MENÜÜ Prindi

Advokaadieksami korraldus alates 01. jaanuarist 2014

Advokaadieksamist üldiselt

Advokaadieksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast.

Eksami kirjalikus osas sooritab eksamineeritav õigusteoreetilisi küsimusi sisaldava testi ja lahendab kirjalikult kaasusülesande. Kirjalikul eksamil kaasusülesande lahendamisele pääsemise eelduseks on testi positiivne sooritamine. Suulisele eksamile pääsemise eelduseks on kirjaliku osa, s.o kirjaliku testi ja kirjaliku kaasusülesande positiivne sooritamine.

Eksami kirjaliku osa sooritamine, st nii testi sooritamine kui kaasusülesande lahendamine, toimub kutsesobivuskomisjoni poolt määratud ajal arvutiklassis (oma arvuti kasutamine ei ole lubatud). Eksami sooritamise aeg tehakse eksamineeritavale teatavaks advokatuuri kodulehel. Täiendavat infot saab vajadusel advokatuuri kantseleist.

Eksamineeritav on kohustatud hiljemalt 30 päeva enne kirjaliku eksamiosa toimumist teavitama advokatuuri kantseleid, kui tal ei ole võimalik konkreetsel kirjaliku eksamiaja kuupäeval eksamit sooritada. Hilisem teavitamine või kirjaliku eksamiosa sooritamisele mitteilmumine võrdsustatakse negatiivse tulemusega, välja arvatud seadusliku takistuse olemasolul.

Kirjaliku eksamiosa toimumise ajaks määrab kutsesobivuskomisjon kindlaks ka järgmise eksami aja. Planeeritud eksamite läbiviimise tihedus on 2 korda kalendriaastas.

2015. aastal toimuvad kirjalikud eksamid 19. jaanuaril ja 24. augustil (dokumendid eksamile lubamiseks esitada hiljemalt 28.07.2015; eksamile registreerumine/registreerumise tühistamine hiljemalt 07.08.2015).

Kirjaliku eksami ajal ei ole lubatud kasutada abimaterjale ega  teiste isikutega suhelda. Eksami ajaks tuleb telefon jm elektroonilised seadmed välja lülitada ning koos muude isiklike asjadega jätta selleks ettenähtud kohta klassiruumis. Abimaterjalide kasutamise või teiste isikutega suhtlemise korral  kõrvaldatakse isik eksamilt ning tema sooritus võrdsustatakse negatiivse hindega.

Kirjaliku eksami veebikeskkonda sisenemisel tuleb eksamineeritaval end autentida ID-kaardiga. Eksamil peab olema ID-kaart kindlasti kaasas ja sertifikaatide kehtivus kontrollitud.

 

Test

Testi eesmärgiks on kontrollida advokaadi õigusteadmisi põhimõttelist tähtsust omavates üldistes õigusküsimustes, mis ei sõltu advokaadi spetsialiseerumisest.

Test koosneb 50 küsimusest, igale küsimusele on mitu valikvastust, millest õige võib olla üks. Aega testi sooritamiseks on 90 minutit.

Vandeadvokaadi abi ja vandeadvokaadi testi küsimused hõlmavad küsimusi eraõiguse ja tsiviilkohtumenetluse, riigi põhikorra, avaliku õiguse ja halduskohtumenetluse, karistusõiguse ja kriminaalmenetluse, advokaadi kutsetöö ja kutse-eetikat puudutavast valdkonnast. Testi näidisküsimustega saab tutvuda siin.

Testi sooritamisel ei ole lubatud kasutada abimaterjale ega suhelda teiste isikutega, sh elektrooniliselt. Abimaterjalide kasutamise või teiste isikutega suhtlemise korral kõrvaldatakse isik eksamilt ning tema sooritus võrdsustatakse negatiivse hindega.

Test on sooritatud positiivselt, kui vähemalt 70% küsimustest on vastatud õigesti, kusjuures ühegi eelnevalt märgitud valdkonna osas ei tohi õigete vastuste osakaal olla väiksem kui 51%.

Testi tulemusest teavitatakse eksamineeritavat vahetult pärast testi sooritamist.

 

Kaasusülesanne

Kaasusülesande lahendamine toimub samal päeval testi sooritamisega. Kaasusülesande lahendamiseks on aega 5 astronoomilist tundi.

Kaasusülesande lahendamisele pääsemise eelduseks on testi positiivne sooritamine.

Kaasusülesande valib vandeadvokaadi eksami sooritaja ühe järgmisest valdkonnast: eraõigus ja tsiviilkohtumenetlus, riigi põhikord, avalik õigus ja halduskohtumenetlus või karistusõigus ja kriminaalmenetlus.

Vandeadvokaadi abi eksami sooritaja kaasusülesande valdkonda valida ei saa. Vandeadvokaadi abi eksami sooritajad lahendavad etteantud kaasuse, mis võib kuuluda ühte järgmisesse valdkonda: eraõigus ja tsiviilkohtumenetlus, riigi põhikord, avalik õigus ja halduskohtumenetlus või karistusõigus ja kriminaalmenetlus. Näidiskaasustega saab tutvuda siin.

Kaasusülesande lahendamisel võib eksamineeritav kasutada õigusakte ja Riigikohtu lahendeid. Kaasusülesande lahendamise ajal ei ole lubatud teiste isikutega suhtlemine, sh elektrooniliselt. Muude abimaterjalide kasutamise või teiste isikutega suhtlemise korral  kõrvaldatakse isik eksamilt ning tema sooritus võrdsustatakse negatiivse hindega.

 

Suuline eksam

Advokaadieksami suulise osa aja ja koha määrab igakordselt kutsesobivuskomisjon.

Suulise eksami toimumise ajad avaldab kutsesobivuskomisjon hiljemalt kirjalikule eksamile järgneva kahe tööpäeva jooksul, need toimuvad ühe kuu jooksul alates kirjaliku eksamiosa toimumisest. Suulise eksami kestus on hinnanguliselt 20-30 minutit.

Eksamineeritavad jaotatakse suulise eksami sooritamiseks konkreetsete kuupäevade lõikes gruppidesse vastavalt eksamikeskkonna poolt genereeritud järjekorrale. 

Advokaadieksami suulises osas vastab eksamineeritav advokaadi kutsetegevuse, kutse-eetika ja advokaadibüroo pidamisega seotud küsimustele.

Kutsesobivuskomisjoni liikmetel on õigus esitada täiendavaid küsimusi seoses lahendatud kaasusülesandega.

Advokatuuri astuja isiksuseomaduste hindamisel arvestab komisjon vestluse ja muude advokatuuri astuja isiku kohta käivate andmete alusel isiku kõlbelisi omadusi, suulist ja kirjalikku argumenteerimisoskust, suhtlemisoskust, samuti riigikeele valdamist ning muid isikut iseloomustavaid asjaolusid.

 

Eksamitulemuste hindamine ja tagasiside

Advokaadieksami testi osa hinnatakse "sooritatud/mittesooritatud" ning suulise ja kirjaliku osa tulemusi hinnatakse hinnetega ühest kümneni. Eksamihinne on komisjoni liikmete antud hinnete keskmine, mis ümardatakse täisarvuks. Hinne alla viie on mitterahuldav. Kui eksamineeritav on saanud mitterahuldava hinde vähemalt ühe eksamiosa eest, siis ei ole eksam sooritatud. Advokatuuri astuja isiksuseomadusi hindab komisjon sobivaiks või mittesobivaiks. Kui komisjon ei pea eksamineeritava isiksuseomadusi sobivaiks, ei ole isik eksamit sooritanud. Sellekohast otsust peab komisjon põhjendama.

Kutsesobivuskomisjon teeb eksamitulemused ja kutsesobivuskomisjoni otsuse teatavaks kutsesobivuskomisjoni istungil eksamineeritava juuresolekul viivitamata pärast tulemuste selgumist.

Eksamile mitteilmumine võrdsustatakse negatiivse hindega, välja arvatud juhul, kui mitteilmumine toimus mõjuval põhjusel. Põhjendused ning seda kinnitavad tõendid tuleb esitada kümne päeva jooksul alates eksamile ilmumata jäämise päevast.

Lubamatuid abimaterjale kasutanud või teiste isikutega suhelnud eksamineeritav kõrvaldatakse eksamilt ning tema sooritus võrdsustatakse negatiivse hindega.

 

Eksamitulemuste vaidlustamine

Eksamineeritav võib kirjaliku kaebuse esitamisega vaidlustada eksamitulemused advokatuuri juhatuses kahe nädala jooksul alates motiveeritud otsuse saamisest.

Juhatus teeb otsuse kaebuse kohta ühe kuu jooksul alates kaebuse saamisest.

Juhatus võib kaebuse alusel eksamitulemused tühistada juhul, kui kutsesobivuskomisjon on eksami läbiviimisel või eksamitulemuste kindlakstegemisel oluliselt rikkunud seaduse või kodukorra sätteid. Kaebuse läbivaatamisel ei ole juhatusel õigust hinnata kaebuse esitaja teadmisi.

Kui juhatus tühistab eksamitulemused on kutsesobivuskomisjon kohtustatud kahe nädala jooksul arvates juhatuse ostuse saamisest uuesti arutama eksamineeritava kutsesobivust ja eksamitulemusi.

 

Korduseksam

Kui eksamineeritav ei soorita eksamit, võib ta selle uuesti teha sooritamata jäänud advokaadieksamist arvates kuue kuu möödudes. Korduseksamile registreerimise korraldab advokatuuri kantselei. Korduseksami tasu on 120€. 

Kaasusülesande või suulise eksami negatiivse soorituse korral tuleb uuesti sooritada advokaadieksami kõik osad.

 

Nimi
Koolituse (Advokaadieksamikorralus alates 01.jaanuarist 2014) 02.10.2013 materjalid.pdf