Avalda arvamust

Riigilõivuseaduse, tsiviilkohtumenetluse seadustiku, halduskohtumenetluse seadustiku ning tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu

 

Justiitsministeerium on edastanud  kooskõlastamiseks ning arvamuse avaldamiseks riigilõivuseaduse, tsiviilkohtumenetluse seadustiku, halduskohtumenetluse seadustiku ning tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse muutmise seaduse.

 

Palun leidke kaaskiri, eelnõu, riigilõivuseaduse lisa ja seletuskiri.

 

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame 10. septembriks 2021 e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

 

 

Arvamuse küsimine rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise paketi kohta

 

Euroopa Komisjon avaldas 20. juulil ettepaneku rahapesu tõkestamise paketi kohta. Ettepanekuga muudetakse kehtetuks direktiiv (EL) 2015/849 ja kehtestatakse uus otsekohalduv määrus, kehtestatakse direktiiv neis aspektides, kus määrusega reguleerimine ei oleks proportsionaalne (VI rahapesu tõkestamise direktiiv), nähakse ette uue EL-ülese järelevalveasutuse loomine ja selle pädevused ning laiendatakse maksja kohta teabe esitamise määrust krüptoraha teenusepakkujatele.

 Rahandusministeerium soovib paketi kohta Eesti seisukohtade kujundamiseks teie arvamust antud eelnõude kohta. Selleks ootame ettepanekuid (koos lühikeste selgitustega) 15. septembriks 2021 aadressile Soren.Meius@fin.ee.

 

Eelnõu inglisekeelne versioon on leitav siit: https://ec.europa.eu/finance/docs/law/210720-proposal-amld6_en.pdf.

 

Rikkumisest teavitaja kaitse seaduse eelnõu

 

Justiitsministeerium on edastanud arvamuse avaldamiseks rikkumisest teavitaja kaitseseaduse eelnõu. Eelnõuga luuakse raamistik tööalases kontekstis teada saadud rikkumisteadete vastuvõtmiseks, menetlemiseks ning teavitaja kaitsmiseks. Eelnõuga nähakse ette teavitaja kaitse isikuline ja sisuline kohaldamisala, kaitse saamise tingimused ja ulatus ning teavitamise viisid ja kanalid.

 

Palun leidke eelnõu, seletuskiri ja vastavustabel.

 

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame 6. septembriks 2021 e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

 

Paberivaba kohtumenetluse eelnõu

 

Justiitsministeerium on edastanud arvamuse avaldamiseks paberivaba kohtumenetluse eelnõu. Eelnõuga muudetakse kohtutoimikut puudutavat regulatsiooni, andes selgelt õigusliku tähenduse digitaalsele kohtutoimikule, et hõlbustada kohtumenetluse digiteerimist ning paberivabale kohtumenetlusele üleminekut. Palume esitada arvamused hiljemalt 7. septembriks 2021.

 

Palun tutvuge eelnõu ja seletuskirjaga.

 

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame 7. septembriks 2021 e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

 

Halduskohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (kohtumenetluse avalikkus) 

 

Justiitsministeerium on esitanud kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks seaduseelnõu halduskohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmiseks (kohtumenetluse avalikkus).

Palun leidke eelnõu ja seletuskiri

 

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame 7. septembriks 2021 e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

 

Valmisoleku seaduse väljatöötamiskavatsus

 

Riigikantselei on esitanud kooskõlastamiseks ning arvamuse avaldamiseks valmisoleku seaduse väljatöötamiskavatsuse. Väljatöötamiskavatus on seotud Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi 2021–2023 punktiga 6.20: „Viime laia riigikaitse arendamise kvalitatiivselt uuele tasemele, konsolideerides erinevateks kriisideks valmistumise Riigikantseleisse ja suurendame õiguslikku selgust kriiside lahendamisel“, mille alapunkt paneb riigisekretärile ülesandeks koostada kriisideks valmisoleku seaduse väljatöötamiskavatsus, mis koondaks riigikaitseseaduse, hädaolukorra seaduse ja erakorralise seisukorra seaduse.

 

Palun leidke kaaskiri ja valmisoleku seaduse väljatöötamiskavatsus 34 lehel.

 

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame 20. augustiks 2021 e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

 

Taastava õiguse kontseptsioon

 

Justiitsministeerium on esitanud arvamuse avaldamiseks taastava õiguse kontseptsiooni. mis on põhimõtete paber, millel ei ole ranget tegevuskava või kindlaks määratud eelarvet. Tegemist on soovitusi andva ja taastava õiguse mõistet selgitava dokumendiga, mille eesmärgiks on toetada taastava õiguse kasutuselevõttu ja rakendamist erinevates poliitikavaldkondades.

 

Palun tutvuga konseptsiooni ning selle lisaga.

 

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame 20. augustiks 2021 e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

Euroopa Komisjoni uus tarbijakrediidi direktiivi eelnõu

 

Justiitsministeerium  on edastanud seisukohtade kujundamiseks arvamuse avaldamiseks Euroopa Komisjoni uue tarbijakrediidi direktiivi eelnõu.

 

Euroopa Komisjon esitas 30.06.2021 uue tarbijakrediidi direktiivi ettepaneku1. See on koos lisade ja mõjuhinnanguga  kättesaadav  siit ja eelnõude  infosüsteemis  siit. Ettepaneku eesmärk on olemasolevaid tarbijakrediidi reegleid ajakohastada, et need arvestaksid alates direktiivi 2008/48 vastuvõtmisest ilmnenud muudatustega näiteks seoses digitaliseerimise ja ühisrahastuse kasutamisega.

 

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame 20. augustiks 2021 e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

 

Kriminaaltulu arestimise ja konfiskeerimise EL konsultatsioon

 

Justiitsministeerium on edastanud seisukohtade kujundamiseks ja arvamuse avaldamiseks Euroopa Komisjoni algatatud kaks avalikku konsultatsiooni, mis seonduvad kriminaaltulu arestimise ja konfiskeerimisega. 

Konfiskeerimisdirektiivi (direktiiv 2014/42/EL) läbivaatamist puudutav algatus võimaldaks ajakohastada vara sissenõudmist käsitlevaid ELi õigusakte ja veelgi parandada riiklike ametiasutuste suutlikkust tagada, et kuritegevus ei tasu end ära (https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/haveyour-say/initiatives/12725-Voitlus-organiseeritud-kuritegevusega-kriminaaltulu-arestimine-jakonfiskeerimine_et). 

Teine algatus seondub ELi kriminaaltulu jälitamise talituste volituste laiendamisega (https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12856-voitlus-organiseeritud-kuritegevuse-vastu-ELi-kriminaaltulu-jalitamise-talituste-volitustelaiendamine_et).

Eespool viidatud aadressidel kättesaadavas ning käesolevale kirjale lisatud teekaardis (Lisa 1) toob komisjon välja probleemkohad ning võimalikud lahendused. Samuti on liikmesriigil võimalik vastata küsimustikule (Lisa 2).

 

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame 3. augustiks 2021 e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

Üleskutse arvamuse avaldamiseks tsiviilvastutuse reeglite kohandamise osas EL tasandil

 

Justiitsministeerium on edastanud üleskutse arvamuse avaldamiseks tsiviilvastutuse reeglite kohandamise osas EL tasandil. Euroopa Komisjon on 30.06.21 avaldanud esialgse mõjuhinnangu, milles tehakse ettepanek tsiviilvastutuse reeglite kohandamiseks, võtmaks arvesse ring- ja digimajandusele üleminekuga kaasnevaid muutusi ning vähendamaks takistusi võimalike kahjunõuete esitamisel. Mõjuhinnang hõlmab nii tootjavastutuse direktiivi kui ka üldisemalt lepinguvälise vastutuse reegleid. Palun leidke üleskutse ja esialgne mõjuhinnang.

 

Advokatuur ootab oma liikmete arvamusi mõjuanalüüsis toodud küsimuste osas kuni 23.07.2021 e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee.

 

Tagasisidet mõjuhinnangule on võimalik anda ka otse Euroopa Komisjonile nende veebilehe kaudu.

 

 

Eelnõu väljatöötamiskavatsus kohtuesinduse kvaliteediprobleemide lahendamiseks

 

Justiitsministeerium on esitanud kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks seaduseelnõu väljatöötamiskavatsuse kohtuesinduse kvaliteediprobleemide lahendamiseks.

 

Palun leidke kaaskiri ja väljatöötamiskavatsus.

 

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame 10. augustiks 2021 e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

 

 

Notariteenuse piirkondliku kättesaadavuse tagamise kontseptsioon

 

Justiitsministeerium on edastanud arvamuse avaldamiseks notariteenuse piirkondliku kättesaadavuse tagamise kontseptsiooni. Palun leidke kaaskiri ning notariteenuse piirkonliku kättesaadavuse tagamise kontseptsioon.

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame 2. augustiks 2021 e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

 

Äriregistri seaduse eelnõu

 

Justiitsministeerium on edastanud arvamuse avaldamiseks justiitsministri äriregistri seaduse eelnõu, mis on valminud ühinguõiguse revisjoni raames. Eelnõu käsitleb eraõiguslike juriidiliste isikute registrimenetlust. Palun leidke kaaskiri, eelnõu, seletuskiri, lisa 1 – ühinguõiguse revisjoni mõjude analüüs ja lisa 2 – vastavustabel.

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame 26. juuniks 2021 e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

 

Tehisintellekti määruse eelnõu

 

Kavandatava määrusega soovitakse tagada tehisintellekti arendamisel ja kasutuselevõtul põhiõiguste kaitse, inimeste turvalisus ning usaldus, eriti mis puudutab tehisintellektisüsteeme, millega on seotud suur risk. Palun leidke lühikokkuvõte eelnõust. Eelnõu ise on leitav SIIT.

 

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame 9. juuniks 2021 e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

 

Vabade õiguselukutsetega seotud justiitsministri määruste muutmine

 

Justiitsministeerium on edastanud arvamuse avaldamiseks justiitsministri   vabade õiguselukutsetega seotud justiitsministri määruste muutmise määruse eelnõu. Palun leidke kaaskiri, eelnõu ja seletuskiri.

 

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame 4. juuniks 2021 e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

 

Äriseadustiku ja raamatupidamise seaduse muutmise seaduse (digilahendused äriühinguõiguses) eelnõu 394 SE

 

Riigikogu õiguskomisjon on edastanud arvamuse avaldamiseks ja ettepanekute tegemiseks äriseadustiku ja raamatupidamise seaduse muutmise seaduse (digilahendused äriühinguõiguses) eelnõu 394 SE.

 

Eelnõu 394 SE menetlusteabe ja- dokumentidega saab tutvuda Riigikogu kodulehel, otselink SIIN.

 

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame 31. maiks 2021 e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

 

Finantsinspektsiooni seaduse täiendamise seaduse eelnõu 380 SE

 

Riigikogu rahanduskomisjon on edastanud ettepanekute tegemiseks Finantsinspektsiooni seaduse täiendamise seaduse eelnõu (380 SE). Eelnõuga laiendatakse riikliku finantsjärelevalvega seonduva teabe avaldamise aluseid ning luuakse Finantsinspektsiooni seaduses õiguslik alus hoiatusteadete avaldamiseks. Eelnõu võimaldab Finantsinspektsioonil avaldada hoiatusteateid ja hoiatada avalikkust nõuetele mittevastavatest tegevustest ja vastavatest kahtlustest finantsjärelevalve valdkonnas.

 

Eelnõu menetlusteabe ja -dokumentidega saab tutvuda Riigikogu veebilehel eelnõu 380 SE kaardil.

 

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame 18. maiks 2021 e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

 

Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse muutmise seaduse eelnõu

 

Välisministeerium on esitanud arvamuse avaldamiseks rahvusvahelise sanktsiooni seaduse muutmise seaduse eelnõu. Palun leidke esituskiri, eelnõu ja seletuskiri.

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame 15. maiks 2021 e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

 

Justiitsministri 30. aprilli 2010. a määruse nr 14 „E-toimiku süsteemi kriminaalmenetluseliidese ja väärteomenetluse liidese kasutajate registreerimise kord“ muutmine

 

Justiitsministeerium on edastanud arvamuse avaldamiseks justiitsministri  30.  aprilli  2010.  a  määruse  nr  14  „E-toimiku  süsteemi  kriminaalmenetluse  liidese  ja  väärteomenetluse  liidese  kasutajate  registreerimise kord“ muutmise eelnõu. Palun leidke kaaskiri, eelnõu ja seletuskiri.

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame 15. maiks 2021 e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

 

Vägivalla ennetamise strateegia lõpparuanne ja  vägivallaennetuse kokkulepe 2021-2025

 

Justiitsministeerium on esitanud  arvamuse avaldamiseks vägivalla ennetamise strateegia lõpparuande ja vägivallaennetuse kokkuleppe aastateks 2021-2025.

 Materjalidega saab tutvuda SIIN.

Palume advokatuuri liikmete arvamust 15. maiks 2021.a. e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

Perelepitusseaduse eelnõu

 

Sotsiaalministeerium on esitanud kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks perelepitusseaduse eelnõu. 

Eelnõu, seletuskirja ja täiendavate materjalidega saab tutvuda SIIN.

Palume advokatuuri liikmete arvamust 15. maiks 2021.a. e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

Karistusseadustiku ja perekonnaseaduse muutmise eelnõu

 

Justiitsministeerium on esitanud kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks karistusseadustiku ja perekonnaseaduse muutmise eelnõu, millega muudetakse

 seksuaalse enesemääramise eapiiri ja minimaalset abiellumise vanust. 

Eelnõu, seletuskirja ja täiendavate materjalidega saab tutvuda SIIN.

Palume advokatuuri liikmete arvamust 18. maiks 2021.a. e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

Töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu

 

Sotsiaalministeerium on esitanud kooskõlastamiseks ning arvamuse avaldamiseks töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu ja seletuskirja koos lisadega. Palun leidke eelnõu, seletuskiri ja hea tahte kokkulepe ning lisa 1- muutuvtunni kokkulepete tingimused ja lisa 2- muutuvtunni kokkulepete piloodi mõjude hindamine.

Palume Eesti Advokatuuri liikmete kooskõlastust ja arvamust hiljemalt 28. aprilliks 2021. a e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

 

Perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

 

Justiitsministeerium on esitanud kooskõlastamiseks ja arvamuse andmiseks perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (elatise) uuendatud eelnõu ja seletuskirja.

Eesti Advokatuuri liikmete kooskõlastusi ja tagasisidet ootame eelnõule 19. maiks 2021 e-postiaadressil merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

 

Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kriminaalmenetluse seadustiku revisjon) eelnõu (367 SE)

 

Riigikogu õiguskomisjon on edastanud ettepanekute edastamiseks kriminaalmenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kriminaalmenetluse seadustiku revisjon) eelnõu (367 SE). Eelnõu peamisteks eesmärkideks on võimaldada üleminek täisdigitaalsele kriminaalmenetlusele, laiendada menetleja võimalusi süüteomenetlust mitte alustada või see lõpetada olukordades, kus puudub avalik huvi või perspektiivikus süüdlase karistamiseks. Kõrvaldada seaduse nõuded, mis kohustasid menetlejaid sama tõendi kogumisel ja vormistamisel tegema dubleerivaid tegevusi. Muuta selgemaks kohtu roll kohtueelses ja täitemenetluses ning teha paindlikumaks kohtukorraldust.

Eelnõu 367 SE menetlusteabe ja- dokumentidega saab tutvuda Riigikogu kodulehel.

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame 15. juuniks 2021 e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

 

Autoriõiguse seaduse muutmise seadus (autoriõiguse direktiivide ülevõtmine) 368 SE

 

Riigikogu kultuurikomisjon on edastanud autoriõiguse seaduse muutmise seadus (autoriõiguse direktiivide ülevõtmine) 368 SE. Eelnõuga võetakse üle kaks Euroopa Liidu 2019. aasta suvel jõustunud autoriõiguse direktiivi, mis olid osaks Euroopa Komisjoni poolt 2016. aasta septembris avaldatud nn autoriõiguse reformipaketist (ülevõtmistähtaeg 7. juuni 2021). Seadusemuudatustega tagatakse tarbijale parem juurdepääs autoriõigusega kaitstavale sisule, kaitstes samas ka autorite ja esitajate õigusi.

Eelnõu täpsem reguleerimisala koos seletuskirjaga on kättesaadavad Riigikogu kodulehel.

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame 30. aprilliks 2021 e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

Pandikirjaseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu

 

Rahandusministeerium on edastanud kooskõlastamiseks pandikirjaseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. 

Palun leidke kaaskiri, eelnõu ja seletuskiri.

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame 30. aprilliks 2021 e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

Rahandusministri määrus „Nõuded väärtpaberite pakkumise prospektile“ eelnõu

 

Rahandusministeerium on edastanud arvamuse avaldamiseks rahandusministri määruse „Nõuded väärtpaberite pakkumise prospektile“ eelnõu. Palun leidke kaaskiri, eelnõu ja seletuskiri.

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame 22. aprilliks 2021 e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

Kaasamise ettepanek eapiiri arutelusse_arvamuse avaldamine seksuaalse enesemääramise eapiiri muutmise diskussioonis ja otsuse kujundamise protsessis

 

Justiitsministeerium palub Teid kaasa mõtlema ja põhjendatud arvamust avaldama seksuaalse enesemääramise eapiiri muutmise diskussioonis ja otsuse kujundamise protsessis. Palun leidke kaaskiri.

 

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame 14. aprilliks 2021 e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

Võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (digitaalse sisu, tarbijalemüügi ning muudetud tarbija õiguste direktiivide ülevõtmine)

 

Justiitsministeerium esitab kooskõlastamiseks ja arvamuse andmiseks võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (digitaalse sisu, tarbijalemüügi ning muudetud tarbija õiguste direktiivide ülevõtmine).

 

Palun leidke kaaskiri, seletuskiri ning eelnõu.

 

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame 20. aprilliks 2021 e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

Karistusseadustiku muutmise seadus (mittesularahalised maksevahendid) eelnõu (351 SE)

 

Vabariigi Valitsuse algatatud karistusseadustiku muutmise seadus (mittesularahalised maksevahendid) eelnõu (351 SE). Eelnõuga võetakse Eesti õigusesse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2019. a direktiiv (EL) 2019/713, mis käsitleb mittesularahaliste maksevahenditega seotud pettuste ja võltsimise vastast võitlust ja millega asendatakse nõukogu raamotsus 2001/413/JSK. Selleks, et direktiiv riigisisesesse õigusesse üle võtta ja tagada karistusseadustiku kooskõla direktiiviga, tõstetakse KarS § 201 (Omastamine) lõikes 1 sätestatud karistuse ülemmäära ühelt aastalt kahele.

Eelnõu 351 SE menetlusteabe ja- dokumentidega saab tutvuda Riigikogu kodulehel.

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame 09. aprilliks 2021 e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

Avalik konsultatsioon Collective bargaining agreements for self-employed

 

Euroopa Komisjon on algatanud avaliku konsultatsiooni Collective bargaining agreements for self-employed – scope of application EU competition rules. Eesmärk on koguda arvamusi nn enesehõivatute (self-employed) olukorra hindamiseks ning teha kindlaks, milline võiks olla ELi tegevuse lisandväärtus. Komisjon soovib tagada, et ELi konkurentsiõigus ei takista sõlmimast kollektiivlepinguid, mille eesmärk on parandada nn enesehõivatute töötingimusi ja samal ajal tagada, et tarbijad ja VKEd saavad jätkuvalt kasu konkurentsivõimelistest hindadest ja uuenduslikest ärimudelitest. Tutvumiseks palun leitke eelnõu ja viide konsultatsioonile.

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame 6. aprilliks 2021 e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

Äriseadustiku ja raamatupidamise seaduse muutmise seaduse (digilahendused äriühinguõiguses) eelnõu

 

Justiitsministeerium on esitanud kooskõlastamiseks ja arvamuse andmiseks äriseadustiku ja raamatupidamise seaduse muutmise seaduse (digilahendused äriühinguõiguses) eelnõu, millega võetakse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. aasta direktiiv (EL) nr 2019/1151, mis käsitleb digitaalsete vahendite ja menetluste kasutamist äriühinguõiguses, ning millega muudetakse direktiivi (EL) nr 2017/1132.

Palun leitke kaaskiri, eelnõu, seletuskiri ja lisa.

Palume Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet 2. aprilliks 2021 e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

Väärteomenetluse seadustiku ja liiklusseaduse muutmise seadus 216 SE

 

Riigikogu õiguskomisjon on edastanud arvamuse avaldamiseks väärteomenetluse seadustiku ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu, millega tehakse muudatused väärteomenetluse seadustikus ja liiklusseaduses. Muudatuste eesmärgiks on luua õiguslikud eeldused lühimenetluse raames alternatiivsete mõjutusvahendute kohaldamiseks. Eelnõu võimaldab mõjutusmeetmena võib määrata 45-minutilise rahunemispeatuse, mille vältel on sõiduki juht koos sõidukiga kohustatud viibima kohtuvälise menetleja määratud asukohas. Muudatuste eesmärgiks on mõjutada liikluskäitumist (kiiruspiirangutest kinnipidamist).

 

Eelnõu 216 SE menetlusteabe ja- dokumentidega saab tutvuda Riigikogu kodulehel.

 

Palume Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet 10m märtsiks 2021 e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee  

 

 

Karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (mittesularahalised maksevahendid)

 

Justiitsministeerium on edastanud karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu, millega võetakse Eesti õigusesse üle Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 17. aprilli 2019. a direktiiv (EL) 2019/713, mis käsitleb mittesularahaliste maksevahenditega seotud pettuste ja võltsimise vastast võitlust ja millega asendatakse nõukogu raamotsus 2001/413/JSK. Palun leidke kaaskiri, seletuskiri ning eelnõu ja vastavustabel.

 

Palume Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet 10. veebruariks 2021 e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

 

 

Euroopa Komisjoni 15. detsembril 2020 esitatud digiturgude  akti  (Digital  Markets  Act, DMA) eelnõu

 

Justiitsministeerium on esitanud arvamuse avaldamiseks Euroopa Komisjoni 15. detsembril 2020 esitatud digiturgude  akti  (Digital  Markets  Act, DMA) eelnõu. Palun leidke kaaskiri ja lisadokumendid.

 

Palume Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet 10. veebruariks 2021 e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

 

Ajutise halduri ja pankrotihalduri tasu ja kulutuste riigi vahenditest hüvitamise kord

 

Justiitsministeerium on esitanud kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks määruse eelnõu „Ajutise halduri ja pankrotihalduri tasu jakulutuste riigi vahenditest hüvitamise kord.“

 

Palun leidke kaaskiri, eelnõu ja seletuskiri.

 

Palume Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet 26. jaanuariks 2021 e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

 

Täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 315 SE

 

Riigikogu õiguskomisjon on edastanud arvamuse avaldamiseks ja ettepanekute tegemiseks täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 315 SE. Eelnõu 315 SE menetlusteabe ja -dokumentidega on võimalik tutvuda Riigikogu koduleheküljel.

 

Palume Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet 3. veeburariks 2021 e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

Liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu

 

Siseministeerium on edastanud arvamuse avaldamiseks liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsuse koos mõjuanalüüsiga, mida on VTK koostamisel sisendina kasutatud. VTK ja mõjuanalüüs on leitavad siit.

 

Palume Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet 5. veeburariks 2021 e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

 

Ühisrahastuse ja muude investeerimisinstrumentide ning virtuaalvääringute seadus

 

Rahandusministeerium on edastanud arvamuse avaldamiseks ühisrahastuse ja muude investeerimisinstrumentide ning virtuaalvääringute seaduse eelnõu, mille kohta ootame tagasisidet hiljemalt 3. veebruariks 2021.

 

Palun leidke eelnõu, seletuskiri ja rakendusakti kavandid.

 

Palume Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet 3. veeburariks 2021 e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee.

 

 

Korruptsioonivastane tegevuskava

 

Justiitsministeerium on edastanud kooskõlastamiseks ja arvamuse andmiseks korruptsioonivastase tegevuskava paludes üle vaadata tänase olukorra kirjeldused, samuti lisada puuduvad eelarved ning arvestada nende summadega oma eelarves ja programmis.

 

Palun leidke kaaskiri ja tegevuskava.

 

Palume Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet 1. detsembriks 2020 e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee.

 

 

Vabariigi Valituse positsioonide koostamine EL digirahanduse paketi kohta

 

Rahandusministeerium on saanud ülesandeks VV positsioonide koostamise, mis puudutab EL digirahanduse paketti ja sellega seotud algatusi. Sellega seoses on edastatud  esmase positsioonide seletuskirja kavand, millele oodatakse kommentaare 20. novembriks 2020.

 

Palun leidke seletuskiri ja tagasiside.

 

Palume Eesti Advokatuuri kommentaare 19. novembriks 2020 e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee.

 

 

Justiitsministri määruse „Riigi toetatav õigusnõustamine“ eelnõu

 

Justiitsministeerium on esitanud kooskõlastamiseks ja huvigruppidele arvamuse avaldamiseks justiitsministri määruse „Riigi toetatav õigusnõustamine“ eelnõu.

 

Palun leidke kaaskirieelnõu ja seletuskiri.

 

Palume Eesti Advokatuuri liikmete kooskõlastusi ja tagasisidet eelnõule 20. novembriks 2020 e-postiaadressile ege.sarri@advokatuur.ee.

 

 

Perekonnaseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu

 

Justiitsministeerium on esitanud kooskõlastamiseks ja arvamuse andmiseks perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu ja seletuskirja.

 

Palun leidke kaaskiri,  eelnõu ja seletuskiri.

 

Palume Eesti Advokatuuri liikmete kooskõlastusi ja tagasisidet eelnõule 3. detsembriks 2020 e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee.

 

 

Täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu

 

Justiitsministeerium on edastanud    kooskõlastamiseks    ja    huvigruppidele    arvamuse    avaldamiseks täitemenetluse  seadustiku,  kohtutäituri  seaduse  ja  sellega  seonduvalt  teiste  seaduste  muutmise seaduse eelnõu.

 

Palun leidke kaaskiri, eelnõu ja seletuskiri.

 

Eelnõu kiireloomulisuse tõttu ootame Eesti Advokatuuri liikmete kooskõlastuskirju ja arvamusi 19. novembriks e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee.

 

 

Kaasamiskiri VV algatatud kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse (arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikuse tunnustamise määruse rakendamine) seaduse eelnõu (261 SE)

 

Justiitsministeerium on esitanud täiendavate ettepanekute avaldamiseks kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikuse tunnustamise määruse rakendamine) väljatöötamise kavatsuse. Eelnõu 261 SE menetlusteabe ja- dokumentidega saab tutvuda Riigikogu kodulehel.

 

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet palume 19. novembriks 2020 e-posti aadressil merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

Kaasamiskiri VV algatatud vangistusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (arestimaja ülesannete üleandmine) eelnõu (275 SE)

 

Justiitsministeerium on esitanud täiendavate ettepanekute avaldamiseks vangistusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (arestimaja ülesannete üleandmine) eelnõu.

 

Eelnõu 275 SE menetlusteabe ja- dokumentidega saab tutvuda Riigikogu kodulehel.

 

Palume Eesti Advokatuuri liikmete arvamusi eelnõule 19. novembriks 2020 e-posti aadressil merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

 

Autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu saatmine kooskõlastamiseks ja arvamuste avaldamiseks

 

Justiitsministeerium on esitanud arvamuse avaldamiseks ja kooskõlastamiseks autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu.

 

Palun leidke kaaskiri, eelnõu, seletuskiri ja seletuskirja lisa 1.

 

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet palume 10. novembriks 2020 e-posti aadressil merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

 

Kohtute seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsuse edastamine

 

Justiitsministeerium on esitanud arvamuse avaldamiseks ja kooskõlastamiseks kohtute seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsuse.

 

Palun leidke kaaskiri ja väljatöötamiskavatsus.

 

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet palume 16. oktoobriks 2020 e-posti aadressil merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

 

Finantsteenuste digitaalse operatsioonilise resilientsuse akti konsultatsioonidokument

 

Rahandusministeerium on edastanud arvamuse avaldamiseks Euroopa Komisjoni digirahanduse (ingl Digital Finance) paketi, mis sisaldab digirahanduse ja jaemaksete strateegiaid ning seadusandlike ettepanekuid krüptovarade (MiCA) ja finantsteenuste digitaalse operatsioonilise resilientsuse (DORA) kohta. Nimetatud õigusaktide eelnõude peamiseks eesmärgiks on ennetada ja maandada finantssektoris esinevaid digitaalseid riske, sh küberriske. Konsultatsioonidokument finantsteenuste digitaalse operatsioonilise resilientsuse akti (DORA) kohta on leitav siit.

 

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet palume 16. oktoobriks 2020 e-posti aadressil merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

 

Finantsteenustega seotud vaidluste kohtuvälise lahendamise mudeli väljatöötamiskavatsus

 

Rahandusministeerium on esitanud kooskõlastamiseks ning arvamuse avaldamiseks finantsteenustega seotud vaidluste kohtuvälise lahendamise mudeli väljatöötamiskavatsuse (VTK).

 

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet palume 10. oktoobriks 2020 e-posti aadressil merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

 

Töövaidluse lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu 214 SE

 

Vabariigi Valitsuse algatatud Töövaidluse lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu 214 SE eelnõu juhtivkomisjoniks on sotsiaalkomisjon, kes on esitanud kooskõlastamiseks ning arvamuse avaldamiseks eelnõu 214 SE.

 

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet palume 10. oktoobriks 2020 e-posti aadressil merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

 

Tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus

 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on esitanud kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks seaduseelnõu väljatöötamiskavatsuse muudatuste tegemiseks tarbijavaidluste komisjoni toimemudelis. Tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus nähtav siit.

 

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet palume 24. oktoobriks 2020 e-posti aadressil merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

 

Autoriõiguse seaduse muutmise seadus (nn tühja kasseti tasu süsteemi muutmine ning Patendiameti ülesannete laiendamine) 233 SE

 

Riigikogu kultuurikomisjoni menetluses on Vabariigi Valitsuse poolt 14.09.2020 algatatud autoriõiguse seaduse muutmise seaduse (nn tühja kasseti tasu süsteemi muutmine ning Patendiameti ülesannete laiendamine) eelnõu 233 SE. Eelnõu juhtivkomisjon kultuurikomisjon palub täiendavaid seisukohti eelnõus kavandatud muudatusele.

 

Eelnõu 233 SE dokumendid ja Vabariigi Valitsuse arvamus on kättesaadavad Riigikogu kodulehel siin.

 

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet palume 25. oktoobriks 2020 e-posti aadressil merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

 

 

Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (üldmenetluse lihtsustamine ja kohtumenetluse aja lühendamine) väljatöötamise kavatsuse

 

Justiitsministeerium on esitanud arvamuse avaldamiseks kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (üldmenetluse lihtsustamine ja kohtumenetluse aja lühendamine) väljatöötamise kavatsuse. Palun leidke kaaskiri ja VTK.

 

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet palume 9. oktoobriks 2020 e-posti aadressil merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

 

Pandikirjaseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu

 

Rahandusministeerium on esitanud kooskõlastamiseks ning arvamuse avaldamiseks pandikirjaseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Palun leidke eelnõu, seletuskiri, seletuskirja lisa 1 ja seletuskirja lisa 2.

 

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet 27. septembriks 2020 e-posti aadressil merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

 

Krediiditeabe seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus

 

Rahandusministeerium on esitanud arvamuse avaldamiseks ja ettepanekute esitamiseks Krediiditeabe seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsuse. Palun leidke kaaskiri ja eelnõu väljatöötamise kavatus.

 

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet 17. oktoobriks 2020 e-posti aadressil merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

 

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seadus (intellektuaalomandi õiguse rikkumisele tugineva hagi tagamine) 231 SE

 

Riigikogu menetluses on 14.09.2020 Vabariigi Valitsuse algatatud tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse (intellektuaalomandi õiguse rikkumisele tugineva hagi tagamine) eelnõu 231 SE. Juhtivkomisjon õiguskomisjon on esitanud arvamuse avaldamiseks ja ettepanekute esitamiseks eelnõu. Menetlusteabe ja -dokumentidega saab tutvuda Riigikogu kodulehel.

 

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet 07. oktoobriks 2020 e-posti aadressil merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

 

Notariaadiseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 200 SE

 

Riigikogu menetluses on 01.06.2020 Vabariigi Valitsuse algatatud notariaadiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 200 SE.

 

Juhtivkomisjon õiguskomisjon on esitanud arvamuse avaldamiseks ja ettepanekute esitamiseks eelnõu. Menetlusteabe ja -dokumentidega saab tutvuda Riigikogu koguleheküljel.

 

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet 07. oktoobriks 2020 e-posti aadressil merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

 

Haldustrahvimenetluse seaduse eelnõu esitamine kooskõlastamiseks

 

Justiitsministeerium esitab kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks haldustrahvimenetluse seaduse muutmise seaduse eelnõu. Palun leidke eelnõu ja seletuskiri. 

 

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet 07. oktoobriks 2020 e-posti aadressil merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee 

 

 

Kalapüügiseaduse (KPS) muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus

 

Keskkonnaministeerium esitab arvamuse avaldamiseks kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsuse. Täiendatud ettepanekud siin.

 

Palume Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet 17. septembriks 2020 e-posti aadressil merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee 

 

 

Korruptsioonivastase seaduse muutmise seaduse kooskõlastamiseks esitamine

 

Justiitsministeerium esitab kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks korruptsioonivastase seaduse muutmise seaduse eelnõu. Palun leidke eelnõu ja seletuskiri.

 

Palume Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet 17. septembriks 2020 e-posti aadressil merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee 

 

 

„Kriminaalpoliitika põhialused aastani 2030“ heakskiitmine" eelnõu 52 OE

 

Õiguskomisjon on edastanud täiendavate ettepanekute esitamiseks Vabariigi Valitsuse algatatud Riigikogu otsuse "„Kriminaalpoliitika põhialused aastani 2030“ heakskiitmine" 52 OE eelnõu, mis võeti Riigikogu menetlusse 10.09.2019 ja eelnõu juhtivkomisjoniks on õiguskomisjon. Kriminaalpoliitika põhialuste eelnõu näol on tegemist riigieelarve seaduse §-s 20 nimetatud strateegilise arengudokumendiga. 

 

Eelnõu 52 OE menetlusteabe ja- dokumentidega saab tutvuda siin.

 

Palume Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet 16. septembriks 2020 e-posti aadressil merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee 

 

 

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise (digitaalne kohtutoimik) väljatöötamise kavatsus

 

Justiitsministeerium edastab arvamuse avaldamiseks tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise väljatöötamise kavatsuse. Palun leidke väljatöötamiskavatsuse alusdokument.

 

Palume Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet 18. augustiks 2020 e-posti aadressil merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee 

 

 

Teavitaja kaitse seaduse eelnõu väljatöötamiskavatus

 

Justiitsministeerium edastab arvamuse avaldamiseks teavitaja kaitse seaduse eelnõu. Palun leidke väljtaöötamiskavatsuse alusdokument.

 

Palume Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet eelnõule 14. augustiks 2020 e-posti aadressil merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee 

 

 

Vangistusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (arestimaja ülesannete üleandmine) eelnõu

 

Justiitsministeerium esitab kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks vangistusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (arestimaja ülesannete üleandmine) eelnõu.

 

Palun leidke eelnõu ja seletuskiri

 

Palume Eesti Advokatuuri liikmete arvamusi eelnõule 5. augustiks 2020 e-posti aadressil merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee 

 

 

Perekonnaseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu esitamine kooskõlastamiseks

 

Justiitsministeerium esitab kooskõlastamiseks ja arvamuse andmiseks perekonnaseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (suhtlusõigus) eelnõu.

 

Perekonnaseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

 

Perekonnaseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu seletuskiri

 

Palume Eesti Advokatuuri liikmete kooskõlastusi ja tagasisidet eelnõule 10. juuliks 2020 e-posti aadressil Merit.Aavekukk-Tamm@advokatuur.ee

 

 

Eesti maksejõuetusmenetluste efektiivsemaks muutmise võimaluste analüüs-kontseptsioon

 

Justiitsministeerium on saatnud arvamuse avaldamiseks maksejõuetuse ekspertidest koosneva töögrupi valminud Eesti maksejõuetusmenetluste efektiivsemaks muutmise võimaluste analüüs-kontseptsiooni. Analüüs-kontseptsioon on koostatud Riigikantselei hanke nr 217045 „Eesti maksejõuetusmenetluste efektiivsemaks muutmise võimaluste analüüs“ alusel ning sisalduvad äreldused ja ettepanekud on mõeldud Eesti maksejõuetusõiguse reformimiseks.

 

Analüüs-kontseptsioon on leitav Justiitsministeeriumi kodulehelt.

 

Eesti Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud kuni 22.06.2020 e-posti aadressil Merit.Aavekukk-Tamm@advokatuur.ee

 

 

Kriminaalmenetluse seadustiku ja karistusregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus (kriminaalmenetluse revisjoni II etapp)


Justiitsministeerium on edastanud kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks kriminaalmenetluse seadustiku ja karistusregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsuse (kriminaalmenetluse revisjoni II etapp).


Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame kuni 20.05.2020 e-posti aadressil Merit.Aavekukk-Tamm@advokatuur.ee

 

 

Haldustrahviõiguse kontseptsioon

 

Justiitsministeerium on edastanud kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks haldustrahviõiguse kontseptsiooni, millega kavandatakse Eesti õiguskorda uus haldussanktsiooni liik Euroopa Liidu õiguses ettenähtud rahaliste karistuste ülevõtmiseks – haldustrahv.

 

Palun leidke haldustrahviõiguse konseptsioon siit.

 

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame kuni 20.05.2020 e-posti aadressil Merit.Aavekukk-Tamm@advokatuur.ee

 

 

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (elektrooniliste võimaluste laiendamine koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel) 180 SE

 

Riigikogu menetluses on 20.04.2020 Vabariigi Valitsuse algatatud tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (elektrooniliste võimaluste laiendamine koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel) eelnõu 180 SE

 

Eelnõu meneltusdokumenditega saab tutvuda Riigikogu koduleheküljel.

 

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame kuni 03.05.2020 e-posti aadressil Merit.Aavekukk-Tamm@advokatuur.ee

 

 

Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse (arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikuse tunnustamise määrus)

 

Justiitsministeerium on edastanud arvamuse avaldamiseks ja kooskõlastamiseks kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse (arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikuse tunnustamise määrus).

 

Palun leidke eelnõu ja seletuskiri
 

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame kuni 01.05.2020 e-posti aadressil Merit.Aavekukk-Tamm@advokatuur.ee

 

 

Kohtute seaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (175 SE) 

 

Riigikogu põhiseaduskomisjon on edastanud arvamuse avaldamiseks kohtute seaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu. Eelnõu 175 SE menetlusteabe ja -dokumentidega saab tutvuda Riigikogu kodulehel  

 

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame kuni 30.04.2020 e-posti aadressil Merit.Aavekukk-Tamm@advokatuur.ee

 

 

Audiitortegevuse seaduse, finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus (finantsvaldkonna väärteokaristuste reform, EL-i õigusest tulenevad karistused) 111 SE

 

Vabariigi Valitsuse algatatud audiitortegevuse seaduse, finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus (finantsvaldkonna väärteokaristuste reform, EL-i õigusest tulenevad karistused) eelnõu (111 SE)  võeti Riigikogu menetlusse 03.12.2019. ning eelnõu juhtivkomisjoniks on õiguskomisjon.

 

Eelnõu peamiseks eesmärgiks on luua võimalused EL õiguses sätestatud haldustrahvide ja muude haldusmeetmete rakendamiseks eesti õiguses.

 

Eelnõu 11 SE  menetlusteabe ja -dokumentidega saab tutvuda Riigikogu kodulehel. Advokatuuri liikmete arvamused  on oodatud e-posti aadressil Merit.Aavekukk-Tamm@advokatuur.ee hiljemalt 26.03.2020.

 

 

Kohtute seaduse ja prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu 134 SE

 

Vabariigi Valitsuse algatatud kohtute seaduse ja prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu 134 SE võeti Riigikogu menetlusse 20.01.2020. ning eelnõu juhtivkomisjoniks on õiguskomisjon. Eelnõu läbis Riigikogus esimese lugemise 19.02.2019.

 

Eelnõu peamiseks eesmärgiks on luua Eesti õiguskorda võimalused Eesti osalemiseks Euroopa Prokuratuuris.

 

Eelnõu 134 SE menetlusteabe ja -dokumentidega saab tutvuda Riigikogu kodulehel. Advokatuuri liikmete arvamused  on oodatud e-posti aadressil Merit.Aavekukk-Tamm@advokatuur.ee hiljemalt 26.03.2020.

 

 

Riigikaitseseadus 112 SE

 

Riigikaitsekomisjon on edastanud eelnõule esitatud muudatusettepanekud, mis oluliselt muudavad riigikaitseseaduse eelnõu 112 SE.  Palun leidke Riigikaitsekomisjoni muudatusettepanekudRiigikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni muudatusettepanekud ja eelnõu algataja esindaja Justiitsministeeriumi ettepanekud muudatusteks.

 

Advokatuuri liikmete seisukohad muudatusettepanekute ja Justiitsministeeriumi ettepanekute kohta on oodatud kuni 10.03.2020 e-posti aadressil Merit.Aavekukk-Tamm@advokatuur.ee 

 

 

Euroopa Komisjoni kaks avalikku konsultatsiooni küberturvalisuse ja krüptovarade kohta

 

Financial services – improving resilience against cyberattacks (new rules): https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/financial-services-digital-resilience-2019/public-consultation_en

 

Financial services – EU regulatory framework for crypto-assets: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/crypto-assets-2019/public-consultation_en

 

Konsultatsioonid on vastamiseks avatud kuni 12. märtsini 2020.

 

Lisaks märgime, et kui teil esineb probleeme veebipõhise küsimustiku avamisega, siis on võimalik konsultatsioonile ligi pääseda viidatud linkide sisu lõpus, kus sektsiooni Related links all on saadaval Consultation document fail PDF vormingus. Täidetud küsimustikud on võimalik saata e-maili teel aadressil fisma-cyber-assets@ec.europa.eu.

 

Palume küberturvalisuse konsultatsiooni osas tekkivate küsimuste ja ettepanekutega pöörduda Paula Soontaga poole (paula.soontaga@fin.ee) ja krüptovarade konsultatsiooni osas võtta ühendust minuga allolevatel kontaktidel. Rahandusministeerium ootab teie sisendit kuni 16.02.2020.

 

 

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 130 SE

 

Riigikogu rahanduskomisjon on saatnud Vabariigi Valitsuse algatatud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu arvamuse avaldamiseks.

 

Eelnõu menetlusteabe ja -dokumentidega saab tutvuda Riigikogu kodulehel eelnõu 130 SE kaardil.

 

Advokatuuri liikmete arvamused  on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 31. jaanuariks 2020

 

 

 

Kohtute seaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmine

 

Justiitsministeerium on edastanud arvamuse avaldamiseks ja kooskõlastamiseks kohtute seaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse. Palun leidke eelnõu ja seletuskiri

 

Advokatuuri liikmete arvamused  on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 10. jaanuariks 2020.

 

 

Maksualase teabevahetuse seaduse rakendusaktid

 

Rahandusministeerium on edastanud arvamuse avaldamiseks ja kooskõlastamiseks maksualase teabevahetuse seaduse rakendusaktid. Määruste eelnõud, millega tehakse järgnevad muudatused on:

 

1) rahandusministri 19. mai 2015. a määruse nr 16 „Maksualase teabevahetuse seadusest tuleneva deklaratsiooni vorm ning selle esitamise ja täitmise korra kehtestamine“ muutmise eelnõu, eelnõu lisa ja seletuskiri;
2) rahandusministri määruse „Piiriüleste skeemide kriteeriumid“ eelnõu ja seletuskiri

 

Advokatuuri liikmete arvamused  on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 6 . jaanuariks 2020.

 

 

Direktiivide 2019/770 ja 2019/771 ülevõtmine

 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on edastanud arvamuse avaldamiseks direktiivide 2019/770 ja 2019/771 ülevõtmise kohta. Arvamuse küsimise leiate siit.

 

Advokatuuri liikmete arvamused  on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 27. novembriks 2019.

 

 

Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (Euroopa Liidu õigusest tulenevad rahatrahvid) 49 SE

 

Vabariigi Valitsus on algatanud karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Eelnõu meneltusteabe ja -dokumentidega saab tutvuda Riigikogu kodulehel

 

Advokatuuri liikmete arvamused  on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 3. detsembriks 2019.

 

 

Pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu

 

Justiitsministeerium on edastanud arvamuse avaldamiseks pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Palun leidke eelnõu ja seletuskiri.

 

Advokatuuri liikmete arvamused  on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 15. novembriks 2019.

 

 

Rahapesu ja terrorismi rahastamise seaduse, audiitortegevuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu

 

Rahandusministeerium on esitanud arvamuse avaldamiseks Rahapesu ja terrorismi rahastamise seaduse, audiitortegevuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (AMLD V ülevõtmine). Palume esitada oma seisukohad viieteist tööpäeva jooksul. 

 

Palun leidke eelnõu, seletuskiri ja lisa 1, lisa 2, lisa 3. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 25.10.2019.

 

 

Kohtute seaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduseelnõu väljatöötamise kavatsus

 

Justiitsministeerium on edastanud arvamuse avaldamiseks ja kooskõlastamiseks kohtute seaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduseelnõu väljatöötamise kavatsuse. Palun leidke eelnõu.
Advokatuuri liikmete arvamused  on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 26.09.2019.

 

 

ELi saneerimise ja maksejõuetuse direktiiv

 

Justiitsministeerium on edastanud arvamuse avaldamiseks saneerimise ja maksejõuetuse direktiivi (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv), mis käsitleb ennetava saneerimise raamistikke, võlgadest vabastamist ja äritegevuse keeldu ning saneerimis-, maksejõuetus- ja võlgadest vabastamise menetluste tõhususe suurendamise meetmeid. Täiendavalt on Maailmapank koostöös Euroopa Komisjoniga koostanud analüüsi, milles keskendutakse Eesti saneerimismenetlusele, seda nii õigusraamistikus kui praktikas tõusetunud kitsaskohtade perspektiivist.  Palun leidke direktiiv ja analüüsAdvokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil Anastassia.Grigorjeva@advokatuur.ee  hiljemalt 24. septembriks 2019.

 

 

Maksualase teabevahetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu

 

Rahandusministeerium on edastanud arvamuse avaldamiseks maksualase teabevahetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu. Palun leidke eelnõuseletuskiri ning lisa 1 ja lisa 2. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 16. augustiks 2019. a

 

 

Justiitsministri 26. juuli 2016. a määruse nr 16 „Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord, tasumäärad, riigi õigusabi osutamisega kaasnevate kulude hüvitamise ulatus ja kord ning taotluse esitamise tingimused“ muutmise määruse eelnõu

 

Justiitsministeerium on edastanud arvamuse avaldamiseks justiitsministri 26. juuli 2016. a määruse nr 16 „Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord, tasumäärad, riigi õigusabi osutamisega kaasnevate kulude hüvitamise ulatus ja kord ning taotluse esitamise tingimused“ muutmise määruse eelnõu. Palun leidke eelnõu ja seletuskiri. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 26. juuliks 2019. a

 

 

Kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu

 

Justiitsministeerium on edastanud arvamuse avaldamiseks kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Palun leidke eelnõu ja seletuskiri. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 12. augustiks 2019. a

 

 

Karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse (Euroopa Liidu õigusest tulenevad rahatrahvid) eelnõu

 

Justiitsministeerium on edastanud arvamuse avaldamiseks karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse (Euroopa Liidu õigusest tulenevad rahatrahvid) eelnõu. Palun leidke eelnõu ja seletuskiri. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 31. juuliks 2019. a

 

 

Riigikaitse seaduse eelnõu

 

Justiitsministeerium on edastanud arvamuse avaldamiseks riigikaitse seaduse eelnõu. Palun leidke eelnõu, seletuskiri ning seletuskirja lisa 1 ja lisa 2. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 19. augustiks 2019. a

 

 

Kriminaalmenetluse seadustiku, halduskohtumenetluse seadustiku ja karistusseadustiku ning teiste seaduste muutmise seaduse (kriminaal-, väärteo- ja kohtumenetluse erisused erakorralise ja sõjaseisukorra ajal) eelnõu

 

Justiitsministeerium on edastanud arvamuse avaldamiseks kriminaalmenetluse seadustiku, halduskohtumenetluse seadustiku ja karistusseadustiku ning teiste seaduste muutmise seaduse (kriminaal-, väärteo- ja kohtumenetluse erisused erakorralise ja sõjaseisukorra ajal) eelnõu. Palun leidke eelnõu, seletuskiri ning seletuskirja lisa 1 ja lisa 2.  Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 19. augustiks 2019. a.

 

 

Täitesüsteemi ümberkorraldamise kontseptsioon

 

Justiitsministeerium on edastanud arvamuse avaldamiseks täitesüsteemi ümberkorraldamise kontseptsiooni. Palun leidke kontseptsioon.  Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 6. augustiks 2019. a.

 

 

Siseministri 27. septembri 2011. aasta määruse nr 21 „Arestimaja sisekorraeeskiri“ muutmine

 

Siseministeerium on edastanud arvamuse avaldamiseks siseministri 27. septembri 2011. aasta määruse nr 21 „Arestimaja sisekorraeeskiri“ muutmise eelnõu. Palun leidke eelnõu ja seletuskiri. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 28. juuniks 2019. a.

 

 

Riigikogu otsuse „Kriminaalpoliitika põhialused aastani 2030“ eelnõu

 

Justiitsministeerium on edastanud arvamuse avaldamiseks Riigikogu otsuse "Kriminaalpoliitika põhialused aastani 2030" eelnõu. Eelnõu läbis juba 2018. aastal kooskõlastusringi, ent seoses mõningate muudatustega eelnõus ning uue valitsuse ametisse astumisega palutakse eelnõule taaskord arvamust või kooskõlastust. Palun leidke eelnõu ja seletuskiri. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 19. juuniks 2019. a.

 

 

Audiitortegevuse seaduse, finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (finantsvaldkonna väärteokaristuste reform, EL-i õigusest tulenevad karistused)

 

Rahandusministeerium on edastanud arvamuse avaldamiseks audiitortegevuse seaduse, finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (finantsvaldkonna väärteokaristuste reform, EL-i õigusest tulenevad karistused). Palun leidke eelnõu, seletuskiri ja seletuskirja lisa. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 25. juuniks 2019. a.

 

 

Seaduseelnõu väljatöötamiskavatsus notariaadiseaduse jt seaduste muutmiseks

 

Justiitsministeerium on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks seaduseelnõu väljatöötamiskavatsuse notariaadiseaduse jt seaduste muutmiseks. Väljatöötamiskavatsuse leiate siit. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 10. juuniks 2019. a.

 

 

Karistusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu

 

Justiitsministeerium on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks karistusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (Euroopa Liidu finantshuvide kaitse direktiivi ja alaealiste menetlusõiguste direktiivi ülevõtmine) väljatöötamise kavatsuse. Eelnõu koos dokumentidega on leitav eelnõude infosüsteemist (toimiku nr 19-0427). Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 21. maiks 2019. a.

 

 

Perekonnaseaduse, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsuse

 

Justiitsministeerium on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks perekonnaseaduse, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsuse. Väljatöötamiskavatsuse leiate siit. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 3. juuniks 2019. a.

 

 

Rahandusministri määruse „Pandikirjade tagatisregistrisse kantavate andmete koosseis“ eelnõu

 

Rahandusministeerium on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks Rahandusministri määruse „Pandikirjade tagatisregistrisse kantavate andmete koosseis“ eelnõu. Eelnõuga saate tutvuda siin ja seletuskirjaga siin. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 29. aprilliks 2019. a.

 

 

Arvamuse küsimine tarbijakrediidi avaliku konsultatsiooni kohta

 

Justiitsministeerium on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks Euroopa Komisjoni algatatud avaliku konsultatsiooni tarbijakrediidi direktiivi 2008/48/EÜ. Konsultatsioonidokument on leitav siit. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 4. märtsiks 2019. a.

 

 

Pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus (maksejõuetusõiguse revisjon)

 

Justiitsministeerium on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus (maksejõuetusõiguse revisjon). Väljatöötamiskavatsusega saate tutvuda siin. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 25. jaanuariks 2019. a.

 

 

Rahvusvahelise sanktsiooni seadus 721 SE

 

Riigikogu väliskomisjon on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks rahvusvahelise sanktsiooni seaduse eelnõu (721 SE). Eelnõu menetlusinfo ja -dokumentidega saab tutvuda Riigikogu kodulehel (link eelnõule). Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 3. jaanuariks 2019.

 

 

Pandikirjaseaduse eelnõu 760 SE

 

Riigikogu rahanduskomisjon on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks pandikirjaseaduse eelnõu (760 SE). Eelnõu menetlusinfo ja -dokumentidega saab tutvuda Riigikogu kodulehel (link eelnõule). Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 3. jaanuariks 2019.

 

 

Kohtute seaduse ja prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu

 

Justiitsministeerium on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks kohtute seaduse ja prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu. Eelnõuga saate tutvuda siin ning seletuskirjaga siin. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 5. detsembriks 2018.

 

 

Justiitsministri 26. juuli 2016. a määruse nr 16 „Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord, tasumäärad, riigi õigusabi osutamisega kaasnevate kulude hüvitamise ulatus ja kord ning taotluse esitamise tingimused“ muutmine

 

Justiitsministeerium on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks  Justiitsministri 26. juuli 2016. a määruse nr 16 „Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord, tasumäärad, riigi õigusabi osutamisega kaasnevate kulude hüvitamise ulatus ja kord ning taotluse esitamise tingimused“ muutmise määruse eelnõu. Eelnõuga saate tutvuda siin ning seletuskirjaga siin. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 22. novembriks 2018.

 

 

Hiliste maksete uuringu kohta arvamuse küsimine

 

Justiitsministeerium on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks info Euroopa Komisjoni poolt tellitud uuringu kohta, mis puudutab hilinenud maksmisega võitlemise direktiivi 2011/7/EL.

 

Direktiivi peamine eesmärk on tõhustada hilinenud maksmisega võitlemist Euroopa Liidus. Selleks on direktiivis ette nähtud mitmeid meetmeid, millega on üritatud parandada võlausaldaja positsiooni ning muuta makseviivitusse sattumine võlgniku jaoks ebamugavamaks. Need meetmed on näiteks seadusjärgse viivise määra tõstmine, võla sissenõudmiskulude hüvitamine ja maksimaalsete maksetähtaegade kindlaks määramine. Direktiiv on Eestis üle võetud võlaõigusseadusesse ja tsiviilkohtumenetluse seadustikku.

 

Viidatud uuringus on analüüsitud direktiivis sätestatud reeglite ja selles valdkonnas rakendatud õiguslikult mittesiduvate meetmete toimimist. Uuringu raames on välja pakutud erinevaid soovitusi, mille kohta ootab Euroopa Komisjon liikmesriikide arvamusi. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 10. detsembriks 2018.

 

Materjalid on leitavad siit:

Business-to-business transactions: a comparative analysis of legal measures vs. soft-law instruments for improving payment behaviour
Late payments - Questions for consideration and discussion
Late Payments - Responses to Recommendations
GROWB2BLATEPAYMENT - practices and remedies across sectors - infographic

 

 

Äriseadustiku jt seaduste muutmise seadus (tankistid)

 

Justiitsministeerium on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks äriseadustiku jt seaduste muutmise seaduse (tankistid) eelnõu. Eelnõuga saate tutvuda siin ning seletuskirjaga siin. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 5. detsembriks 2018.

 

 

TsMS muutmise seadus (apellatsioonimenetluse optimeerimine)

 

Justiitsministeerium on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse (apellatsioonimenetluse optimeerimine) eelnõu. Eelnõuga saate tutvuda siin ning seletuskirjaga siin. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 22. novembriks 2018.

 

 

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmise seadus

 

Justiitsministeerium on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmise seaduse eelnõu. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjon arutas muudatusettepanekuid 16. oktoobril ja andis neile oma põhimõttelise heakskiidu. Komisjoni liikmetel oli lisaks võimalus esitada tagasisidet eelnõule 19. oktoobriks. Eeltoodut arvesse võttes ja tulenevalt ettepanekute kiireloomulise menetlemise vajadusest on advokatuuri liikmete arvamused oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 1. novembriks 2018. Eelnõuga saate tutvuda siin ning seletuskirjaga siin.

 

 

Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses

 

Sotsiaalministeerium on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks tervise- ja tööministri määruse „Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses“ eelnõu. Eelnõu materjalidega saate tutvuda siin. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 24. oktoobriks 2018.

 

 

Isikuandmete kaitse seaduse eelnõu 679 SE ja isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu 650 SE

 

Riigikogu õiguskomisjon on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (679 SE), mille eesmärk on rakendada Eesti õiguses Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärust (määrus 2016/679/EL) ning õiguskaitseasutusi puudutavat direktiivi (direktiiv 2016/680/EL) ning isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (650 SE), mille eesmärk on tagada nimetatud üldmääruse ja direktiivi rakendumine eri õigusvaldkondades. Eelnõude juhtivkomisjon on põhiseaduskomisjon.

 

Seaduseelnõu 679 SE menetlusinfo ja -dokumentidega saab tutvuda siin.

 

Seaduseelnõu 650 SE menetlusinfo ja -dokumentidega saab tutvuda siin.

 

Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 2. oktoobriks 2018.

 

 

Karistusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (terrorismivastase võitluse direktiivi ülevõtmine) 642 SE

 

Riigikogu õiguskomisjon on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks karistusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (terrorismivastase võitluse direktiivi ülevõtmine) 642 SE. Eelnõu materjalidega saate tutvuda siin. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 25. septembriks 2018.

 

 

Kriminaalpoliitika põhialused aastani 2030

 

Justiitsministeerium on edastanud advokatuurile kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks Riigikogu otsuse "Kriminaalpoliitika põhialused aastani 2030" eelnõu. Esitluskirjaga saate tutvuda siin ning seletuskirjaga siin. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 9. oktoobriks 2018.

 

 

Kindlustustegevuse seaduse muutmise ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu

 

Rahandusministeerium on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks kindlustustegevuse seaduse muutmise ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu. Eelnõuga saate tutvuda siin ning seletuskirjaga siin. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 17. septembriks 2018.

 

 

Karistusseadustiku muutmise seaduse (kaitseväeteenistusalased süüteod) eelnõu kooskõlastamine

 

Justiitsministeerium on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks karistusseadustiku muutmise seaduse (kaitseväeteenistusalased süüteod) eelnõu. Eelnõuga saate tutvuda siin ning seletuskirjaga siin. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 30. augustiks 2018.

 

 

Haagi konventsioon kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta - IO sätted

 

Justiitsministeerium on palunud advokatuurilt avaldada arvamust selle kohta, kuidas IO asjades tehtavate otsuste tunnustamine ja täitmine võiks konventsioonis olla reguleeritud. Eelkõige palutakse seisukohta järgmistes küsimustes:
1.         Kas IO asjades tehtavad otsused peaksid olema konventsiooniga hõlmatud? Kui jah, siis millist liiki IO, nt:
•          kas registreeritud või registreerimata õigused või mõlemad?
•          kas ainult teatud kindlad IO õiguste liigid? Millised?
•          kas EL peaks püüdma hõlmata konventsiooniga ka EL-ile spetsiifilisi registreerimata IO-õigusi nagu sui generis kaitsega andmebaasid ja registreerimata disainilahendused?

 

2.         Millised kohtuotsused peaksid IO-õiguste rikkumise asjades olema konventsiooniga hõlmatud (otsuse definitsiooni vt konventsiooni Art-s 3(1)(b)):
•          üksnes raha maksmisele suunatud otsused?
•          kõik otsused, sh need, millega kohaldatakse rikkumise lõpetamisele suunatud tõkendeid (injunctions)?

 

Lisaks on oodatud arvamused konventsiooni projekti konkreetsete sätete kohta, sh aluste kohta, mille esinemisel kuuluksid IO asjades tehtavad otsused tunnustamisele ja täitmisele. Hetkel on IO-d puudutavad sätted nurksulgudes, kuivõrd nende osas ei ole veel kokkuleppele jõutud. Leiate need konventsioonis järgmiselt:


1.         Art 2(1)(m) – variant, mille kohaselt IO asjad jäetakse konventsiooni kohaldamisalast välja;
2.         Art 5(3), Art 6(a), Art 7(1)(g) ja Art 8(3) – variant, mille kohaselt IO otsused on konventsiooniga hõlmatud;
3.         Art 11 – variant, mille kohaselt IO-õiguste rikkumise asjades on konventsiooniga hõlmatud üksnes raha maksmisele suunatud otsused;
4.         Arvestades tulevast ühtset patendikohut (UPC), on asjakohased ka konventsiooni Art 4 lg-d (5) ja (6).

 

Tutvuge järgmiste dokumentidega:
1.      Konventsiooni projekti mai lõpu 2018 seisuga (IO sätteid räägiti viimati läbi novembris 2017);
2.      Konventsiooni raportööride koostatud taustadokumendi selle kohta, kuidas praeguses projektis sisalduvad IO-d puudutavad sätted praktikas toimiksid.

 

Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 9. septembriks 2018.

 

 

Töölepingu seaduse ja töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus

 

Sotsiaalministeerium on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks töölepingu seaduse ja töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsuse. Väljatöötamiskavatsusega saate tutvuda siin. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 6. septembriks 2018.

 

 

Tööõnnetuskindlustuse väljatöötamise kavatsus

 

Sotsiaalministeerium on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks tööõnnetuskindlustuse väljatöötamise kavatsuse. Väljatöötamiskavatsusega saate tutvuda siin. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 20. septembriks 2018. 

 

 

Riigikaitseõiguse muudatuste kontseptsioon

 

Justiitsministeerium on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks riigikaitseõiguse revisjoni raames koostatud riigikaitseõiguse muudatuste kontseptsiooni. Kontseptsiooniga saate tutvuda siin. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 20. juuliks 2018. 

 

 

Kaubamärgiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu

 

Justiitsministeerium on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks kaubamärgiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Eelnõuga saate tutvuda siin ning seletuskirjaga siin. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 10. juuliks 2018.

 

 

Eelnõu väljatöötamiskavatsus riigi õigusabi tellimuste jagamiseks hankemudeli kaudu ning õigusemõistmisel virtuaalse osalemise võimaldamiseks

 

Justiitsministeerium on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks väljatöötamiskavatsuse riigi õigusabi tellimuste jagamiseks hankemudeli kaudu ning õigusemõistmisel virtuaalse osalemise võimaldamiseks. Väljatöötamiskavatsusega saate tutvuda siin. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil leen.eenpalu@advokatuur.ee hiljemalt 20. juuliks 2018. 

 

 

Perekonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus

 

Justiitsministeerium on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks perekonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsuse. Väljatöötamiskavatsusega saate tutvuda siin. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 29. juuniks 2018. 

 

 

Euroopa Komisjoni poolt algatatud avalik konsultatsioon meetmete kohta, mille abil senisest veelgi tulemuslikumalt võidelda ebaseadusliku veebisisu vastu

 

30. aprillil 2018 algatas Euroopa Komisjon avaliku konsultatsiooni, mis käsitleb meetmeid, mille abil võiks senisest veelgi tulemuslikumalt võidelda ebaseadusliku veebisisu vastu. Loe lähemalt siit.

 

Eesti annab oma panuse selle konsultatsiooni ja kutsub üles kõiki sidusgruppe esitama oma seisukohad otse Euroopa Komisjoni veebilehel: https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-measures-further-improve-effectiveness-fight-against-illegal-content-online_et. Avalik konsultatsioon on avatud kuni 25. juunini 2018.

 

 

Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiiv liidu õiguse rikkumisest teatavate isikute kaitse kohta

 

Justiitsministeerium koostab Vabariigi Valitsuse seisukohtasid Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, mis räägib liidu õiguse rikkumisest teatavate isikute kaitsest (nn vilepuhujate kaitse direktiiv). Palun leidke ettepanekud, ettepaneku lisa ning mõjude analüüsi kokkuvõte. Advokatuuri liikmete arvamus on oodatud e-posti aadressil advokatuur@advokatuur.ee hiljemalt 7. juuniks 2018. a.

 

 

Arvamuse küsimine Euroopa Liidu e-tõendite paketi kohta

 

Ettepanek koosneb määrusest,  millega luuakse Euroopa andmeesitamise ja andmesälitamismäärus (Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on European Production and Preservation Orders for electronic evidence in criminal matters) ning direktiivist, millega kehtestatakse ühtlustatud normid kriminaalmenetluses tõendite kogumise eesmärgil esindajate määramise kohta (Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council laying down harmonised rules on the appointment of legal representatives for the purpose of gathering evidence in criminal proceedings).

 

Täiendav informatsioon ja mõjuhinnang on kättesaadaval Euroopa Komisjoni veebilehel https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/e-evidence-cross-border-access-electronic-evidence_en

 

Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil advokatuur@advokatuur.ee hiljemalt 7. juuniks 2018. a.

 

 

Äriseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse (maksekontod) eelnõu

 

Justiitsministeerium on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks äriseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse (maksekontod) eelnõu. Palun leidke eelnõu ja seletuskiri. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 4. juuniks 2018. a.

 

 

Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse muutmise seaduse eelnõu

 

Justiitsministeerium on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse muutmise seaduse eelnõu. Palun leidke eelnõu ja seletuskiri. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 18. juuniks 2018. a.

 

 

Ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seaduse eelnõu (direktiivi 2016/943 ülevõtmine)

 

Justiitsministeerium on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seaduse eelnõu. Palun leidke eelnõu, seletuskiri ja seletuskirja lisa. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 24. maiks 2018. a.

 

 

Finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (finantsvaldkonna väärteokaristuste reform, EL-i õigusest tulenevad karistused)

 

Rahandusministeerium on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (finantsvaldkonna väärteokaristuste reform, EL-i õigusest tulenevad karistused). Palun leidke eelnõu ja seletuskiri. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 31. maiks 2018. a. 

 

 

Arvamuse küsimine Euroopa Komisjoni poolt 25.04.2018 avaldatud ühinguõiguse paketile

 

Euroopa Komisjon avaldas 25.04.2018 mitmest dokumendist koosneva „ühinguõiguse paketi“ (kättesaadav: https://ec.europa.eu/info/publications/company-law-package_et), millega ajakohastatakse ning parandatakse Euroopa Liigu äriühingute piiriüleseid toiminguid käsitlevat raamistikku ning ühtlustatakse digitaalsete lahenduste kasutamist igas ettevõtlustsüklis. Hetkel on materjalid kättesaadavad inglise ning osaliselt ka saksa ja prantsuse keeles, kuid peagi lisanduvad leheküljele ka eestikeelsed dokumendid.

 

Ühinguõiguse paketi eesmärgid saab üldistatult jagada järgmiselt:

1) ühtlustada digitaalsete lahenduste kasutamist Euroopa Liidu ühinguõiguses. Ühtlustatud reeglite eesmärk on vähendada ettevõtjale registritoimingutega seotud kulusid ning parandada kolmandate osapoole (investorid, kodanikud) ligipääsu ettevõtja registrisse kantud andmetele (vastavad muudatused leiduvad ühinguõiguses kasutatavaid digitaalseid vahendeid käsitlevas direktiivis COM(2018) 239 final).
2) luua piiriülesele ümberkujundamisele kohalduv harmoniseeritud õiguslik raamistik, mille alusel ettevõtjatel on võimalik kolida ühest liikmesriigist teise kaotamata senise juriidilise isiku õiguslikku seisundit ning kujundades selle ümber vastuvõtva liikmesriigi õigusaktidega reguleeritavaks äriühinguks (vastavad muudatused sisalduvad mõlemas direktiivis)
3) täpsustada piiriüleste ühinemiste reegleid, eelkõige osas, mis puudutab võlausaldajate ja väikeosanike kaitset ning teavitustööd töötajatele (vastavad muudatused sisalduvad mõlemas direktiivis);
4) luua harmoniseeritud õiguslik raamistik piiriülesele jagunemisele (vastavad muudatused on mõlemas direktiivis).

 

Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 16. maiks 2018. a.

 

 

Kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu

 

Justiitsministeerium on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Palun leidke eelnõu ja seletuskiri. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 9. juuniks 2018. a.

 

 

Isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (616 SE)

 

Vabariigi Valitsus algatas käesoleva aasta 16. aprillil isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (616 SE), mille eesmärk on rakendada Eesti õiguses Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärust (määrus 2016/679/EL) ning õiguskaitseasutusi puudutavat direktiivi (direktiiv 2016/680/EL). Eelnõu esimene lugemine on kavandatud käesoleva aasta 9. maile ja eelnõu juhtivkomisjon on põhiseaduskomisjon. Eelnõu materjalid leiate siit. Advokatuuri liikmete täiendavad arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 13. maiks 2018. a.

 

 

Arvamuse küsimine EL õigusaktide eelnõude kohta

 

Euroopa Komisjon tuli 11. aprillil 2018 välja uue algatuste paketiga „Uus kokkulepe tarbijatega“, mille eesmärk on tõhustada ja lihtsustada Euroopa Liidu õigusaktidest tulenevate tarbija õiguste kasutamise võimalusi. „Uus kokkulepe tarbijatega“ sisaldab kahte EL õigusakti eelnõud, mille kohta saab täpsemat infot siit. Palun leidke ettepanekud COM(2018) 184 final ja COM(2018) 185 final.  Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 11. maiks 2018. a.

 

 

Karistusseadustiku, ohvriabi seaduse ja riigi õigusabi seaduse muutmise seadus (terrorismivastase võitluse direktiivi ülevõtmine)

 

Justiitsministeerium on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks karistusseadustiku, ohvriabi seaduse ja riigi õigusabi seaduse muutmise seaduse (terrorismivastase võitluse direktiivi ülevõtmine) eelnõu. Palun leidke eelnõuseletuskiri ja seletuskirja lisa. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 07. maiks 2018. a. 

 

 

Kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsuse

 

Justiitsministeerium on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsuse. Väljatöötamiskavatsusega saate tutvuda siit. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 18. maiks 2018. a.

 

 

TsMS jt seaduste muutmise seadus (Eestis tegutsevate vahekohtute otsuste täidetavaks tunnistamise menetluse loomine)

 

Justiitsministeerium on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, mis käsitleb Eestis alaliselt tegutsevate vahekohtute otsuste täidetavaks tunnistamist. Kuivõrd eelnõud on täiendatud sättega, mille kohaselt tehakse täidetavaks tunnistamise osas erand Eesti Kaubandus- Tööstuskoja arbitraažikohtu ja Notarite Koja vahekohtu lahenditele, samuti antakse Notarite Koja vahekohtule õigus lahendada eluruumi üürivaidlusi, esitatakse eelnõu teistkordsele kooskõlastamisele. Palun leidke eelnõu, seletuskiri ja seletuskirja lisa. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 25. aprilliks 2018. a. 

 

 

Arvamuse küsimine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta, mis käsitleb kohaldatavat õigust nõuete loovutamise kehtivusele kolmandate isikute suhtes

 

Euroopa Komisjon avaldas 12.03.2018 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu nõuete loovutamise asjaõiguslike tagajärgede suhtes kohaldatava õiguse kohta. Eelnõu üldiseks eesmärgiks on soodustada piiriüleseid investeeringuid Euroopa Liidus ning seeläbi hõlbustada juurdepääsu rahalistele vahenditele. Tagades Euroopa Liidu tasandil õiguskindluse läbi ühtsete kollisiooninormide soovitakse suurendada piiriüleselt nõuetega tehtavate tehingute arvu. Eelnõuga koos on Euroopa Komisjon esitanud ka teatise, milles komisjon selgitab oma seisukohti kehtiva Euroopa Liidu õigustiku oluliste aspektide kohta seoses väärtpaberitehingute asjaõiguslike tagajärgede suhtes kohaldatava õigusega.

 

Määruse eelnõu on kättesaadav aadressil: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1520854606250&uri=COM:2018:96:FIN. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 05. aprilliks 2018. a.

 

 

Isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu

 

Justiitsministeerium on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu. Eelnõuga saate tutvuda aadressil http://eelnoud.valitsus.ee. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 13. aprilliks 2018. a.

 

 

Pandikirjaseaduse eelnõu

 

Rahandusministeerium on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks pandikirjaseaduse eelnõu. Eelnõu dokumendid on leitavad siit: eelnõu, seletuskiri ja seletuskirja lisa. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 19. aprilliks 2018. a.

 

 

Kohtuekspertiisiseaduse jt seaduste muutmise VTK kooskõlastamine ja arvamuse avaldamine

 

Justiitsministeerium on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks kohtuekspertiisiseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsuse. Väljatöötamiskavatsuse leiate siit. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 05. märtsiks 2018. a.

 

 

Küberturvalisuse seaduse eelnõu

 

Justiitsministeerium on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks küberturvalisuse seaduse eelnõu. Palun leidke eelnõu ning seletuskiri. Advokatuuri liikmete küsimused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee

 

 

Karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus

 

Justiitsministeerium on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsuse kaitseväeteenistusalaste süütegude täpsustamiseks. Palun leidke kaaskiri ning väljatöötamiskavatsus. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 08. veebruariks 2018. a.

 

 

Pakettreisilepingu ja seotud reisikorraldusteenuste standardinfo teabelehtede vormide kehtestamine

 

Justiitsministeerium on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks justiitsministri määruse „Pakettreisilepingu ja seotud reisikorraldusteenuste standardinfo teabelehtede vormide kehtestamine“. Palun leidke ministri määrus ning seletuskiri. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 08. veebruariks 2018. a.

 

 

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning kollektiivlepingu seaduse muutmise seadus

 

Sotsiaalministeerium on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning kollektiivlepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu. Eelnõu dokumendid on leitavad siit: eelnõuseletuskirimääruste kavandid ja kooskõlastustabel. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee  hiljemalt 16. jaanuariks 2018. a.

 

 

Uus tarbijalemüügi direktiivi eelnõu

 

Justiitsministeerium on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks uue tarbijalemüügi direktiivi eelnõu. Palun leidke kaaskiri, seletuskiri ja tarbijalemüügi mõjuanalüüside kokkuvõte.  Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 29. jaanuariks 2018. a. 

 

 

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku jt seaduste muutmise seadus (Riigikohtu ettepanekud edasikaebeõiguse optimeerimiseks)

 

Justiitsministeerium on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, mis sisaldab valdavalt Riigikohtu ettepanekuid tsiviilkohtumenetluses edasikaebeõiguse optimeerimise kohta. Eelnõuga saate tutvuda aadressil http://eelnoud.valitsus.ee. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 05. jaanuariks 2018. a. 

 

 

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ning võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seaduse muutmise seadus

 

Justiitsministeerium on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks tsiviilseadustiku üldosa seaduse ning võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu. Palun leidke eelnõu ning seletuskiri . Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 11. jaanuariks 2018. a.