 

 • advokatuuri majandustegevuse ja eelarvega seotud küsimused;
 • koostöö ühiskondlike organisatsioonidega;
 • koostöö Eesti Noorte Advokaatide Ühinguga;
 • välissuhtlus;
 • ühisüritused.

 

 

 

 

Juhatuse liige Peeter Kutman

 

 • alustavate advokaatide juhendamisküsimused/mentorlus;
 • koostöö emeriitadvokaatidega;
 • advokatuuri ja advokaadibüroode koostöö;
 • äriõiguse küsimused.
 
 
 
 
 

 

Juhatuse liige Piret Jesse

 

 • advokatuuri PR-tegevus;
 • õigusteenuse kvaliteedi küsimused;
 • täiendõppe küsimused;
 • alustavate advokaatide juhendamisküsimused/mentorlus;
 • ühisüritused.

 •  
 
 
 
 

 

Juhatuse liige Toomas Vaher

 

 • koostöö riigiorganitega;
 • rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega seotud küsimused, rahapesu tõkestamise nõukoja liige;
 • menetlusõiguse küsimused.

 

 

Asendusliige: Anet Jaks

 

 

Juhatusega seotud küsimused: Leen Eenpalu Leen.Eenpalu@advokatuur.ee , Kerli Elbrecht Kerli.Elbrecht@advokatuur.ee