Aukohtusse pöördumine

  Kui Teil on advokaadile etteheiteid, siis on võimalik esitada kaebus Eesti Advokatuuri aukohtule.

 

 

Kaebuse esitamine

 

  • Vabas vormis kaebuse võib esitada paberkandjal või elektrooniliselt ning see peab olema allkirjastatud (digitaalselt või omakäeliselt)
  • Kaebus aukohtule tuleb esitada 6 kuu jooksul alates advokaadi tegevuses esinevatest rikkumistest teada saamisest
  • Kaebus tuleb esitada eesti keeles
  • Kaebuses tuleb välja tuua kõik asjas tähtsust omavad asjaolud koos asjakohaste tõenditega (koopiad kaebust puudutavatest ja nõuet tõendavatest dokumentidest, näiteks kliendileping, seotud kirjavahetus, muud seotud dokumendid)

 

 

Aukohus otsustab kaebuse menetlusse võtmise kahe kuu jooksul, otsus edastatakse hiljemalt 30 päeva jooksul pärast otsuse tegemist. Kui aukohus otsustab asja menetlusse võtta, tehakse lõplik otsus advokaadi tegevuses esinevate rikkumiste osas 6 kuu jooksul. Vajadusel võib otsuse tegemise aega pikendada. Aukohtu lõplik otsust edastatakse samuti 30 päeva jooksul.

 

 

Aukohtuga seotud küsimused: Kersti Puuri 

 

 

Kontakt

Advokatuuri aukohus
Rävala pst 3, 10143, Tallinn
Tel 662 0665

advokatuur@advokatuur.ee