Hindamine

ERIALASTE TEADMISTE KONTROLLIMISEKS TOIMUV HINDAMINE

Hindamisele kutsutakse vandeadvokaat või vandeadvokaadi abi AdvS § 341 lg 6 või AdvS § 341 lg 7 sätestatud juhul.

AdvS § 34lg-st 6 tuleneb, et kui advokaat ei ole hindamisperioodi jooksul ennast nõutavas mahus või ettenähtud viisil erialaselt täiendanud või määratud tähtpäevaks kutsesobivuskomisjonile täiendusõppe kohta andmeid esitanud, korraldab kutsesobivuskomisjon tema erialaste teadmiste kontrollimiseks hindamise. Hindamine toimub üheksa kuu jooksul hindamisperioodi lõppemisest arvates. Otsus kutsesobivuse hindamise tähtpäeva kohta tehakse advokaadile teatavaks vähemalt üks kuu ette.

AdvS § 34lg 7 kohaselt teeb kutsesobivuskomisjon hindamisele ilmumata jätnud või hindamise tulemusena advokaaditegevuseks sobimatuks arvatud advokaadile teatavaks otsuse uue hindamise aja kohta vähemalt üks kuu enne uue hindamise toimumist. Uus hindamine toimub üheksa kuu jooksul pärast hindamisele ilmumata jätmist või hindamise tulemusena advokaaditegevuseks sobimatuks arvamist.

Kordushindamiste arvu ei ole piiratud, kuid tuleb arvestada, et AdvS § 35 lg 1 p 11 kohaselt võib advokatuuri liikmesuse peatada juhatuse otsusega, kui isik ei ole täitnud AdvS §-s 341 ettenähtud täiendusõppe kohustust ja tema sooritatud viimasest advokaadieksamist või läbitud kutsesobivuse hindamisest on möödunud kuus aastat. AdvS § 36 lg 1 p 21 kohaselt arvatakse advokaat advokatuurist välja advokatuuri juhatuse otsusega, kui advokaat ei ole täitnud AdvS §-s 341 ettenähtud täiendusõppe kohustust ja tema sooritatud viimasest advokaadieksamist või läbitud kutsesobivuse hindamisest on möödunud seitse aastat.

TEST

Hindamise läbiviimise vahendiks on õigusteoreetilisi küsimusi sisaldav test.

Testi küsimused hõlmavad küsimusi eraõiguse ja tsiviilkohtumenetluse; riigi põhikorra, avaliku õiguse ja halduskohtumenetluse; karistusõiguse ja kriminaalmenetluse; advokaadi kutsetöö ja kutse-eetika valdkonnast.

Test koosneb 50 küsimusest. Igale küsimusele on mitu valikvastust, millest õige on üks. Õigeks loetakse vastusevariant, mis hõlmab endas terviklikku õiget vastust. Õige vastuse tuvastamisel lähtutakse konkreetsest küsimusest ja võimalikest vastusevariantidest.

Aega testi sooritamiseks on 90 minutit.

Õigusteoreetilisi küsimusi hõlmav test on sooritatud positiivselt, kui vähemalt 70% küsimustest on vastatud õigesti, kusjuures ühegi valdkonna osas ja advokatuuri, advokaadi kutsetöö ja kutse-eetikaga seonduvate küsimuste osas ei tohi õigete vastuste osakaal olla väiksem kui 51%.

Testi sooritamine toimub kutsesobivuskomisjoni poolt määratud ajal arvutiklassis. Isikliku arvuti kasutamine ei ole lubatud.

Testi sooritamisel ei ole lubatud abimaterjale kasutada.

Hindamisele tuleb registreeruda kuni selleks ette nähtud kuupäevani. Hindamisega seonduvad kuupäevad edastatakse e-kirja teel hindamisele kutsutud advokaadile.

Testi sooritamise veebikeskkonda sisenemisel tuleb end autentida ID kaardiga. Hindamisel peab olema ID-kaart kaasas ja sertifikaatide kehtivus kontrollitud.

TASU

Esmakordne hindamine on advokaadile tasuta. Uue hindamise korraldamine tasuline. Kordushindamise tasu suuruseks on 03.03.2016 üldkogu otsuse kohaselt 120 eurot.

KUTSESOBIVUSKOMISJON

Hindamise viib läbi kutsesobivuskomisjon. Kutsesobivuskomisjoni liikmed on:
Urmas Ustav - esimees
Aadu Luberg
Toomas Tamme
Toomas Taube
Alice Salumets
Kadri Michelson
Indrek Leppik
Kristiina Lee
Tristan Ploom (kohtunik)
Liina Naaber-Kivisoo (kohtunik)
Andres Vutt (õigusteadlane)
Taavi Pern (juhtiv riigiprokurör)

Asendusliikmed:
Britta Oltjer
Ksenia Kravtšenko
Karli Kütt
Tanel Mällas
Triinu Hiob
Ulvi Loonurm (kohtunik)
Marget Henriksen (kohtunik)
Kati Reitsak (riigiprokurör)
Jaan Ginter (õigusteadlane)

 
Kutsesobivuskomisjoniga seotud küsimused: koolitusassistent Ivika Viil